Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Behöver jag lov - En ordlista

Här är en lista A till Ö med vanliga åtgärder kring frågan - Behöver jag lov. Texterna i listan är generellt hållen och den enskilde kommunen kan ha en annan bedömning.

TÄNK PÅ
Texterna nedan avser byggande inom planlagt område. Utanför sådant område finns vissa undantag vad det gäller bygglovkrav. En gyllene regel är att kontakta kommunen vid tveksamheter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Å Ä Ö

A

Altan - du kan uppföra en låg altan utan bygglov, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 1,8 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken. Läs mer om altan Öppnas i nytt fönster.

B

Balkong – kan kräva bygglov eller anmälan, vissa undantag finns för småhus. Kontakta din kommun för närmare info vad som gäller i din kommun. Uppförande av balkong som är max 15 kvm bruttoarea kan hanteras enligt attefallsreglerna.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd.

Braskamin – se avsnitt eldstad.

Bostadslägenhet - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälanspliktigt enligt attefallsreglerna. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovspliktig.

Brygga – om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser. Enligt praxis krävs inte bygglov för en brygga med färre än 10 båtplatser. Läs mer om brygga Öppnas i nytt fönster.

Burspråk – är en tillbyggnad och kan kräva bygglov. Bygglov krävs dock ej för ett litet burspråk om det inte är frågan om en kulturhistoriskt värdefull byggnad. För småhus kan du dock välja att bygga till det enligt attefallsreglerna (max 15 kvm byggnadsarea) men då krävs en anmälan.

Byte av fönster - Se avsnitt Fönster

Bärande konstruktion - ändring av en byggnads bärande konstruktion är anmälanspliktigt.

C

Carport – kräver bygglov eller om carporten inte blir större än 30 kvm, en anmälan enligt attefallsreglerna.

D

Dränering – kräver inte bygglov.

Dörr – Se innerdörr alt ytterdörr

E

Eldstad – som exempel eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är anmälanspliktigt. Bygger du en skorsten längs fasaden kan bygglov krävas. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad krävs en anmälan. Läs mer om eldstad Öppnas i nytt fönster.

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område.

F

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter och placerad minst 4,5 meter från tomtgräns och om inte medgivande från granne finns. Läs mer om friggebod. Öppnas i nytt fönster.

Fönster – Byte av fönster kräver inte bygglov eller anmälan om det nya fönstrets storlek, placering och material ej ändras. Om fönsterbytet innebär att till exempel träkarmar ersätts med plast eller aluminium kan bygglov krävas beroende på byggnadens kulturhistoriska värde eller byggnadens eller områdets karaktär. Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse är det normalt okej att byta. Kontroller dock gärna med kommunen först!

G

Garage fristående – kräver bygglov eller om garaget inte blir större än 30 kvm en anmälan enligt attefallsreglerna. Även ändring av befintligt garage behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter (praxis) krävs det normalt ett marklov inom detaljplanelagt område.

H

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälanspliktigt.

Husvagn – behöver normal inte bygglov. En husvagn som står uppställd på samma ställe mer än en normal vintersäsong och används för bostadsändamål betraktas som en byggnad är bygglovspliktig om den inte faller inom ramen för attefallsreglerna eller friggebod.

Häck – kräver inga tillstånd men kontrollera med din kommun gällande häckhöjden i närheten av utfarter och korsningar.

I

Inglasning av balkong – kräver bygglov eller en anmälan i enlighet med attefallsreglerna.

Innerdörr - kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad.

Inreda ytterligare lägenhet – Vill du dela en befintlig lägenhet i två krävs det bygglov. Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, enligt attefallsreglerna

K

Kakelugn – se eldstad

Kolonistuga – Kontrollera alltid med din kommun vad som krävs för att få uppföra en sådan

L

Lekstuga – Är lekstugan upp till 15 kvm faller den normalt inom regelverket för friggebod. I övriga fall kontakta din kommun.

