Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Byggherre

Du som bygger, river eller utför markarbeten för egen räkning är i lagens mening byggherre. Oavsett om det är du själv som bygger eller om du låter någon annan göra jobbet. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnationen uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.

Stort ansvar

Som byggherre har du det fulla ansvaret för att arbetet sker enligt de lagar och
förordningar som gäller. Dit hör bland annat plan- och bygglagen med tillhörande förordningar, Boverkets byggregler och arbetsmiljölagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig är det ditt ansvar att kontroller utförs enligt den kontrollplan som kommunen fastställt.

Även arbetsmiljön är byggherrens ansvar, så att varken personer eller egendom skadas. Du måste också ha koll på omgivningen, så att exempelvis obehaget för grannar hålls på minsta möjliga nivå.

Till din hjälp har du en kontrollansvarig, liksom andra sakkunniga som du kan välja att anlita. De kan hjälpa dig med mycket, även om det slutgiltiga ansvaret aldrig kan överlåtas på någon annan. Som byggherre måste du alltså alltid ha bra koll.

Sökande

Den som skriver under en ansökan om lov eller lämnar in en anmälan kallas för
sökande. Oftast är det byggherren som är sökande, men det behöver inte vara så. Den sökande är ansvarig för att de blanketter och handlingar som skickas in är korrekta och har ett betalningsansvar gentemot kommunen.

Roller

I samband med byggandet av till exempel villor är besiktningar i någon form vanliga. I det sammanhanget är det viktigt att man har klart för sig de olika rollerna i byggprocessen.

Allmänrättsliga krav

När det gäller det allmänrättsliga kravet regleras det i Plan- och bygglagen (PBL) genom att den kontrollansvarige ska se till att nödvändiga kontroller som man kommit överens om i kontrollplanen genomförs. Då handlar om de samhällskrav som finns i 8 kap. 4§ PBL och kraven vid ändringsåtgärder som återfinns i samma kapitel, 13 och 17 §§. Kontrollen utförs som dokumenterad egenkontroll, ofta av någon i utförarledet (entreprenören) som har någon form av ansvar i arbetsprocessen.

Civilrättsliga krav

Byggherren har naturligtvis ytterligare önskemål om besiktningar av utföranden som denne tycker är viktiga men som samhället inte ska följa upp. Sådana civilrättsliga besiktningar regleras normalt av allmänna bestämmelser (ABS 18) eller Konsumenttjänstlagen i samband med kontraktsskrivning.

Vem utser besiktningsman

Enligt ABS 18 utses besiktningsman av beställaren eller av parterna gemensamt. Där sägs också att besiktningsmannen ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs och utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet. Enligt Konsumenttjänstlagen ska den utsedde besiktningsmannen kalla parterna och även den kontrollansvarige (KA) till förekommande besiktningar.

Kontrollansvarig som besiktningsman

Frågan om kontrollansvarig kan vara besiktningsman kommer upp då och då. Det finns inga hinder i Plan- och bygglagen att så sker, men då bör det vara överenskommet innan arbetet påbörjas och att alla parter är med på det. Det bästa är dock att besiktningsmannen är helt neutral, därför är det tveksamt om kontrollansvarig ska vara besiktningsman i samma projekt.

Tips!

Ta gärna referenser och kontrollera gärna med andra innan du väljer dina rådgivare.

Rådgivare

Inom många specialområden finns det fackkunniga som kan ha förslag eller
synpunkter på ditt bygge. Vissa kan ge värdefull information utan kostnad, som
exempelvis kommunernas energirådgivare och konsumentrådgivare. Tveka inte att fråga om råd och lära dig innan, för det är ofta svårt och dyrt att lära sig genom att göra misstag.

Vid större entreprenader har byggföretaget eller husleverantören egna konsulter anställda eller anlitar den kompetens som behövs. Oavsett vem som anlitar konsulten är det viktigt att hon eller han har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. Se också till att de konsulter och leverantörer du väljer, direkt eller indirekt, har tecknat ansvarsförsäkring och innehar F-skattsedel.

