Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Avslag och överklagan

När en ansökan inte uppfyller de krav som ställs i Plan- och bygglagen, dess förordningar och bestämmelser som gäller för tilltänkt åtgärd ska ansökan avslås.

Innan avslag

När en ansökan eller anmälan inte uppfyller kraven ska handläggande tjänsteman på kommunen se till att sökande får veta detta och varför innan beslut fattas. Sökande ska då kunna få information av kommunen hur man:

  • ändrar ansökan
  • lämnar in en förklaring (yttrande) till nämnden
  • återtar sin ansökan

Avslag avgörs i nämnden

Om ansökan eller anmälan inte ändras så att den uppfyller myndighetskraven eller återtas ska ärendet avgöras i byggnadsnämnden. Nämnden ska i sitt beslut redovisa skäl till sitt beslut. Ett avslag ska givetvis ha stöd i Plan- och bygglagen, dess förordningar eller bestämmelser.

Överklagan

Om sökanden anser att beslutet är felaktigt kan han överklaga. Det ska ske skriftligt och man ska ange vilket beslut det gäller, vilken ändring man begär och på vilka grunder man överklagar. Överklagandet ska inkommit byggnadsnämnden senast 3 veckor efter att man fått del av beslutet.

Om överklagandet kommit in i rätt tid, ska byggnadsnämnden skicka det och de handlingar som ligger till grund för beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar då först om beslutet gått formellt riktigt till och i andra hand granskas sakfrågan.

Vilka beslut går att överklaga

Beslut som kommunala nämnder fattar och som gäller enskilda medborgare kan nästan alltid överklagas. Det har ingen betydelse ifall politikerna i nämnden fattar beslutet själva eller om det tas av tjänstemän ”på delegation”.

Vill du klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om du tycker att själva beslutet var felaktigt, förvaltningsbesvär, eller om det var rätt av kommunen att fatta beslutet, kommunalbesvär. Här beskriver vi hanteringen kring ett förvaltningsbesvär.

Förvaltningsbesvär

Det är ganska vanligt att beslut om lov och förhandsbesked överklagas. Även beslut om antagande av planer överklagas ibland.

Däremot kan man inte överklaga nämndens ställningstagande till, om det behövs tekniskt samråd eller inte.

Överklagande av startbesked
En anmälan överklagas inte. Däremot kan ett nekat startbesked eller ett startbesked där villkoren inte kan accepteras överklagas till Länsstyrelsen av byggherren. Ett beviljat startbesked kan normalt inte heller överklagas av grannar.

Hur överklagar man
Bara den eller de som är direkt berörda av ett beslut har rätt att överklaga, ifall beslutet har gått honom eller henne emot. Det kan vara till exempel fastighetsägaren, men också ägare till fastigheter i närheten, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och i vissa fall även hyresgästorganisationer – om de särskilt berörs av beslutet.

Upplysningsskyldig
Kommunen är skyldig att upplysa den eller de som berörs av beslutet hur de ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska man få veta hur man överklagar och var man ska skicka sitt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Länsstyrelsen
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet ska dock lämnas eller skickas in till den kommunala myndighet som fattade beslutet, till exempel byggnadsnämnden. I skrivelsen ska den som överklagar - den klagande - ange vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet man begär och på vilka grunder.

Överklagande av detaljplaner sker direkt till Mark- och Miljödomstolen.

Tid för överklagande av detaljplan eller områdesbestämmelser
Ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av en detaljplan eller områdesbestämmelser kan överklagas inom tre veckor efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Beslut om lov eller förhandsbesked kan överklagas inom tre veckor av de som delgetts beslutet. För övriga berörda räknas överklagandetiden från den dag som infaller en vecka efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilken instansordning gäller vid överklagande?
Beslut om antagande, ändring eller upphävande av en detaljplan eller områdesbestämmelser kan överklagas till Mark och miljödomstolen. Om du inte är nöjd med Mark och miljödomstolens beslut kan du gå vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Kräver då ett prövningstillstånd.

Beslut gäller bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked kan överklagas till Länsstyrelsen. Om du inte är nöjd med Länsstyrelsen beslut kan du gå vidare till Mark- och miljödomstolen. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen.

En handläggare kan ge tips eller råd i ett pågående ärende men ska vara neutral.

Senast uppdaterad: 2021-06-22 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se