Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Bygglovsbefriade åtgärder

Dagens Plan- och bygglag medger att vissa åtgärder kan ske utan vare sig eller anmälan. Det är åtgärder som främst berör småhus Öppnas i nytt fönster. och ekonomibyggnader (inom jord och skogsbruk). Tänk på att det dock finns undantag som kan kräva lov eller anmälan.

Exempel på bygglovsbefriade åtgärder

Inom eller utanför planlagt område

Beroende på var du ska bygga - inom eller utanför detaljplanerat område - gäller olika regler. Olika regler gäller också för sammanhållen bebyggelse utanför planlagt område. Är du osäker kontakta alltid din kommun.

Exempel på bygglovsbefriade åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan

Det krävs inte ansökan för ändringar av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller någon annan liknande näring.

Altan

Det krävs inte bygglov för att uppföra en altan vid ett småhus så länge avståndet från marknivå till trädäckets överkant är 1,8 meter och ej når längre ut från huvudbyggnaden än 3,6 meter samt placeras minst 4,5 meter från grannfastighet.

Var uppmärksam på om du bor inom ett särskilt värdefullt område i kommunen, där det råder bygglovplikt på de allra flesta åtgärder som annars är bygglovbefriade.

Balkong

Från 1 juli 2017 krävs det inte bygglov inom planlagt område för att uppföra en liten tillbyggnad i form av balkong till ett en- och tvåbostadshus.

Denna frihet gäller inte om det i planen står att bygglov krävs eller om fastigheten eller området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om grannar tillstyrker får åtgärden utföras närmare tomtgränsen än 4.5 m.

Kontakta din kommun om du är osäker på vad liten tillbyggnad innebär avseende balkong.

Burspråk

Från 1 juli 2017 krävs det inte bygglov inom planlagt område för att uppföra en liten tillbyggnad i form av burspråk till ett en- och tvåbostadshus.

Denna frihet gäller inte om det i planen står att bygglov krävs eller om fastigheten eller området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om grannar tillstyrker får åtgärden utföras närmare tomtgränsen än 4.5 m.

Kontakta din kommun om du är osäker på vad liten tillbyggnad innebär avseende burspråk.

Friggebod max 15 m² - både inom som utanför planlagt område

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett småhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 kvm och får inte vara högre än 3,0 meter till taknock samt placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Placeras komplementbyggnaden närmare än 4,5 meter till tomtgräns behövs grannas tillåtelse.

Om grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande får man inte bygga närmare än 4, 5 meter.

Det kan också krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Komplementbyggnad - utanför planlagt område

Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad (flera om de sammantaget inte är dominanta) till småhus utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till kommunen. Komplementbyggnaden ska vara fristående och placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Komplementbyggnad kan kräva bygglov beroende på storlek.

Kontrollera med din kommun vad som gäller

Mindre byggnader - inom planlagt område

För mindre byggnader med en byggnadsarea mindre än 15 kvadratmeter och taknockshöjd mindre än 3 meter, som placeras inom allmän plats i detaljplan och avsedda att användas under högst 3 månaders tid.

Kontakta din kommun om du är osäker

Mindre tillbyggnader - inom planlagt område

För mindre tillbyggnader i form av balkonger, burspråk eller uppstickande byggnadsdelar så krävs det inte bygglov om ändringen utförs på fasader eller tak som inte har en stor allmän påverkan.

Kontakta din kommun om du är osäker

Mur - inom planlagt område

En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida (en s.k. stödmur). Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd.

Många kommuner kräver dock inte bygglov för låga murar - upp till max 0,5 m.

Många kommuner har tagit fram en policy för bland annat mur som används som vägledande dokument vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

Kontakta din kommun om du är osäker

Måla och ändra fasad och tak - inom planlagt område

Inom ett område med detaljplan får du utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Dock krävs bygglov för ovan nämnda åtgärder i vissa speciella områden med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kontakta din kommun om du är osäker

Skorsten

Från 1 juli 2017 krävs det inte bygglov inom planlagt område för att uppföra en uppstickande byggnadsdel t. ex skorsten till ett en- och tvåbostadshus.