Här är några exempel på fackmän du kan ha nytta av:

Den som bygger ett nytt lösvirkeshus, eller gör en omfattande om- eller tillbyggnad, kan behöva anlita en arkitekt. De är experter på att rita hus och kan tidigt hjälpa dig på rätt spår med tankar och planer inför ett husbygge. En duktig arkitekt anpassar huset till tomten och fångar upp dina behov och önskemål.

För att hjälpa dig behöver arkitekten få veta så mycket som möjligt om dig och din familj. Utifrån era behov, intressen och fritidsaktiviteter kan arkitekten ta fram ett förslag på hus som passar just er. Ju mer arkitekten får veta desto lättare blir arbetet.

Vid köp och nybyggnation av hus, eller andra större renoveringar, ligger det i fastighetsägarens intresse att anlita en kunnig besiktningsman. Syftet med besiktningen är att få en opartisk kontroll av fastigheten – så att det inte finns några brister eller dolda fel i byggnaden. Om man bygger nytt hus på entreprenad regleras oftast besiktningen redan vid kontrakts- skrivandet, enligt riktlinjer från ABS 18 (allmänna bestämmelser) eller konsumenttjänstlagen.

Även om det är byggherren som utser besiktningsmannen, kanske på
rekommendation från entreprenören, är det viktigt att hon eller han är opartisk och självständig gentemot alla inblandade parter.

Om man bygger nytt hus krävs det juridiskt sett inte någon extra besiktning, utan enligt plan- och bygglagen är det den kontrollansvarige som ska se till att de allmänrättsliga kontroller blir utförda.

Kommunens energirådgivare ger kostnadsfri och opartisk rådgivning i energifrågor. De kan exempelvis berätta om för- och nackdelar med olika värmesystem och vilka krav myndigheter ställer. De kan vara ett stöd för dig att välja eller byta uppvärmningssystem eller göra andra energisparåtgärder.

Kommunens energirådgivning sker i samarbete med Energimyndigheten, men vissa energibolag, producenter, installatörer, skorstensfejare och konsulter bedriver också energirådgivning.

En energirådgivare kan hjälpa dig med bland annat:

 • val av isoleringsteknik
 • val av uppvärmningssystem
 • din elanvändning
 • din energianvändning
 • klimat- och miljöfrågor
 • aktuella bidrag gällande regler

  I regel utför inte energirådgivare besiktningar på plats.

Ett sätt att minska risken för problem i olika typer av juridiska frågor, som exempelvis avtalsfrågor, avtalsskrivningar eller fastighetsrätt, är att anlita juridisk expertis redan från början. En jurist inom fastighetsrätt kan hjälpa dig att kolla vad som gäller redan i förväg, så att du slipper hamna i konfliktsituationer under byggets gång.

Det är viktigt att hålla koll på kostnaderna när man anlitar juridisk hjälp. För enklare ärenden kan man ofta få en uppskattning från första början, men för mer komplicerade frågor kan det vara svårt att ge en uppskattning innan man ens sett hur ärendet utvecklar sig. I så fall kan man se till att den juridiska rådgivaren regelbundet redovisar sina kostnader.

Rättsskydd

I alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår det automatiskt ett rättsskydd. Genom försäkringen kan du få hjälp med att betala för juridisk experthjälp. Kontrollera i din försäkring om ditt rättsskydd kan täcka kostnader för ett juridiskt ombud i en tvist om exempelvis bygglov eller dolda fel.

Rådgivning och rättshjälp

Genom rättshjälpslagen kan du få juridisk rådgivning i upp till två timmar, mot en lägre fast avgift. Men gör upp detta redan vid tidsbokningen, för byråerna är inte skyldiga att erbjuda rådgivning genom rättshjälpslagen. Om ditt försäkringsskydd inte täcker en tvist och du inte klarar av att hantera tvisten inom rådgivningstiden har du möjlighet att få rättshjälp. Det innebär att staten täcker delar av kostnaden i ett ärende, under vissa förutsättningar.

