Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Kommunala byggavgifter

Som byggherre måste du betala olika avgifter, till exempel bygglovs-avgift, till kommunen för den åtgärd som är kopplade till ditt bygge. Taxan i kommunen ska vara satt till genomsnittligt självkostnadspris och vara lika för alla medborgare.

Det är inte ovanligt att bygg, plan, gatu och VA-avgifter inför bygget av en mindre villa inom detaljplanelagt område hamnar en bra bit över 100 000 kr sammantaget. 

Kontrollera med just din kommun för det kan skilja stort mellan olika kommuner.

Plan- och bygglovstaxan

När kommunen utför tjänster kopplade till ditt bygge tar de ut en avgift av den som står som sökande i bygglovsansökan. Tjänsterna ska vara till stöd och hjälp för dig som byggherre – så att inget går fel på vägen och det blir merkostnader.

Nämnden får ta betalt för sitt arbete som man tillhandahåller till genomsnittlig självkostnad. För arbete och tjänster som man är skyldig att tillhandahålla får avgifter tas ut efter en taxa som ska vara antagen av kommunfullmäktige.

Kommunen får ta betalt för beslut om:

 • planbesked
 • förhandsbesked
 • slutbesked
 • ingripandebesked.

Man får också ta betalt för:

 • beslut om lov
 • tekniskt samråd och slutsamråd
 • arbetsplatsbesök
 • framtagning av nybyggnadskarta
 • framtagning av arkivbeständiga handlingar
 • expediering och kungörelse (till exempel i Post- och Inrikes Tidningar)
 • andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Kommunen tar också betalt för utstakning och lägeskontroll – i de fallen du låter kommunen utföra mätuppdragen.

Avgifterna ska så långt som möjligt vara en genomsnittskostnad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en normaltaxa för lov och tillsyn - något som många kommuner valt att använda.

Exakt hur stora kostnaderna blir beror bland annat på hur stort och komplicerat byggprojektet är och vad kommunen har för taxa. Det är inte ovanligt att bygg, plan, gatu och VA-avgifter inför bygget av en mindre villa inom detaljplanelagt område hamnar en bra bit över 100 000 kr sammantaget.

Fler kommunala avgifter

Gatukostnadsersättning är den avgift du betalar för att kommunen anlägger eller gör om vägar och allmänna platser när ett område detaljplaneras. Kostnaden ska vanligen betalas av de fastighetsägare som har nytta av förbättringarna, men sättet att fördela kostnaderna varierar mellan olika kommuner.

Oftast fördelas även kommunens anläggningskostnader för att bygga ut vatten- och avloppsnäten mellan fastighetsägarna i området. Hur kostnaderna fördelas varierar däremot mellan olika kommuner. Ledningsdragningar på din egen tomt bekostas däremot helt av dig som fastighetsägare.

Kommunen kan även ta ut en planavgift för att täcka kostnader kring detaljplaneringen i ditt område.

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för den tid de lagt ner på ett ärende, även om du väljer att inte fullfölja din åtgärd. En tillbakadragen lovansökan, anmälan eller beställning kan alltså ändå innebära kostnader för dig som sökande.

Självkostnadsprincipen

Kommunerna kan sätta en egen taxa eller använda den som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram, men ingen avgift från byggnadsnämnden får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typen av besked, beslut eller handläggning. Kommunen får alltså ha en avgift som täcker deras kostnader, men inte ta ut någon vinst av den sökande.

Likställighetsprincipen

Kommunerna måste behandla alla medborgare lika, om det inte finns sakliga skäl för att agera annorlunda. Likställighetsprincipen innebär alltså att det visst kan ske särbehandling, men bara på objektiva grunder. Däremot får kommunerna ta ut olika avgifter för ärenden som kostat olika mycket att genomföra.

Kommunen tar ut en avgift av den sökande när de utför tjänster som är kopplade till ditt bygge. Hit hör bland annat administrativa arbeten, lägeskontroller, tekniskt samråd, anslutning till VA, olika typer av handläggning, planbesked och arbetsplatsbesök. Det är inte ovanligt att bygg, plan, gatu och VA-avgifter inför bygget av en mindre villa inom detaljplanelagt område hamnar en bra bit över 100 000 kr sammanräknat.

Kommunen kan även ta ut gatukostnadsersättning och avgifter för att anlägga eller bygga ut vatten- eller avloppsnäten. Även kostnaderna för att ta fram en detaljplan kan belasta de boende i området.

Avgifterna får täcka kommunens genomsnittliga kostnader för den typen av ärenden, men de får inte ta ut någon vinst av den sökande. Avgifterna ska också vara lika för alla medborgare, såvida det inte finns sakliga skäl för att agera annorlunda.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se