Denna frihet gäller inte om det i planen står att bygglov krävs eller om fastigheten eller området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om grannar tillstyrker får åtgärden utföras närmare tomtgränsen än 4.5 m.

Kontakta din kommun om du är osäker på vad liten tillbyggnad innebär avseende det uppstickande byggnadsdelen.

Skyddad uteplats - både inom som utanför planlagt område

Det krävs inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid småhus. Detta om höjden är max 1, 8 m och inte når längre ut än 3,6 m från fasaden samt är placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 m (om grannar inte medgett annat).

I övrigt krävs det normalt bygglov för murar och plank.

Skärmtak - både inom som utanför planlagt område

För småhus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Staket

Du får sätta upp låga och luftiga staket runt din tomt utan bygglov, under förutsättning att staketet är genomsiktligt och att skötsel av staketet kan ske från den egna fastigheten.

Hur högt ett lågt staket får vara utan lov varierar mellan olika kommuner men en bra regel är max mellan 1,1 och 1,2 m. Vad som menas med luftigt varierar också mellan kommuner - många menar att det ska vara minst 50 % mellanrum mellan bräderna.

Samma mellanrum gäller för dubbelsidiga staket - det ska gå att se igenom mellan brädorna.

Många kommuner har tagit fram en policy för bland annat staket som används som vägledande dokument vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

Kontakta din kommun om du är osäker

Tillbyggnad - utanför planlagt område

Utanför områden med detaljplan får man under vissa förutsättningar (inte dominanta byggnader) göra små tillbyggnader till småhus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Vid större tillbyggnader kan det krävas bygglov.

Kontrollera med din kommun vad som gäller

Uppställning eller Upplag - inom planlagt område

Vid uppställning av fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i form av upplag placerade i omedelbar närhet av ett småhus, under den säsong de inte används (säsongskaraktär).

Vilka enheter som ställs upp är valfritt, men de får vara högst två (2) per tomt, för att undantaget ska gälla.

Vid en placering närmare gräns än 4,5 meter, krävs grannens medgivande. En placering närmare gräns än 4,5 meter mot allmän plats (till exempel gata, väg eller park) är ej möjlig.

Kontakta din kommun om du är osäker

Ändring av en byggnads yttre utseende

Det krävs generellt bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende inom detaljplanerat område. För småhus gäller dock kravet på bygglov enbart om det är en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär.

Utanför ett område med detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende.

Kontakta din kommun om du är osäker

Bygglovsbefriat men kräver anmälan

Anmälan av inre åtgärd

Vid inre åtgärd på befintlig byggnad krävs att en anmälan görs till kommunen och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Som exempel kan nämnas installation av braskamin eller avsevärd ändring av en byggnads planlösning.

Kommunens bedömning inför startbeskedet omfattar då de tekniska egenskapskraven som har betydelse för åtgärden.

Detta gäller både inom som utanför detaljplan

  • Anmälningsplikt gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Ett anmälningspliktigt ärende ska handläggas inom 4 veckor från att kompletta handlingar har kommit in till kommunen.

Boverket svara på frågor om bygglovsbefriade åtgärder


Enligt attefallsreglerna

För de bygglovsbefriade åtgärderna enligt gällande attefallsreglerna krävs att en anmälan görs hos kommunen och att kommunen beslutar om ett startbesked innan arbete får påbörjas. Samma gäller även för ny- och tillbyggnad som undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kontrollera med din kommun vad som gäller

Komplementbostadshus max 30 m² enligt attefallsreglerna

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra ett komplementbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean inom ramen för attefallsreglerna får vara maximalt 30 kvm bostadsarea om det ska användas för permanent eller fritidsboende.

Ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna ska vara inrett med bland annat hygienutrymmen, kök, sovrum och umgängesytor.