I de flesta kommuner finns det budget- och skuldrådgivare, som du kan få hjälp av om du inte kan betala dina skulder, vill ansöka om skuldsanering eller behöver hjälp med att planera din ekonomi. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Det här kan en konsumentrådgivare hjälpa till med:

 • råd, anvisningar och information
 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • medla tvister mellan företag och konsument
 • rådgivning i bostads- eller fastighetsaffärer

  Det här kan de inte hjälpa till med:
 • tvister mellan privatpersoner
 • tvister mellan näringsidkare
 • tvister mellan bostadsbolag och boende
 • frågor om värdepapper och aktiehandel

Konsumentvägledare

I de flesta kommuner finns det konsumentvägledare, som kan ge dig hjälp inför eller efter ett köp. Det kan handla om tester av produkter eller upplysningar om var du själv kan hitta information om en tjänst, vara eller ett företag. Konsumentvägledaren kan också hjälpa dig att tyda och skriva avtal inför ett köp.

Om du redan har köpt en tjänst eller vara, som du inte är nöjd med, kan
konsumentvägledaren ge dig information om dina rättigheter. De kan de dig råd och information om hur du kan klaga på rätt sätt, med stöd i exempelvis konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen.

Läs mer på Konsumentverkets webbsida Hallå konsument. Du får information om dina rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som konsument – inför, under och efter ett köp.

Vissa delar av ett bygge kräver speciella egenskaper eller dimensioner för att fylla sin funktion, exempelvis takstolar eller uppvärmningssystem. För att få rätt mått och konstruktion på dessa delar kan man anlita en konstruktör.

En byggnadskonstruktör har oftast en bred kunskap när det gäller
byggnadskonstruktioner i allmänhet och kan exempelvis ta fram förslag på hur en stark en infästning behöver vara eller hur en källarvägg bör isoleras. En konstruktör som arbetar med värme, ventilation och sanitet kallas för VVS-konsult.

En byggnadskonstruktör arbetar exempelvis med:

 • takstolar
 • bärande väggar
 • infästningar
 • skydd mot fukt
 • skydd mot brand
 • energiåtgång (isolering)

  En VVS-konsult arbetar exempelvis med:
 • ventilation
 • vattenförsörjning
 • avloppssystem
 • uppvärmning
 • styr- och reglersystem

Om du vill förändra något med i din fastighet, vill veta vem som äger en viss mark eller inte hittar var din tomt slutar och grannens tomt börjar kan du vända dig till Lantmäteriet. Många kommuner har egna lantmäterimyndigheter som sköter lokala ärenden.

Kommunen där din fastighet ligger är förmodligen den viktigaste myndighet som du kommer att samarbeta med under ett byggprojekt. Det är också hos kommunen du kan få svar på många av dina mer detaljerade frågor.

Enligt förvaltningslagen är myndigheterna skyldiga att prata och skriva begripligt, hjälpa dig att fylla i blanketter ifall du är osäker och att hjälpa dig med mindre brister i ansökningshandlingar och dylikt. De måste alltså vara tydliga med vad de menar i sina kontakter med dig och exempelvis kunna förklara de lagparagrafer som de hänvisar till i sina beslut.

Myndigheterna är däremot inte skyldiga att besvara allmänna frågor om lagar som inte ligger inom myndighetens område.

Bygglovshandläggare

En av de viktigaste personerna du kommer i kontakt med under ett byggprojekt är kommunens bygglovshandläggare. De har ofta både telefontider och besökstider, så boka så tidigt om möjligt in ett möte – så att du inte ägnar tid och kraft åt att planera något som kanske strider mot de bestämmelser som finns för platsen.

Ställ tydliga frågor och försök att få så utbroderade svar som möjligt, så att du verkligen förstår varför den ena eller andra begränsningen kan göra det svårt att få bygglov. Sätt dig in i hur handläggaren vill att rutinerna kring ansökan bör skötas och vem som i slutänden kommer att fatta beslut om ditt byggprojekt.

