Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Kontrollplan

Alla åtgärder som kräver bygg-, mark-, eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan förutom vid marklov. Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel kontrollplan".

Inga undantag

En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. Oftast tas planen fram tillsammans med kontrollansvarige, när sådan krävs. Kontrollplanen ska senast finnas på kommunen inför det tekniska samrådet. Är det möjligt skickas planen med redan vid ansökan eller anmälan.

En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver:

 • Bygglov
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Anmälan

Redogör för

Kontrollplan ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för tänkt åtgärd. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen ska sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Är till för

En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska egenskaperna Öppnas i nytt fönster. ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Den typen av frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Normal kontrollplan

Kontrollplanen är alltså ett dokument som ser till att dokumentera:

 • vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka återkopplingar (anmälningar) som ska göras till kommunen
 • vilka arbetsplatsbesök som kommunen ska göra och när de bör ske
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till (vid rivningslov)
 • hur farligt avfall och annat avfalla ska tas om hand (vid rivningslov)
 • hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud¹ säkerställs

¹ Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

 

Kontroller kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, VA och ventilation, brand, säkerhetsfrågor och tillgänglighet.

Här får du några exempel inom de olika grupperna.

 • Relativa fuktigheten i träkonstruktioner
 • Fuktskydd i våtutrymmen
 • Syllisolering
 • Kryputrymmen
 • Kapillärbrytande material vid platta på mark
 • Dränering
 • Ytterväggar, fuktavvisning
 • Dimensioneringskontroll (vid spec. konstruktioner)
 • Tilläggskontroll (vid komplicerade konstruktioner)
 • Stabilitet (stommar, takstolar, avstyvningar)
 • Förankring (till exempel takstolar)
 • Geoteknik (till exempel grundläggning, pålning, fyllning, packning)
 • Injustering av ventilation
 • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
 • Ventilation av krypgrunder och vindar
 • Dag- och spillvatteninstallationer
 • Utförande av vissa brandcellsbegränsande konstruktioner
 • Ytskikt
 • Sprinklersystem, utrymningslarm
 • Utrymningsvägar
 • Rökkanaler, läge och täthet
 • Brandskyddsisolering vid rörgenomföringar
 • Dimensioneringskontroll vid analytisk dimensionering
 • Brandvarnare
 • Skyddsräcken
 • Takskyddsanordningar
 • Fönsterglas
 • Invändiga mått (dörrbredder, trösklar, nivåutjämningar)
 • Ledstänger
 • Lutningar ramper
 • Hörselslingor
 • Nåbarhet till olika utrymmen
 • Skyltningar i publika lokaler

Enkel kontrollplan

Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder - och bifogas direkt med ansökan/anmälan. Då kan kommun ta snabbare besluta om lov och/eller ge startbesked.

Några kommuner har tagit fram förslag på hur en kontrollplan bör utformas. Oftast är det förslag till små och enkla åtgärder.

Kontrollera med din kommun innan du väljer att använda de generella mallarna

När kontrollplanen är mycket enkel

Du kan här ladda hem ett förslag till en mycket enkel kontrollplan med följande text: När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag.

Ladda hem som PDF Pdf, 184.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda hem som Docx Word, 13.6 kB, öppnas i nytt fönster. ( för egen bearbetning)

Ansvarig för kontrollplanen

Det är byggherren som formella ansvaret för att kontrollplan tas fram och att kraven uppfylls. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.

Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

Byggherren kan också alltid kontakta sin kommun för mer information.

När ska en kontrollplan lämnas in

Vid all nybyggnation, samt vid mark- och rivningsåtgärder bör kontrollplanen vara bifogad med lovansökan eller anmälan. Den ska absolut senast finnas inför det tekniska samrådet. I de fall inget tekniskt samråd krävs ska planen, om än i ett enkelt utförande, bifogas ansökan eller anmälan.

Beslut om kontrollplan

Kontrollplanen måste vara fastställd av kommunen för att du ska få ett startbesked.

För att undvika extrakostnader och eventuellt en massa onödiga diskussioner med din entreprenör ska du se till att kontrollplanens punkter skrivs in i entreprenadens kontraktshandlingar så ingen oklarhet råder vem som ansvarar för vad.

När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund:

Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan Pdf, 148.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se