Om komplementbostadshuset uppförs som ett fritidshus enligt attefallsreglerna finns det vissa undantag från kraven på utformning och de tekniska egenskaperna till exempel kraven på handikappanpassning, krav på energianvändning om huset bebos mindre än 4 månader per år, krav på energianvändning om huset endast bebos under del av året motsvarande <än 25 % av ett helårsanvändande

Den får inte vara högre än 4 meter från medelmarknivå till taknock samt placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 meter (om grannar inte medgett annat).

Läs mer om attefallshus här.

Komplementbyggnad max 30 m² enligt attefallsreglerna.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra en komplementbyggnad till exempel som förråd, uthus, garage, gäststuga med mera. Den sammanlagda byggnadsarean av en komplementbyggnad som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m².

Den får inte vara högre än 4 meter från medelmarknivå till taknock samt placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 meter (om grannar inte medgett annat).

Läs mer om komplementbyggnad Öppnas i nytt fönster. enligt attefallsregler här.

Tillbyggnad max 15 m² enligt attefallsreglerna

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det kan dock räcka med en anmälan enligt attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15 kvm bruttoarea på småhus

Detta gäller både inom som utanför detaljplan.

Uppföra takkupor enligt attefallsreglerna

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på småhus.

Upp till två takkupor får nämligen maximalt uppföras enligt attefallsreglerna på ett småhus om dess storlek inte överstiger halva takfallet räknat från gavel till gavel. Takkuporna får inte heller påverka befintlig takkonstruktion.

Det får bara finns maximalt 2 takkupor på ett småhustak för att attefallsreglerna ska kunna tillämpas.

Detta gäller både inom som utanför detaljplan

Inreda ytterligare en bostad enligt attefallsreglerna

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en ny bostad. För att inreda en nya extra bostad i ett enbostadshus behövs en anmälan enligt attefallsreglerna istället.

Ekonomibyggnader

Utanför detaljplanelagt område gäller för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring endast bygglov om byggnader tas i anspråk eller inreds, helt eller till viss del, för väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts till eller som finns angivet i det senast lämnade lovet.

Inom detaljplanelagt område gäller samma bygglovsplikt för ekonomi-byggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring, som för andra byggnader.

Område där bygglovsbefriade åtgärder kräver bygglov

De nya bygglovsbefriade åtgärderna gäller inte inom vissa områden.

Särskild värdefull miljö

Bygglovsbefrielsen gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.

Inom nedanstående område kan inte bygglovsbefrielsen utnyttjas:

  • Riksintressena för kulturmiljövården.
  • Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt (varsamhet/ q-bestämmelser).
  • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen.
  • Byggnadsminnen enligt kulturminneslagen.

Riksintresse för totalförsvaret

Komplementbostadshus får inte byggas inom eller i anslutning till flygplatser och övnings- eller skjutfält som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvaret.

Område med utökad lovplikt

Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Utanför planlagt område


Inom sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas idag ett område med minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg eller grönområde och att det på vardera tomt ska finnas minst tre byggnadsverk varav minst en tomt som gränsar till varandra eller endast avskiljs av väg eller ett grönområde.

Därmed kan bygglov behövas oftare för olika åtgärder än tidigare. Detta även om åtgärderna är små och med tanke på hur de påverkar omgivningen.

Kravet på bygglov vad det gäller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför planlagt område vägs idag nästa alltid till omfattning av det tilltänkta byggnadsverket i bebyggelsen.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Du får uppföra en liten tillbyggnad till bostadshuset och eventuella komplementbyggnader, om bygget rör ett en- eller tvåbostadshus, men det tillförda får inte dominera över det ursprungliga. Du får också bygga en eller flera helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset om de sammantaget inte är dominanta. Detsamma gäller murar och plank.

Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dina berörda grannar godkänna det. Om grannarna nekar kan nämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Nämnden kan i sin översiktsplan ge vägledning om vilka grupper av byggnader som är att betrakta som sammanhållen bebyggelse.

Kontrollera därför med din handläggare på kommunen om din byggnad ligger inom sammanhållen bebyggelse och om du får bygga på den plats du tänkt dig.

Senast uppdaterad: 2022-01-11 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se