Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Behöver jag lov

Här är en lista A till Ö med vanliga åtgärder kring frågan - Behöver jag lov.

Texterna i listan är generellt hållen och den enskilde kommunen kan ha en annan bedömning. En gyllende regel är därför att alltid kontakta kommunen vid tvecksamheter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Å Ä Ö

A

Altan - du kan uppföra en låg altan utan bygglov, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 1,2 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken. Läs mer om altanöppnas i nytt fönster

B

Balkong – kräver alltid bygglov som ändring av byggnadens utseende. Även inglasning av balkong kräver bygglov. Uppförande av balkong som är mindre än 15 kvm bruttoarea kan hanteras enligt attefallsreglerna.

Banderoll – se Vepa.

Bergvärme – kräver inte bygglov, men andra tillstånd.

Braskamin – se eldstad.

Bostadslägenhet - att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är anmälningspliktigt. I hus med två eller fler lägenheter är åtgärden bygglovpliktig.

Brygga – om du ska bygga en brygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser. Enligt praxis krävs inte bygglov för en brygga med färre än 10 båtplatser. Läs mer om bryggaöppnas i nytt fönster

Burspråk – är en tillbyggnad och kräver bygglov. För småhus kan du dock välja att bygga till det enligt attefallsreglerna (max 15 kvm byggnadsarea) men då krävs en anmälan. Läs mer om tillbyggnadöppnas i nytt fönster

Byte av fönster - Se avsnitt Fönster

Bärande konstruktion - ändring av en byggnads bärande konstruktion är anmälningspliktigt t.ex. vägg.

Båt – uppställningsplats för en båt över vintern behöver normal inte bygglov upp till 25 kvm.

C

Carport – kräver bygglov eller om carporten inte blir större än 25 kvm, en anmälan enligt attefallsreglerna.

D

Dränering – kräver inte bygglov.

Dörr – Se innerdörr alt ytterdörr

E

Eldstad – som exempel eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är anmälningspliktiga. Bygger du en skorsten längs fasaden kan bygglov krävas. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad krävs en anmälan. Läs mer om eldstadöppnas i nytt fönster

Ekonomibyggnader - ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är lovpliktiga inom detaljplanelagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område.

F

Flaggstång – kräver inte bygglov.

Friggebod – Kräver inte bygglov om den är max 15 kvadratmeter. Läs mer om friggebod.öppnas i nytt fönster

Fönster – Byte av fönster kräver inte bygglov eller anmälan om det nya fönstrets storlek , placering och material ej ändras. Om fönsterbytet innebär att t.ex. träkarmar ersätts med plast eller aluminium kan bygglov krävas beroende på byggnadens kulturhistoriska värde eller byggnadens eller områdets karaktär. Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse är det normalt okej att byta. Kontroller dock gärna med kommunen först!

G

Garage fristående – kräver bygglov eller om garaget inte blir större än 25 kvm en anmälan enligt attefallsreglerna. Även ändring av befintligt garage behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster.

Gräva – kräver inte bygglov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs det marklov inom detaljlagt område.

H

Hiss - installation eller betydande ändring av hiss är anmälningspliktigt.

Husvagn – behöver normal inte bygglov upp till 25 kvm. En husvagn som står uppställd på samma ställe mer än en normal vintersäsong och används för bostadsändamål betraktas som en byggnad är bygglovspliktig om den inte faller inom ramen för attefallsreglerna eller friggebod.

Häck – kräver inga tillstånd men tänk på häckhöjden i närheten av utfarter och korsningar.

I

Inglasning av balkong – kräver bygglov eller en anmälan i enlighet med attefallsreglerna.

Innerdörr - kan kräva anmälan vid ny håltagning i bärande vägg eller vägg som är brandklassad.

Inreda ytterligare lägenhet – Vill du dela en befintlig lägenhet i två krävs det bygglov.
Bor du i ett enbostadshus går det bra att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov, enligt attefallsreglerna

K

Kakelugn – se eldstad

Kolonistuga – Kontrollera alltid med din kommun vad som krävs för att få uppföra en sådan

L

Lekstuga – Är lekstugan upp till 15 kvm faller den normalt inom regelverket för friggebod. I övriga fall kontakta din kommun.

Luftvärmepump – se värmepump.

M

Markändring – ändrar du markhöjden mer än 0,5 m (praxis) krävs marklov inom detaljplanelagt område. För att ändra markbeläggning eller markyta krävs inget lov.

Markis – kräver inte bygglov. Dock kan den kräva bygglov om det innebär en betydande fasadförändring eller om byggnaden är kulturskyddat.

Mur – om den är över 0,5 meter (praxis) hög krävs normalt alltid bygglov. Fråga din kommun!

