Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Bygga och renovera

Här kan du läsa om vad som krävs vid olika renoveringar och
byggnationer. Vi går igenom uteplatser, garage, friggebodar, utbyggnader, pooler och andra vanliga åtgärder. Du kan läsa om hur man bygger ett helt nytt hus, vad som krävs av en byggherre, när man behöver en kontrollansvarig och hur du får byggekonomin att gå ihop. Och mycket mer.

Mitt bygge

Många åtgärder kräver bygglov eller en anmälan till kommunen, men det finns också en hel del du kan bygga på eget bevåg – utan att riskera rivningsförelägganden eller sanktionsavgifter.

Detta får du alltid göra

På en tomt med småhus får du alltid anordna en skyddad uteplats, montera skärmtak och bygga en friggebod utan att behöva blanda in kommunen men det finns vissa förbehåll och begränsningar till exempel vad det gäller olika mått och placeringar.

Du får vanligtvis också byta fasad, byta taktäckningsmaterial och måla om huset. Men inom planlagt område får åtgärderna inte väsentligen ändra byggnadens eller områdets karaktär.

Inomhus får du göra mindre förändringar i planlösningen, måla om och byta golv utan att blanda in kommunen. Så länge ditt bygge inte leder till nyinstallation, förändringar av tekniska installationer, påverka bärande delar eller klassas som en större ombyggnad har du relativt fria tyglar – så länge du följer plan- och bygglagen och dina åtgärder lever upp till de tekniska egenskapskraven för byggnader.

Faktum är att du som småhusägare har möjlighet att bebygga upp till 75 kvadratmeter av din villatomt, utan att söka bygglov. Detta gäller även om detaljplanen inte tillåter några fler ny och tillbyggnader i området eller om det inte finns någon byggrätt kvar på tomten. Dock finns ett antal regler som kan begränsa möjligheten till exempel brandskydd, strandskydd, skyddad kulturmiljö och avstånd till tomtgräns och grannar. I vissa fall kan åtgärden vara anmälningspliktig.

Vad är det som går att bygga utan bygglov eller anmälan då? Jo du får bygga ett skärmtak upp till 15 kvm utan bygglov och du får uppföra en friggebod upp till 15 kvm på tomten.

Du kan också få uppgöra en mindre tillbyggnad enligt gällande attefallsregler på upp till 15 kvm i ett plan. Slutligen får du utan bygglov uppföra ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna på max 30 kvm. Tillbyggnaden och komplementbostadshuset kan enligt attefallsreglerna också ske på s.k. prickmark.

Tänka på är att tillbyggnad, komplementbostadshus eller komplementbyggnad enligt attefallsreglerna kräver en anmälan till kommunen och ett beslut om startbesked av kommunen för få påbörjas.

Sammantaget som exempel:
Skärmtak (15 kvm) + Friggebod (15 kvm) + Mindre tillbyggnad enligt attefallsreglerna (15 kvm) + Komplementbostadshus enligt attefallsreglerna (30 kvm) = 75 kvm.

Bygga i landsbygd

Du får göra mindre tillbyggnader på ett småhus på landet utan att söka bygglov. I omedelbar närhet till bostadshuset får du också uppföra fristående
komplementbyggnader, plank och murar. Placerar du byggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behövs grannars tillåtelse. Helst signerad tillåtelse på ritningskopior. Dessa åtgärder får inte bli dominerande över huvudbyggnaden – men hur hårt man bedömer detta varierar mellan olika kommuners nämnder. Fråga kommunen ifall du är det minsta tveksam.

Sammanhållen bebyggelse på landsbygden

När tre eller fler byggnader ligger på tomter som gränsar till varandra eller bara skiljs från varandra av en väg eller ett mindre grönområde klassas det som en sammanhållen bebyggelse. I dessa fall kan det krävas bygglov för både stora och små åtgärder – eftersom de kan påverka omgivningen och grannarna.

Bland annat medför det ofta krav på bygglov för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader, även om kravet ska vägas mot mängden hus i omgivningen. Om du ska göra en åtgärd inom sammanhållen bebyggelse bör du alltid fråga kommunen ifall lov behövs eller inte.

