Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Kontrollansvarig

Om en åtgärd kräver lov eller anmälan måste du som regel utse en certifierad kontrollansvarig – som kan hjälpa dig med lagar och kontroller. En duktig kontrollansvarig kan förenkla bygget och i slutänden spara mycket pengar.

Byggherrens stöd

Om åtgärden du planerar kräver lov eller anmälan måste som regel en
kontrollansvarig anlitas. Det ska vara en person som är certifierad för uppgiften och som har nödvändiga erfarenheter och kunskaper om bland annat plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska helst komma in så tidigt som möjligt i projektet och redan vara insatt när bygglovshandlingar eller anmälan skickas in.

Det är byggherren som utser vem som ska vara kontrollansvarig, men den som är kontrollansvarig måste ha en självständig ställning i förhållande till entreprenören. Man kan se den kontrollansvarige som en partner och rådgivare till byggherren under hela bygget – så det är värt att lägga ner lite tid på att välja en kontrollansvarig som man kommer att trivas med.

Det kan vara en fördel att anlita en kontrollansvarig som är insatt i kommunens rutiner.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta förslag till kontrollplan, ser till att kontrollerna blir utförda och gällande bestämmelser och villkor följs, närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt dokumenterar sina byggplatsbesök och ger ett utlåtande till byggherre och byggnadsnämnden som underlag inför slutbeskedet.

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag är det upp till byggnadsnämnden att besluta om ny kontrollansvarig efter förslag från byggherren.

De formella uppgifter en kontrollansvarig har är:

  • biträda byggherren med att upprätta kontrollplan
  • att se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor
  • biträda vid inventering av farligt avfall
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser inför slutbeskedet
  • avge utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  • meddela byggnadsnämnden om man lämnar sitt uppdrag

När behöver man inte en kontrollansvarig?

Om din åtgärd inte kräver lov eller anmälan krävs det heller ingen kontrollansvarig. Det krävs inte heller någon kontrollansvarig vid ett lovpliktigt bygge som klassas som en enklare åtgärd, där byggherren kan uppfylla sitt ansvar utan hjälp. Dit hör bland annat plank, murar, uthus, garage och små ändringar i en- och tvåbostadshus.

Om ditt hus inte är en särskilt värdefull byggnad krävs det heller ingen
kontrollansvarig vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

I undantagsfall kan byggnadsnämnden besluta att det trots allt ändå krävs en
kontrollansvarig för en åtgärd som normalt sett inte kräver det. Om du är tveksam på om du behöver anlita en kontrollansvarig eller inte bör du alltid kontakta kommunen för besked.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Det är många faktorer som avgör kostnaden för en kontrollansvarig, där projektets storlek och omfattning är de två viktigaste. Ett mer komplicerat projekt, som löper över en längre tid, kommer givetvis att kräva mer av den som är kontrollansvarig och därför också kosta mer. Samtidigt kan en duktig kontrollansvarig vara värd pengarna flera gånger om.

Byggherrens erfarenhet och byggvana spelar också roll för hur mycket den
kontrollansvarige måste jobba med projektet. Givetvis underlättar det också om eventuella entreprenörer och konsulter också är erfarna och vana.

En fingervisning är att den kontrollansvarige kommer att kosta cirka 1—2 % av byggkostnaden, men sällan under 20 000 kr. För att få rätt pris och en bra kontrollansvarig gäller det som alltid att fråga runt, be om rekommendationer och ta in flera offerter för jämförelse.

Byggherren har det fulla ansvaret för att bygget uppfyller de krav som lagar och förordningar ställer, men om din åtgärd kräver lov eller anmälan måste du som regel utse en certifierad kontrollansvarig – som kan hjälpa dig med lagar och kontroller.

En duktig kontrollansvarig kan förenkla hela bygget, se till att inte onödiga misstag sker och spara mycket pengar.

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se