Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

En åtgärd som alltid kräver lov!

Att uppföra en ny fasad inom planlagt område är en avsevärd förändring av byggnadens yttre utseende, en så kallad fasadändring. En fasadändring är bygglovspliktig alltså inom detaljplanelagt.

Spännande utveckling i en inte ovanlig verklighet

BAKGRUND
En byggherre byggde till en fasadvägg på sin carport. Carporten, som fanns i ett område för enplanshus, hade tre befintliga väggar innan och blev nu till ett slutet utrymme. Från att tidigare använts som biluppställningsplats och förråd började utrymmet nu användas som bostadsutrymme. Byggherren hade inte sökt bygglov för dessa åtgärder.

BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT
Byggnadsnämnden hade efter att åtgärderna utförts beviljat bygglov i efterhand samt tagit ut en sanktionsavgift av byggherren för att ha gjort en tillbyggnad och för att ha inrett carporten för ett väsentligen annat ändamål. Byggherren överklagade sanktionsavgiften.

LÄNSTYRELSEN och MARK- och MILJÖDOMSTOLEN DOM
Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen ansåg att nämnden haft lagstöd för att ta ut sanktionsavgift. Byggherren överklagade. Som lagrum tillämpades Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).

MARK- och MILJÖÖVERDOMSTOLEN RESONEMANG

Ärendet hamnade till slut i Mark- och miljööverdomstolen som bedömde överklagandet enligt följande.

Om åtgärden var en bygglovspliktig ändring till ett väsentligen annat ändamål (PBL 9 kap 2 § 3a).
Domstolen påpekade att varje ändring av en byggnads faktiska användning inte innebär att byggnadens ändamål ändras.
Om en byggnads användning ändras inom ramen för dessa ändamål är det som regel ingen ändring till ett väsentligen annat ändamål. Någon annan verksamhet hade inte bedrivits till exempel någon yrkesmässig verksamhet i byggnadsdelen. Det var därför inte fråga om en ändring till ett väsentligen annat ändamål.
I detta stycke krävdes alltså inget bygglov.

Att uppföra en fasadvägg på carporten och skapa ett slutet utrymme ansåg domstolen inte vara en tillbyggnad enligt 9 kap 2 § 2 PBL.
Domstolen ansåg att åtgärden inte innebar någon volymökning och därmed inte var en tillbyggnad. Byggåtgärder kan visserligen i vissa fall vara lovpliktiga som tillbyggnader om de visuellt ger intryck av att vara sådana. Den aktuella åtgärden ger inte ett sådant intryck då enda förändring som skett är att en fasadvägg har tillkommit.
I detta stycke krävdes alltså inget bygglov.

Att uppföra en ny fasad
Att uppföra en ny fasad ansågs däremot som en avsevärd förändring av byggnadens yttre utseende enligt 9 kap 2 § 3c PBL, en så kallad fasadändring. En fasadändring är bygglovspliktig inom detaljplanelagt.
I detta stycke krävdes alltså ett bygglov vilket byggherren saknade vid uppförandet.

MARK- och MILJÖÖVERDOMSTOLEN DOM
Domstolen fann grund för att ta ut en sanktionsavgift eftersom en fasadändring kräver bygglov inom ett detaljplanelagt område, vilket det var fråga om i det här fallet.

Domen kan inte överklagas

Du kan läsa hela domen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. liksom Boverkets kommentarer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till domen.

MITTBYGGES KOMMENTARER

I aktuellt fall har Mark- och Miljöverdomstolen varit tydlig vad gäller definitioner av begrepp i PBL.

Tillbyggnad, som byggnadsnämnden i ärendet ansåg att den utförda åtgärden innebar, är ett begrepp som innebär att en byggnads volym ökas (PBL 1:4), vilket ju inte var aktuellt i det prövade ärendet.

Vad gäller definitionen av byggnaden har Mark- och Miljöverdomstolen inte ansett att ändringen var en sådan väsentlig ändring som skulle kräva bygglov enligt PBL 9:2a. Anledningen är, som också Boverket kommenterat, att det inte är en ändring inom bostadsändamålet.

Som framgår av kommentarerna till PBL del II (9:4) är till exempel uthus, garage (carport bör rimligen inräknas också), förråd, gäststuga, bastu med mera komplementbyggnader när en- eller tvåbostadshus är huvudbyggnad. Det innebär att det som dessa komplementbyggnader används till inte väsentligt avviker från huvudbyggnadens huvudsakliga ändamål och är därmed inte bygglovspliktigt enligt PBL 9:2a. Fasadändringen är däremot bygglovspliktig enligt PBL 9:2c.

Att ta ut en sanktionsavgift eftersom en fasadändring kräver bygglov inom ett detaljplanelagt område, är alltså en korrekt åtgärd

Senast uppdaterad: 2021-10-27 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se