Bygga inom tätort

Inom tätort och sammanhängande bebyggelse har kommunen i regel en detaljplan, som styr vad som får byggas och hur det får se ut. Där kan kommunen skilja på områden för park och rekreation, bostadshus, kontor och industrier – men även reglera byggnaders storlek, byggnadshöjd och avstånd till tomtgräns. Inom vissa områden kan kommunen till och med bestämma stilen på byggnationer, färgen på fasaden och taktäckningsmaterial.

För områden som saknar detaljplan kan det ändå finnas områdesbestämmelser, som bland annat reglerar bygglovsplikten vid kulturhistoriska byggnader eller miljöer samt reglerar storleken på fritidshus. Kommunen har även översiktsplaner, som mer övergripande berättar hur ett område ska utvecklas.

Har du koll på

Byggherre

Du som bygger, river eller utför markarbeten är byggherre. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnationen uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer. Men det finns många du kan ta hjälp av.
Läs mer här

Kontrollansvarig

Om din åtgärd kräver bygglov eller en anmälan behöver du i regel också anlita en certifierad kontrollansvarig – som kan hjälpa dig med lagar och kontroller. En duktig kontrollansvarig kan förenkla bygget och i slutänden spara mycket pengar.
Läs mer här

Kommunala planer

En detaljplan eller områdesbestämmelse kan reglera vad du får och inte får bygga, så du bör sätta dig in i vad som gäller för din fastighet. Det kan också vara av intresse att veta vad grannar får bygga, kanske planen tillåta en byggnad som kan påverka din boendemiljö (till exempel utsikt). Genom planprocessen kan du dessutom påverka framtida planer.
Läs mer här

Kontrollplan

Alla åtgärder som kräver bygg eller rivningslov kräver också en kontrollplan. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan. Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel kontrollplan".
Läs mer här

Ritningar och handlingar

Oberoende av vilken typ av lov eller anmälan som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. För enklare åtgärder behövs oftast inte lika omfattande handlingar.
Läs mer här

Kommunala kartor

Här redovisar vi några olika karttyper som du kan ha användning av under byggprocessen, med de namn som oftast används.
Läs mer här

Kommunala avgifter

Som byggherre måste du betala olika avgifter, till exempel bygglovsavgift, till kommunen för den åtgärd som är kopplade till ditt bygge. Taxan i kommunen ska vara satt till genomsnittligt självkostnadspris och vara lika för alla medborgare. Avgifter tas ut efter en taxa som är antagen kommunfullmäktige.
Läs mer här

Entreprenören

Entreprenör är en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel ett byggföretag. Entreprenören ansvarar endast civilrättsligt för kvalitén på sitt utförande arbete genom de avtal som tecknats.
Läs mer här

Hantverkare

Snickare, elektriker, rörmokare, plåtslagare och murare är exempel på hantverkare som arbetar med byggnation av olika slag. Var noga med ditt val av hantverkare och betala aldrig i förskott.
Läs mer här

Vanliga åtgärder

Här kan du läsa om några vanliga åtgärder och vad du får eller inte får göra – och när det krävs bygglov eller en anmälan till kommunen. Åtgärderna är listade i bokstavsordning, så att du lätt hittar det du söker.

Det många olika sorters uteplatser – exempelvis balkonger som hänger på fasaden eller verandor i markplanet. Beroende på hur uteplatsen konstrueras och var den ska byggas kan den vara bygglovsbefriad, anmälningspliktig eller kräva bygglov.
Läs mer

Du får under vissa förutsättningar uppföra en mindre komplementbyggnad eller komplementbostadshus på en tomt med ett småhus utan bygglov – men åtgärden kräver en anmälan till och ett beslut om startbesked från nämnden.
Läs mer

Begreppet balkong är inte definierat i plan och bygglagen (PBL). Enligt Terminologi­centrum (TNC), är en balkong en med skyddsräcke försedd platta som ofta skjuter ut från väggliv. Den utgör vanligen en lägenhets uteplats.

Enligt Nationalencyklopedin (NE), är en balkong en med skyddsräcke försedd platta som från en byggnads övre våningar helt eller delvis skjuter ut från fasaden.

