Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Kommun ska ge information i bygglovsfrågor!

Ta alltid kontakt med din kommun om du är osäker på hur du ska agera inför en planerad åtgärd på din fastighet. Din kommun ska ge adekvat och uttömmande information i bygglovsfrågor!

Se till att få all kommunikation skriftligt för att minimera eventuella framtida missförstånd. Är du minsta osäker på vad den information som du erhållit, be då om förtydligande tills du känner dig nöjd. Det är kommunens skyldighet att upplysa dig om vad som du måste tänka på och vilka skyldigheter och rättigheter du har.

Här följer ett komprimerat domstolsreferat där klagande inte fått all den information som hen borde fått för att genomföra en planerad åtgärd korrekt.

Påförande av byggsanktionsavgift

BAKGRUND

  • Kommun har beslutat att påföra en stor byggsanktionsavgift.
  • Klagande har överklagade beslutet till Länsstyrelsen som avslagit överklagandet.
  • Länsstyrelsens beslut har överklagats av klagande till mark- och miljödomstolen

Klagande har anfört följande till mark- och miljödomstolen.

Klagande planerade att bygga ett trädäck i anslutning till trädgården fram till tomtgränsen. Eftersom en del av tomten har en kraftig lutning ville hen gärna nyttja lutningen till ett trädäck. För att ta upp höjdskillnaden använder man stolpar för att jämna nivån med resten av trädäcket som är placerat i gräsplan.

Innan byggandet påbörjades kontaktades kommunen om behov av bygglov men fick svara av tjänsteman att sådan ej krävdes för trädäck så länge som det uppförs på samma nivå som gräsmattan på trädgården. Ingen information om högst tillåtna höjd på stolparna mot marknivå eller tillåten byggnadsyta på tomten utöver befintlig bebyggelse gavs.

Klagande anser det inte är rättvist att man straffas med ett så högt belopp på grund av att de anser sig blivit felinformerade av kommunen.

Nämnden har förelagts att yttra sig men har inte hörts av.

Domskäl

Av 11 kap. 58 § första stycket i plan- och bygglagen (2010:900), ska tillsynsmyndigheten (kommunen) ge den klagande tillfälle att yttra sig innan en byggsanktionsavgift tas ut.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flertalet rättsfall uttalat att en byggsanktionsavgift har straffrättslig karaktär. Således ska allmänna straffrättsliga principer gälla i fråga om vem som har bevisbördan för att en överträdelse har ägt rum. Detta innebär att det är kommunen, såsom tillsynsmyndighet, som har bevisbördan och som därmed har att visa att det finns förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgiften.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Man har funnit anledning att ifrågasätta om de formella förutsättningarna vad gäller kraven på kommunikation rörande byggsanktionsavgiften, har uppfyllts.

Av beslutsskälen eller handlingarna i målet har det inte dokumenterats när och vad nämnden faktiskt har kommunicerat med klagande eller på vilket sätt kommuniceringen inför beslutet om byggsanktionsavgift har skett. Man konstaterar att överlämnade handlingarna i målet, endast kan anses styrka att nämnden har upplyst klagande om att en prövning av byggsanktionsavgift är förestående. Det framkommer därmed inte om, och i sådant fall vad, nämnden kommunicerat ytterligare med inför beslutet.

Det är således domstolens uppfattning att det i målet inte har bevisats genom dokumentation att klagande har fått ta del av adekvat och uttömmande information, såsom vilka bestämmelser och utredning kommunen grundar ett eventuellt påförande av byggsanktionsavgift på. Inte heller hur kommunen har kommit fram till sin uträkning av storleken på byggsanktionsavgiften, vilket får anses vara av stor vikt att så sker.

Domstolen bedömer utefter ärendets karaktär att kommunen inte visat att den på ett adekvat sätt kommunicerat allt material av betydelse med klagande inför beslutet om byggsanktionsavgift.

Eftersom det i målet saknas dokumentation som visar att klagande getts tillfälle att yttra sig över byggsanktionsavgiften har det saknats formella förutsättningar för kommunen att ta ut byggsanktionsavgiften.

Mark- och miljödomstolen upphäver därmed länsstyrelsens beslut om byggsanktionsavgift.

Senast uppdaterad: 2020-08-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se