Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Ett friliggande tvåbostadshus eller två sammanbyggda enbostadshus?

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2020-04-17, mål nr. P 6293-19

En central fråga i denna dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var om en nybyggnad var ett friliggande tvåbostadshus i enlighet med stadsplanen eller två sammanbyggda enbostadshus.

Bakgrund

Ett bolag fick bygglov beviljat för nybyggnad av ett friliggande tvåbostadshus på en fastighet. Beslutet överklagades av granne till länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Grannen överklagade då till mark- och miljödomstolen (MMD) som menade att byggnaden skulle ses som två sammankopplade hus och inte som ett friliggande tvåbostadshus.

Därmed var inte byggnaden förenlig med planbestämmelsen om öppet byggnadssätt, eftersom de två sammankopplade husen inte var i tomtgräns. Domstolen upphävde därför bygglovet. Bolaget överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)

MÖD konstaterar att det enligt planbestämmelserna i planen endast får uppföras friliggande en- eller tvåbostadshus i området. En central fråga i målet är därför om byggnaden är ett friliggande tvåbostadshus i enlighet med stadsplanen eller två sammanbyggda enbostadshus.

Hur definieras ett friliggande hus och ett fristående hus

Vad som är ett friliggande eller fristående hus har inte definierats i vare sig den nuvarande plan- och bygglagen eller i äldre lagstiftning.

I Boverkets byggregler anges att om en term inte särskilt förklaras i huvudförfattningarna eller i dess föreskrifter så ska termen ha den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). Enligt TNC 95 är ett friliggande småhus ett en- eller tvåbostadshus som inte är sammanbyggt med ett hus på grannfastigheten.

Den aktuella byggnaden inrymmer två bostäder och är inte sammanbyggd med ett hus på någon annan fastighet. MÖD bedömer därför att den är planenlig såsom ett friliggande tvåbostadshus och anser även att byggnaden i övrigt är förenlig med stadsplanen.

Dom

MÖD upphäver därför MMD:s dom och ger bolaget bygglov för nybyggnad av tvåbostadshuset.

Senast uppdaterad: 2020-06-14 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se