Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Kommunen

I varje kommun finnas det en nämnd, tillsatt av kommun-fullmäktig, med myndighetsansvar för att just fullgöra tillsyn över byggnadsverksamheten. Kommuner är olika stora men har samma skyldigheter.

Nämnden är viktig för dig

En nämnd ska ha tillgång till minst en person med arkitektutbildning. I övrigt ska det finnas personal i den omfattning och med den kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullfölja sina uppgifter på ett bra sätt.

Nämnder är olika på många sätt men har alla samma skyldigheter vad det gäller hantering av hur mark och vatten ska användas i tid och rum (fysisk planering), vid prövning av tillstånd och tillsyn. Nämnden har genom lagstiftningen fått stort ansvar men också stor frihet att hantera detta arbete.

Typiska uppgifter i en nämnd är handläggning av planärenden och prövning av lovansökningar och beslut i byggprocessen (exempelvis tekniskt samråd, startbesked och slutbesked) men även frågor om svartbyggen, förelägganden och avslag.

Normalt har man ett protokollfört möte per månad för att hantera uppkomna frågor och ärenden. Många av dessa förbereds och redovisas av tjänstemän på nämndsmötena. Övriga ärenden hanteras och beslutas av tjänstemän på delegation av nämnden.

Nämnden har också ett tillsynsarbete vilket innebär att man ska informera, förebygga och bevaka att gällande lagar och förordningar följs – något som ofta berör just byggherren. Man har också skyldighet att stoppa arbete som strider mot gällande bestämmelser eller som medför fara för människors liv eller hälsa. Det gäller också en underrättelseskyldighet mot berörda intressenter - något du kan läsa mer om nedan.

Meddela och upplysa

När du lämnat in en ansökan ska kommunen underrätta de som kan vara berörda. Det kan vara att underrätta berörda vad åtgärden innebär - vid tex en avvikelse från gällande detaljplan eller områdesbestämmelse liksom när åtgärden ska ske utanför gällande detaljplan eller där områdesbestämmelse saknas. Dock normalt inte om det är en kompletteringsåtgärd.

De som ska underrättas och ges möjlighet att yttra sig är kända sakägare som fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, boende men också kända hyresgästorganisationer.

Om synpunkter framkommer har både sökande som fastighetens ägare rätt att få ta del av dessa synpunkter och inom rimlig tid få möjlighet att yttra sig. Möjligheten ska alltså finnas innan lovet avgörs. Nämnden kan dock avgöra om synpunkterna varit av sådan art att sökande och fastighetens ägare inte behöver yttra sig!

Skyldigheten att underrätta ligger på kommunen och kan inte överföras på dig som sökande. Om det är ett stort antal personer som ska underrättas kan kommunen använda sin officiella anslagstavla i kommunhuset, ortstidning eller via informationsblad till berörda.

Att sakägare har rätt att yttra sig innebär inte att man har någon form av vetorätt. Kommunen ska, som alltid, pröva lovansökan utifrån gällande lagar och förordningar inom området.

Förelägga

En byggnadsnämnd har möjlighet att med olika förelägganden kräva byggherre liksom fastighetsägare till att vita åtgärda som behövs för att regler, domar och beslut ska följas. Sådana förelägganden och förbud kan som exempel vara beslut av byggsanktionsavgifter vid avvikelser från samhällskraven.

Preskriptionstid

Förelägganden har tio (10) års preskriptionstid. Kommunen måste dock, inom 5 år, haft kontakt med sökande gällande det avsteg från bygglagstiftningen som han gjort och som kan få till följd att en byggsanktionsavgift kan tas ut. Sökande måste få möjlighet att ge en förklaring till sitt agerande.

Rätt att ta betalt

Nämnden får ta betalt för sitt arbete som man tillhandahåller till genomsnittlig självkostnad. För arbete och tjänster som man är skyldig att tillhandahålla får avgifter tas ut efter en taxa som ska vara antagen av kommunfullmäktige.

Avgifterna ska så långt som möjligt vara en genomsnittskostnad. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en normaltaxa för lov och tillsyn - något som många kommuner valt att använda.

Du kan läsa mer om vilka avgifter som en kommun kan ut Öppnas i nytt fönster. här.

Rådgivningsverksamhet ska vara skattefinansierad!

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se