Ritningar och dokument vid anmälan

Om du söker handlingar för lovpliktig åtgärd finner du dom på denna länk.

Oberoende av vad din anmälan avser - vilken eller vilka åtgärder som du vill genomföra - krävs det alltså att du bifogar kontrollplan, erforderliga ritningar och andra dokument med anmälan.

På denna sida finner du länkar till olika typer av anmälan. Länkarna leder till olika checklistor över vilka handlingar (ritningar och andra dokument) som du rekommenderas att skicka med ansökan inför det tekniskt samråd som anmälan oftast leder till.

Viktigt
Alla handlingar kostar pengar att ta fram. Om du vill bifoga handlingar som kan komma att behövas eller handlingar inför ett tekniskt samråd kan det vara klokt att kontakta kommunen innan. Du får då svar på vilka handlingar som kommer att behövas.

Anmälningspliktiga åtgärder

 Klicka på planerad åtgärd för att nå checklista

Läs mer Ändring av bärande konstruktion Läs mer Avsevärd ändring av planlösning
Läs mer Uppförande av eldstad Läs mer Underhåll av bevarandevärd bebyggelse
Läs mer Uppförande av rökkanal
Läs mer Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp
Läs mer Uppsättning av hiss Läs mer Installation eller väsentlig ändring av ventilation.
Läs mer Uppförande av vindkraftverk
Läs mer Installation av brandskydd eller ändring som väsentligt ändrar brandskydd
Läs mer Rivning utanför planlagt område Läs mer Hantering av farligt rivningsmaterial
Läs mer Väsentlig inre ombyggnad (ändring)    

 

Mer i detalj

Anmälan

Om du gör anmälan på nätet fyller du i de formulärsfält som är aktuella för den eller de åtgärder som avses. För vissa fält sker en automatisk kontroll av att rätt slags uppgifter är ifyllda. Du undertecknar med hjälp av elektronisk legitimation.

Om du gör anmälan på papper kan du förmodligen hämta rätt blankett från kommunens webbplats. Glöm inte att underteckna på traditionellt sätt!

Anmälan om kontrollansvarig

Du ska i din anmälan redovisa en certifierad kontrollansvarig.

Kontrollplan

Du bör, om möjligt, redan i anmälan bifoga en kontrollplan där du tillsammans med den kontrollansvarige redovisar de kontroller som ni anser behövs under projektets gång. Dessa uppgifter behövs sedan vid det tekniska samrådet och är förutsättningen för att få ett startbesked.

Teknisk beskrivning

Den tekniska beskrivningen är en bilaga till själva anmälan, där byggherren redogör för hur kraven på bärförmåga/stadga, brandsäkerhet, hygien, bullerskydd, säkerhet, energihushållning tillgänglighet med mera ska tillgodoses.

Om du gör anmälan på nätet finns det fält för de uppgifter som ska redovisas. Lämnar du in en anmälan i pappersform kan du förmodligen hämta en blankett för tekniks beskrivning via kommunens webbplats.

Andra underlag

Det tillkommer ytterligare handlingar beroende på åtgärd. Kontakta din kommun för att direkt få reda på vad som kan krävas mer.

Exempel på underlag som kan behöver skickas in beroende på åtgärd är:

  • konstruktionshandlingar för bygget
  • ventilation och VA-dokumentation
  • brandskyddsdokumentation
  • uppgift om eventuell utstakning
  • kontrollplan
  • energibalansberäkningar
  • situationsplan, skala 1:400 eller 1:500
  • planer, fasader, sektioner
  • kopia på tecknad färdigställandeförsäkring (normalt småhus).

Om du använder mittbygges e-tjänster kan du bifoga ritningar och andra dokument digitalt, om du har sådana av tillräckligt hög kvalitet. Om beskeden på mittbygge.se eller kommunens webbplats inte räcker till – kontakta de som handlägger anmälan i kommunen!


Senast uppdaterad: 2015-10-08   Ansvarig för sidan: mittbygge.se