Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

På landsbygden

Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna.

Vad får jag göra?

Vad man får göra utanför detaljplanelagt område beror på om din kommun valt att med områdesbestämmelser reglera mark- och vattenanvändningen för att säkerställa framtida syften med området, regler bygglovsplikten vid kulturhistoriska byggnader eller miljöer samt reglerar storleken på fritidshus.

Vad man får göra beror också på området är beläget inom sammanhållen bebyggelse.

Normalt får du inom områden, utan områdesbestämmelser och som inte har en sammanhållen bebyggelse, uppföra en liten tillbyggnad och komplement-byggnader som ej blir dominanta utan bygglov.

Kommunen kan svara på vad som gäller för just din fastighet.

Utanför planlagt område

Inom sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas idag ett område med minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg eller grönområde och att det på vardera tomt ska finnas minst tre byggnadersverk varav minst en tomt som gränsar till varandra eller endast avskiljs av väg eller ett grönområde.

Inom sammanhållen bebyggelse behövs normalt också bygglov eller anmälan till kommunen. Därmed kan bygglov behövas oftare för olika åtgärder än tidigare. Detta även om åtgärderna är små och med tanke på hur de påverkar omgivningen.

Kravet på bygglov vad det gäller mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför planlagt område vägs idag nästa alltid till omfattning av det tilltänkta byggnadsverket i bebyggelsen.

Bland annat medför det ofta krav på bygglov för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader, även om kravet ska vägas mot mängden hus i omgivningen. Om du ska göra en åtgärd inom sammanhållen bebyggelse bör du alltid fråga kommunen ifall lov behövs eller inte.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Du får uppföra en liten tillbyggnad till bostadshuset och eventuella komplementbyggnader, om bygget rör ett en- eller tvåbostadshus, men det tillförda får inte dominera över det ursprungliga.

Du får också bygga en eller flera helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset om de sammantaget inte är dominanta. Detsamma gäller murar och plank.

Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste dina berörda grannar godkänna det. Om grannarna nekar kan nämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Nämnden kan i sin översiktsplan ge vägledning om vilka grupper av byggnader som är att betrakta som sammanhållen bebyggelse.

Kontrollera därför med din handläggare på kommunen om din byggnad ligger inom sammanhållen bebyggelse och om du får bygga på den plats du tänkt dig.

Bygglovsbefriade åtgärder

Bygga på landsbygd

Utanför detaljplan, område med områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en liten tillbyggnad utan bygglov. I omedelbar närhet till bostadshuset får du också uppföra fristående komplementbyggnader, plank och murar. Placerar du byggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behövs grannars tillåtelse. Helst signerad tillåtelse på ritningskopior. Dessa åtgärder får inte bli dominerande över huvudbyggnaden – men hur hårt man bedömer detta varierar mellan olika kommuners nämnder. Fråga kommunen ifall du är det minsta tveksam.

Senast uppdaterad: 2022-01-10 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se