Luftvärmepump – se värmepump.

M

Markändring – ändrar du markhöjden mer än 0,5 m (praxis) krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov.

Markis – kräver inte bygglov. Dock kan den kräva bygglov om det innebär en betydande fasadförändring eller om byggnaden är kulturskyddat.

Mur – kan kräva lov. Fråga din kommun!

Måla – Ommålning av småhus som innebär en betydande ändring av byggnaden eller områdets karaktär kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Annars krävs inte bygglov. För övriga typer av byggnader än småhus krävs bygglov inom detaljplanelagt område.

P

Parabol – kräver inte bygglov.

Parkeringsplats – krävs inte bygglov om det gäller anläggning för ett småhus där parkeringsplatsen disponeras av innehavarens privata bil. I övrigt krävs bygglov.

Plank – kan kräva bygglov. Kontrollera med din kommun. Läs mer om plank Öppnas i nytt fönster.

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktigt.

Pool - kräver normalt inte bygglov, men kan i särskilda fall kräva marklov, t.ex. om byggandet innebär en markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Läs mer om pool. Öppnas i nytt fönster.

I vissa fall kan anmälan krävas för VA-installation (till exempel avloppsanslutning)

R

Rivning av byggnad - Rivning av en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad är anmälanspliktigt utanför detaljplanelagt område. Rivning av byggnad(er) eller del av byggnad(er) inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S

Schaktning – kräver oftast marklov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs normalt marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.

Skylt – inom detaljplanelagt område krävs bygglov för uppsättning av skylt som är större än 1 kvm

Skorsten – kräver normalt bygglov om den sätts upp i liv med fasadens långsida. Annars är uppsättning av en normal skorsten anmälanspliktigt.

Skärmtak – kräver ibland bygglov. Får byggas utan bygglov på småhus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvm.

Slå ihop två lägenheter till en – är anmälanspliktig åtgärd.

Solfångare – oftast krävs inte bygglov för småhus eller på komplementbyggnader till småhus, om solfångaren är monterad längs taket så att den inte påverkar husets utseende väsentligt. Läs mer om solfångare Öppnas i nytt fönster.

Spaljé – se staket.

Staket – är normalt inte bygglovspliktig. Lov kan krävas om genomsiktligheten är liten (normalt mindre än femtio procent) och om staket är väldigt högt. Läs mer om staket. Öppnas i nytt fönster.

T

Takfönster – mindre takfönster kräver normalt inte bygglov. Däremot krävs bygglov vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kontrollera alltid med din kommun.

Takkupa – kräver antingen bygglov eller en anmälan enligt attefallsreglerna beroende på ingrepp och antal.

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - är bygglovspliktig men kan upp till 15 kvm bruttoarea hanteras enligt attefallsreglerna. Läs mer om tillbyggnad. Öppnas i nytt fönster.

Tilläggsisolering – om tilläggsisoleringen ger byggnaden eller området en väsentligt ändrad karaktär eller är en kulturhistorisk värdefull byggnad kan det vara bygglovspliktigt inom detaljplanelagt område.

Trädfällning – bygglov krävs inte om det inte reglerats i detaljplan eller områdesbestämmelser. Om trädfällning är reglerat krävs marklov.

U

Uterum – kräver bygglov om det inte faller inom ramen för friggebod alternativt kan hanteras enligt attefallsreglerna. Läs mer om uterum. Öppnas i nytt fönster.

Uteplats – Se altan

V

Vatten, ventilation och avlopp - Installation eller väsentlig ändring är anmälanspliktigt.

Y

Ytterdörr – byte av dörr är normalt inte bygglovspliktigt om det inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Ä

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, ladugård till verkstad, garage till boendeyta. Gäller även om man inte gör några byggnadstekniska ingrepp och även om det bara berör del av byggnaden.

Ändrad planlösning - se planlösning.

Ö

Öppen spis – se eldstad

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se