Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Hur har domstolen dömt

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett särskilt mål ska du kontakta domstolen där målet avgjorts. Du kan ringa, mejla eller besöka domstolen och beställa de handlingar du önskar.

Domar, beslut och handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Därför görs det alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Var hittar jag domar

Här är olika länkar till olika domstolar och dess avgörande.

På sikt kommer i princip alla Mark- och miljööverdomstolens avgöranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under senare år att publiceras på sin hemsida. För tillgång till avgöranden från samtliga år hänvisas till Svea hovrätts arkiv.

Mark- och miljööverdomstolen

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MÖD) avseende domar tillhörande mål enligt Plan- och Bygglagen, Miljömål, Fastighetsmål och Övriga mål från 2012-06-01 och framåt.

Boverket - Kommenterade rättsfall

Intressanta domar som rör tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa domar och övriga handlingar

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges domstolar - Domar, beslut och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var kan jag överklaga

Beslut rörande byggärenden kan överklagas i tre olika instanser, Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och som sista instans Mark- och miljööverdomstolen.

Nedan ges en kort beskrivning om dessa

Länsstyrelsen

Beslut om antagande, ändring eller upphävande av lovärenden som bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked kan överklagas till länsstyrelsen i ditt län.

Mark- och miljödomstolen

Det finns fem mark- och miljödomstolar och är en del av tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund.

Mark- och miljödomstolarna prövar mål som kan delas upp i fyra olika måltyper, miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål. Domstolarna prövar dessutom överklaganden av kommunala beslut, beslut från länsstyrelserna och ett antal andra myndigheter, s.k. överklagandemål. 

Typiska ärenden är till exempel frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning, förorenade områden och farligt avfall, frågor om bygg-, rivnings- och marklov enligt plan- och bygglagen, tomträttsmål, överklagande av planärenden och
mål enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen.

Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol dömer Högsta domstolen som sista instans.

Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen är en avdelning inom Svea hovrätt.

Domstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol dömer Högsta domstolen som sista instans. Normalt får inte avgörande i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas till Högsta domstolen.

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp ett mål till prövning. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se