För alla frågor som rör eldstäder, taksäkerhet och liknande kan man rådfråga en sotare. När skorstenen ska rengöras måste sotaren ha en trygg och säker arbetsplats på taket.

 

Standardavtal

Det är viktigt att byggherren och konsulten är överens om uppdragets omfattning, organisation, genomförande, tider och ansvar. För att enkelt reglera detta finns det standardavtal och till många standardavtal finns färdiga formulär – så att man inte missar väsentliga avtalspunkter. Här kan du läsa mer om olika standardavtal och kontrakt.

Försäkringar

Det är byggherrens ansvar att det finns fullgoda försäkringar i samband med bygget och att också eventuella entreprenörer, hantverkare och konsulter har de försäkringar som krävs. Både under själva byggtiden som de närmast åren efter färdigställandet finns det risker för att saker går fel. På ett dyrt sätt!

De försäkringar som krävs är allriskförsäkring, ansvarsförsäkring och färdigställandeskydd. Byggherren ska alltid få en kopia på dessa försäkringar innan entreprenören påbörjar sitt arbete. Det finns även frivilliga försäkringar som du kan teckna innan bygget startar, för att exempelvis skydda dig mot omkostnader och förseningar vid en tvist.

Allriskförsäkring

Alla entreprenörer ska ha tecknat en allriskförsäkring, där du som beställare eller byggherre är medförsäkrad. Försäkringen ska täcka skador på exempelvis verktyg, maskiner, byggmaterial och byggnaden under byggtiden och två år efter att entreprenaden blivit godkänt.

Ansvarsförsäkring

Alla entreprenörer ska ha tecknat en ansvarsförsäkring, som täcker skador på
tredjeman och icke kontraktsbunden part. Det kan handla om en kompis eller släkting som hjälper dig med bygget. Försäkringen ska gälla under byggtiden och två år efter att entreprenaden blivit godkänd.

Färdigställandeskydd

När man bygger ett nytt hus, bygger till ett hus eller gör något annat lika omfattande måste det finnas ett färdigställandeskydd, som säkerhet ifall byggföretaget eller entreprenören går i konkurs eller av annan anledning inte kan bygga klart. Det är oftast entreprenören som tecknar försäkringen och vid flera entreprenörer krävs ett färdigställandeskydd för varje kontrakt som tecknats.

Försäkringen krävs bara för småhus och vid bygglov. Behövs det inte något bygglov, krävs heller inget färdigställandeskydd. Vid mindre om- eller tillbyggnader kan kommunen besluta om att det inte behövs något färdigställandeskydd, exempelvis för att försäkringen blir väldigt kostsam i förhållande till byggkostnaden.

Ett färdigställandeskydd kan vara i form av en bankgaranti eller en
färdigställandeförsäkring och den måste tecknas innan bygget startar. Observera att självbyggare normalt sett inte behöver teckna något färdigställandeskydd – om inte kommunen anser något annat.

En tumregel vid tillbyggnad är att ett färdigställandeskydd kan behövas vid byggkostnad överstigande 10 prisbasbelopp (48 300 kronor för år 2022).

Om något går snett

Om lagar och gällande bestämmelser inte följs är det oftast sett byggherren som ställs till svars för det. I undantagsfall kan andra aktörer vara medansvariga, exempelvis den kontrollansvarige eller andra sakkunniga. I vissa fall kan till och med kommunen som tillsynsmyndighet ställas till svars.

Byggherre är den som för egen räkning bygger, river eller utför markarbeten. Sökande är den som skickar in en ansökan om lov eller anmälan. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att bygget uppfyller de krav som lagar och förordningar ställer. Om din åtgärd kräver lov eller anmälan måste du som regel utse en certifierad kontrollansvarig, som hjälper till med lagar och kontroller.

Under arbetets gång finns det många rådgivare och konsulter som kan hjälpa till med fackkunskaper inom en mängd områden – inte minst från myndigheternas sida. Tveka aldrig att ta råd och hjälp av experter, men använd skriftliga standardavtal och se till att alla du anlitar har tecknat rätt försäkringar och har F-skattsedel.

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se