Måla – Ommålning av småhus som innebär en betydande ändring av byggnaden eller områdets karaktär kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Annars krävs inte bygglov. För övriga typer av byggnader än småhus krävs bygglov inom detaljplanelagt område.

P

Parabol – kräver inte bygglov.

Parkeringsplats – krävs inte bygglov om det gäller anläggning av en eller två platser på ett småhus. I övrigt krävs bygglov.

Pergola – kräver inte bygglov om den är genomsiktlig till mer än hälften oavsett höjd.

Plank – kräver bygglov om det är mindre än femtio procents genomsiktlighet och högre än 1,1 m. Läs mer om planköppnas i nytt fönster

Planlösning - en betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning, som till exempel påverkar tillgängligheten, brandutrymning, vatten eller ventilation, är anmälningspliktig.

Pool - kräver normalt inte bygglov, men kan i särskilda fall kräva lov, t.ex. om byggandet innebär en markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Läs mer om pool.öppnas i nytt fönster

R

Rivning av byggnad - Rivning av en byggnad eller del av byggnad är anmälningspliktig utanför detaljplanelagt område och om den inte är en bygglovbefriad byggnad eller åtgärd. Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

Rökkanal - installation eller väsentlig förändring av rökkanal är anmälningspliktigt.

S

Schaktning – kräver oftast marklov. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.

Skylt – inom detaljplanelagt område krävs bygglov för uppsättning av skylt.

Skorsten – kräver bygglov om den sätts upp i liv med fasadens långsida. Annars är uppsättning av skorsten anmälningspliktig.

Skärmtak – kräver ibland bygglov. Får byggas utan bygglov på småhus över exempelvis uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Taket får då inte vara större än totalt 15 kvm. Läs mer om skärmtak

Slå ihop två lägenheter till en – är anmälningspliktig.

Solfångare – kräver oftast inte bygglov för småhus eller på komplementbyggnader till småhus, om solfångaren är monterad längs taket så att den inte påverkar husets utseende väsentligt. Läs mer om solfångareöppnas i nytt fönster

Spaljé – om genomsiktligheten är femtio procent eller mer, krävs inte bygglov oavsett höjd.

Staket – om genomsiktligheten är mindre än femtio procent, krävs bygglov om det är högre än 1,1 m. Läs mer om staket.öppnas i nytt fönster

Stängsel – se staket.

T

Tak – ska du höja eller sänka ett tak mer än 10 centimeter krävs bygglov.

Takfönster – mindre takfönster kräver normalt inte bygglov. Däremot krävs bygglov vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Takkupa – kräver antingen bygglov eller en anmälan enligt attefallsreglerna beroende på ingrepp och antal. Läs mer om takkupa.

Terrass – se altan.

Tillbyggnad - är bygglovpliktig men kan upp till 15 kvm byggnadsarea hanteras enligt attefallsreglerna. Läs mer om tillbyggnad.öppnas i nytt fönster

Tilläggsisolering – om tilläggsisoleringen ger byggnaden en väsentligt ändrad karaktär kan det vara bygglovspliktigt inom detaljplanelagt område.

Trappa – kräver inte bygglov. Ny trappa inomhus är anmälningspliktig om den ändrar planlösningen och/eller påverkar den bärande konstruktionen.

Trädfällning – bygglov krävs inte utan i mycket sällsynta fall då det reglerats i detaljplan.

U

Uterum – kräver bygglov om det inte faller inom ramen för friggebod alternativt kan hanteras enligt attefallsreglerna. Läs mer om uterum.öppnas i nytt fönster

Uteplats – kräver inte bygglov. Om du på uteplatsen bygger en altan eller ändrar markens nivå kan det däremot krävas ett lov. Läs mer om uteplats.öppnas i nytt fönster

V

Vatten, ventilation och avlopp - Installation eller väsentlig ändring är anmälningspliktigt.

Vepa – liggandes mot fasaden krävs alltid bygglov om den sitter upp längre än en vecka.

Vindsinredning – inreder du ett vindsförråd till en bostad krävs bygglov (västenlig ändrat användning). Inreder du en befintlig vind i ett enbostadshus faller åtgärden inom ramen för attefallsreglerna och kräver därmed inget bygglov

Y

Ytterdörr – byte av dörr är normalt inte bygglovpliktigt om det inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Ä

Ändrad användning - vill man väsentligen ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad krävs alltid bygglov. Exempelvis kontor till bostad, ladugård till verkstad, garage till boendeyta. Gäller även om man inte gör några byggnadstekniska ingrepp och även om det bara berör del av byggnaden.

Ändrad planlösning - se planlösning.

Ö

Öppen spis – se eldstad

Senast uppdaterad: 2017-02-11 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se