Läs mer

Det är oftast bygglovsbefriat att anlägga en mindre brygga för upp till nio båtar, oavsett om det är ett fast eller flytande gångdäck. Det kan finnas kommunala bestämmelser om bryggor i exempelvis detaljplanen som begränsar dina byggplaner. En brygga kräver däremot dispens från strandskyddet. Läs mer

Kontakta alltid din kommun när det gäller frågor rörande Burspråk.
Läs mer

Du får i regel utföra olika underhållsåtgärder och ersätta en äldre eldstad med en ny enhet av samma typ, effekt och storlek. Men vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs en anmälan till kommunen bygglovsenhet och ibland godkännande av miljöenheten. En iögonfallande skorsten kan kräva bygglov.
Läs mer

Du får uppföra en eller flera mindre komplementbyggnader på en tomt i anslutning till ett småhus – utan bygglov eller anmälan. De så kallade friggebodarna får inte tillsammans ha en byggnadsarea över 15 kvm eller en nockhöjd över 3 meter. Byggnaderna får däremot strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelse.
Läs mer

Beroende på var och hur stort du ska bygga finns det olika regler för garage och carport – exempelvis om det klassas som friggebod, Attefallshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad. Däremot är det ingen större juridisk skillnad mellan garage och carport.
Läs mer

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten kallas för en komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, gäststuga, friggebod, lekstuga, attefallshus eller uthus. Det finns många olika regler och undantag för komplementbyggnader – beroende på deras storlek, läge och användning.
Läs mer

Med nybyggnad menas uppförande av ny byggnad eller flyttning av befintlig byggnad till ny plats. En nybyggnad kan vara första byggnaden på tomten (huvudbyggnad), komplementbostads-byggnad(er) eller komplementbyggnad(er).
Läs mer

Enligt plan- och bygglagen krävs det inget bygg- eller marklov för att anlägga pool, men däremot finns hårda krav på säkerheten runt anläggningen. I regel gäller samma regler för pooler, bassänger, dammar, fontäner och andra anlagda vattensamlingar – men reglerna kan variera mellan olika kommuner.
Läs mer

Ett fritt tak över exempelvis en dörr, entré, altan eller uteplats kallas för skärmtak. De kan vara utformade på många olika sätt, exempelvis som ett litet sadeltak, pulpettak, plant tak eller som ett välvt tak. Syftet är oftast att skydda platsen under taket från regn och snö.
Läs mer

För att markera en tomtgräns eller hålla djur in- eller utestängda kan man bygga någon form av inhägnad – exempelvis av trä, sten eller metall. Ett vanligt villastaket kräver i regel inget bygglov, men med få undantag måste man alltid söka bygglov för plank eller murar.
Läs mer

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov – så länge de inte blir dominerande eller iögonfallande. Inom detaljplanelagt område får du uppföra upp till två anmälningspliktiga takkupor – men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov.
Läs mer

Om du gör en åtgärd som ökar byggnadens volym klassas det som en tillbyggnad. På landet får man under vissa förutsättningar göra mindre tillbyggnader, men inom detaljplanelagt område krävs det allra minst en anmälan. För större och mer dominerande tillbyggnader måste du alltid söka bygglov – oavsett om du bygger inom tätort eller på landet.
Läs mer

Inglasad altan, lusthus, vinterträdgård, växthus, orangeri och trädgårdspaviljong är några exempel på uterum som blandar inomhus och utomhus genom rika ljusinsläpp. De kan vara fristående eller vidbyggda och kräver oftast bygglov – om de inte kan klassas som en friggebod eller ett anmälningspliktigt Attefallshus.
Läs mer

Bygga hus

Om du ska bygga ett lösvirkeshus eller kataloghus är det viktigt att alla uppgifter framgår i kontrakten med husbyggaren. Vissa saker kan du sköta själv som byggherre – men hur mycket beror på din vilja och kunskap. Din delaktighet i bygget styr vilken entreprenadform du väljer. Läs mer

Byggekonomi

Gör en kalkyl och håller koll på utgifterna så slipper du en kalldusch när räkningarna kommer. Det finns hjälp av få, ifall du inte vill eller kan räkna själv. Jämför flera olika banker och se om du kan använda några avdrag eller bidrag.

Kommunala avgifter

Som byggare måste du betala avgift för de tjänster som är kopplade till ditt bygge. Det är inte ovanligt att de kommunala taxorna för ett nybyggt småhus når upp till 100 000 kronor.
Läs mer här

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se