Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Beslut

För att söka lov eller få starta ett anmälningspliktigt ärende krävs det olika beslut från din kommun. Att påbörja någon åtgärd innan du fått nödvändiga beslut kommer att bli väldigt dyrt för dig då kommunen har rätt att ta ut straffavgift så kallad byggsanktionsavgift.

Här ger vi en kort förklaring för vilka beslut som du som byggherre måste få för att få starta upp byggprojekt och vad som krävs för att sedan få börja använda densamma.

Beslut vid lovärende

Att söka lov, till exempel ett bygglov, innebär att du först måste få ett beslut som visar att du uppfyller de utformningskrav som samhället ställer på tilltänkt åtgärd.

Ett lovbeslut innebär absolut inte att du med automatik kan påbörja ditt projekt. Till exempel måste beslutet varit publicerat 4 veckor i POIT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Post och Inrikestidningar) även om startbesked erhållits samtidigt med lovet.

I de allra flesta fall måste du som byggherre tillsammans med din kontrollansvarige (kan vara fler) träffa kommunen för ett s.k. tekniskt samråd. På samrådet går man b.la igenom din kontrollplan, att de tekniska egenskapskrav som ställas på projektet kan uppfyllas med mera. Efter ett sådant möte tar kommunen ett beslut om att du får starta projektet - du får ett startbesked.

När du så genomfört allt – projektet är klart – får du ändå inte börja använda ditt projekt. Du måste åter träffa din kommun för att gå igenom vad som sagts på det tekniska samrådet d.v.s. att det som beslutats i startbeskedet har uppfyllts. Först därefter kan du begära få ett beslut om att få börja använda projektet – få ett slutbesked.

Alltså för att uppfylla lagar och förordningar kring byggverksamheten kärvs alltså tre (3) beslut.

 • Ett bygglov
 • Ett startbesked
 • Ett slutbesked

Beslut vid anmälningsärende

För åtgärder som istället för lov kräver anmälan (till exempel inre åtgärder i en byggnad eller åtgärd som faller inom attefallsreglerna) måste först ett beslut om startbesked fås. Ofta föregås startbeskedet av ett tekniskt samråd. På samma sätt som för lovet går ni igenom förutsättningarna för att kommunen därefter ska kunna ta ett beslut om att du får starta byggprojektet.

När du så genomfört allt – projektet är klart – får du ändå inte börja använda ditt projekt. Du måste åter träffa din kommun för att gå igenom vad som sagts på det tekniska samrådet det vill säga att det som beslutats i startbeskedet har uppfyllts. Först därefter kan du begära få ett beslut om att få börja använda genomförd åtgärd – få ett slutbesked.

Alltså för att uppfylla lagar och förordningar kring byggverksamheten kärvs det två (2) beslut.

 • Ett startbesked
 • Ett slutbesked

För mindre åtgärder krävs inte ett samråd och kommunen kan direkt vid eller i anslutning till lov ge beslut om startbesked. På samma sätt kan kommunen direkt ge ett beslut om startbesked i ett anmälningsärende.

Det är klokt är att alltid kolla med din kommun om den tilltänkta åtgärden kommer att kräva ett tekniskt samråd eller inte.

Oavsett måste du som byggherre alltid försett kommunen med de underlag som krävs – notera att en kontrollplan krävs i alla lägen även om den kan vara enkelt utformad.

Ett beslut ska bestå av

Ett beslut från kommunen ska i de allra flesta fall motiveras. Alla myndighetsbeslut ska motiveras för att ge sökande en noggrann och objektiv prövning.

Skälen för beslutet ska synas tydligt. Ett beslut ska kunna förstås av både sökande som andra parter.

Beslutsskäl kan dock helt eller delvis utelämnas b.la. om:

 • beslutet inte går emot någon part
 • det av någon annan anledning helt enkelt inte behövs
 • med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

Ett ärende som har påbörjats hos en myndighet ska alltid avslutas genom att ett beslut ska tas inom rimlig tid. Utöver PBL:s krav på beslut finns också regler i förvaltningslagen som ska följas.

Handläggningen av ett ärende som berör enskild ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att negativt påverka säkerheten. Ett beslut måste innehålla ett antal uppgifter som till exempel vad beslutet omfattar och vad kommunen har prövat. Kommunen kan utöver det själv avgöra vad beslutet behöver innehålla i varje enskilt fall.

Exempel på uppgifter ett beslut om lov kan innehålla är:

 • ärendebeskrivning
 • beslutsformulering
 • motivering
 • hur bygglovsavgiften har fastställts
 • underrättelse och yttranden
 • upplysningar
 • vem som har fattat beslut
 • överklagandehänvisning

Plan- och bygglagen kan tolkas på olika sätt och det görs också olika bedömningar i de flesta ärenden. Därför är det viktigt att beslutet motiveras.

Väl motiverade beslut underlättar för många olika parter och under många år framöver och kan även göra att överklaganden undviks eller kan hanteras snabbare.

Det finns många fördelar med att motivera ett beslut, bland annat följande:

 • en säkrare och tydligare rättstillämpning
 • sökanden förstår beslutet
 • andra parter förstår beslutet
 • underlättar vid överklagande
 • underlättar för bygglov i framtiden

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se