Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Enklare åtgärder småhus

Vi har här listat ett antal ”små, enklare åtgärder” för bland annat småhus. En enklare åtgärd leder ofta till att beslut om lov och/eller startbesked kan ges samtidigt av en kommun.

Åtgärder som kan beröras

Ofta klassas att bygga ett garage, uthus, lusthus, förrådshus, gäststuga, carport, redskapsbod eller annan komplementbyggnad som en enklare åtgärd – om byggnaden är mindre än 50 kvm. Det är alltså åtgärdens art som är enklare byggnadstekniskt - inte storleken.

Ändrad planlösning, sätta in nya fönster och altan eller skärmtak klassas i regel också som enklare åtgärder, så länge de planerade åtgärderna inte påverkar bärande delar av bostadshuset.

Vid förändringar av våtutrymmen eller tekniska anläggningar kan det krävas en
kontrollansvarig, även om det i övrigt kan anses som en enklare åtgärd. Många kommuner kräver därför en kontrollansvarig vid uppföranden av ett attefallshus

Om åtgärden medför att man måste hantera farligt avfall är den inte att betraktas som en enkel åtgärd.

Kontrollplan men inte kontrollansvarig

Vid enkla åtgärder brukar en kommun inte kräva någon kontrollansvarig och det brukar räcka med en enklare kontrollplan - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder.

Undantag

Vid underhåll av byggnader eller byggnadsverk med särskilt bevarandevärde (viktig att bevara för framtiden) och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser krävs kontrollansvarig.

Kontrollera med din kommun vilken bedömning den gör för din lilla ändring!

Det har blivit vanligare att kommuner kräver kontrollansvarig vid uppförande av Attefallshus på grund av anslutning av VA.

Här följer ett antal uppräknade åtgärder som merparten av våra kommuner betraktar som enkla.

 • Uppförande eller tillbyggnad av altan
 • Tillbyggnader som inte avsevärt påverkat befintlig byggnads bärande delar. Om tillbyggnaden berör våtutrymmen kan kontrollansvarig behövas
 • Uppförande av takkupa som inte påverkar takstolar eller kräver avväxlingar.
 • Rivning av mindre byggnad som inte innehåller farligt avfall
 • Ändring av en byggnad om det är enbart planlösningen som tydligt påverkas
 • Uppförande av mindre skärmtak.
 • Insättning av nya fönster och dörrar som inte avsevärt påverkar bärande konstruktioner.
 • Anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt.
 • Små cisterner för en fastighets behov.
 • Plank och murar som inte är utsatta för jordtryck eller rasrisk.
 • Komplementbyggnader och andra små byggnader upp till 50 kvm. Som exempel kan det vara förrådsbyggnader, gäststugor, garage, carportar, uthus, lusthus som bodar

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se