Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Omfattande avvikelser ger inte bygglov i efterhand

Mark- och miljööverdomstolen 2017-03-17, dom i mål nr P9855-16.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphäver ett bygglov för tillbyggnad i form av höjning av taknock eftersom tillbyggnaden tillsammans med huvudbyggnaden innebär en omfattande avvikelse från detaljplanen.

Bakgrund

Nämnd har beviljat bygglov i efterhand för en höjning av en taknock på en fastighet. Länsstyrelsen har upphävt bygglovet efter överklagande. Fastighetsägarna överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen (MMD) ansåg att höjningen var planenlig och att den inte gav upphov till några betydande olägenheter för de klagande med motiveringen att den just var planenlig och dessutom förekom i ett tätbebyggt område.

Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) konstaterar att höjningen av taknocken är en tillbyggnad och att stadsplanen och ändringsplanen som fastigheten omfattas av gäller som detaljplan.

Den aktuella planen säger inte något om minsta avstånd till grannens tomtgräns och därmed gäller 39 § byggnadsstadgan (BS). Enligt denna får byggnad inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. I planen står det att byggnadens bottenyta inte får överstiga 150 kvadratmeter.

Den aktuella byggnaden avviker från planen dels genom att den är placerad 1,5 meter från grannens tomtgräns och dels är byggnadsarean 175 kvadratmeter. De avvikelserna godtogs däremot i en tidigare bygglovsprövning med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. Enligt 9 kap. 30 § första stycket hindrar inte det att bygglov ges för även en tillbyggnad.

Tillbyggnaden ska prövas mot avståndskravet i 39 § BS trots att avståndet har godtagits vid den tidigare bygglovsprövningen. Den kommer nämligen att placeras närmare än 4,5 meter från granntomt. Möjligt att tillåta undantag från avståndskravet finns om det är motiverat av särskilda skäl vilka ska bedömas från fall till fall. Det måste också kunna ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och inte försvåra ett lämpligt bebyggande av området.

Eftersom undantag från avståndskravet är en undantagsbestämmelse ska den tillämpas restriktivt.

MÖD bedömer inte att det finns några särskilda skäl i det aktuella fallet att tillåta undantag från avståndskravet till grannes tomtgräns. MÖD:s bedömning i detta fall är att avvikelserna i form av högsta byggnadsarea och avstånd till tomtgräns är så pass omfattande att bygglov för tillbyggnaden inte kan ges.

Dom

Mark- och miljööverdomstolens ändrar mark- och miljödomstolens dom så att nämndens positiva bygglovsbesked upphävs och ansökan avslås.

Senast uppdaterad: 2020-04-15 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se