Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Tidsfrister vid lov och anmälan

I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om hur lång tid (tidsfrist) som handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska ta.

Beslut i ärende

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor från det att nämnden fått kompletta handlingar.

Om tiden behöver förlängas (max 1 gång med högst tio veckor) ska nämnden ta ett nytt beslut om förlängd handläggningstid.

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor från det att nämnden fått kompletta handlingar.

Om tiden behöver förlängas (max 1 gång med högst 4 veckor) ska nämnden ta ett nytt beslut om förlängd handläggningstid.

Hur beräknas tidsfristerna?

Tidsfristen ska räknas från den dag då ansökan kom in till kommunen eller den tidpunkt då kompletterande handlingarna inkom från sökande. Om sökande inte kontaktas inom tre veckor från den tidpunkt då ärendet inkom räknas tidsfristen från tidpunkten då ansökan diariefördes.

Om brister finns i inkomna handlingar räknas tidpunkten från den dag då bristerna inkommit och avhjälpts. Detta gäller för både ansökan som en anmälan.

Skriftlig information via ett så kallat mottagningsbevis

Nämnden ska ge sökanden eller anmälaren skriftlig information om tidsfristerna när ansökan eller anmälan har kommit in, ett så kallat mottagningsbevis. Kommunen ska även informera sökanden eller anmälaren skriftligt om tidsfristerna ändras.

Mottagningsbeviset ska innehålla information om:

  • tidsfristen för beslutet,
  • reduktion av avgift om tidsfristen överskrids
  • möjligheten att överklaga

Ett mottagningsbevis kan också innehålla andra uppgifter som till exempel vilken handläggningstid som ärendet förväntas få, vem som är handläggare och kontaktuppgifter.

Mottagningsbeviset måste vara skriftligt men kan skickas på olika sätt till exempel via brev, e-post eller annan elektronisk form. Det finns inga krav på att mottagaren ska bekräfta att den tagit emot mottagningsbeviset.

Information ska också ges om att tidsfristen kan ändras om sökande eller anmälaren kommer in med ytterligare underlag eller nämnden förelägger om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan eller anmälan eller ytterligare underlag kom in.

Det ska även framgå att tidsfristen kan förlängas med ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet.

Lov eller förhandsbesked

I ärenden om lov eller förhandsbesked bör information även innefatta att det inte innebär att ansökan är beviljad om beslut inte fattas inom tio respektive tjugo veckor.

Om beslut inte fattas inom stipulerad tid reduceras den kommunala lovavgiften.

Anmälningsärende

I ärenden om anmälan bör information även innefatta att det inte innebär att åtgärden får påbörjas om beslut inte fattas inom fyra respektive åtta veckor.

Om beslut inte fattas inom stipulerad tid reduceras den kommunala anmälningsavgiften.

Information om reduktion av avgift

I mottagningsbeviset ska kommunen informera om att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut om ansökan överskrids av nämnden.

Information om möjligheten att överklaga

I mottagningsbeviset ska det också framgå vilka möjligheter som finns att överklaga nämndens beslut. Det vill säga att beslutet om lov, förhandsbesked eller anmälan, samt avgift, kan överklagas.

Överklagande av förlängd tidsfrist

Ett beslut om förlängd handläggningstid för lov, förhandsbesked eller anmälan får inte överklagas. Att beslutet inte går att överklaga bör framgå av beslutet.

Återförvisat ärende från överinstans

Ett överklagat ärende som återförvisas från överinstansen till nämnden ska prövas på nytt. Nämnden ska då tillämpa de tidsfrister som gäller för lov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Om ansökan om lov och förhandsbesked är fullständig när ärendet kommer tillbaka ska nämnden alltså meddela sitt beslut inom tio eller tjugo veckor.

Om samtliga behövliga uppgifter finns i en anmälan när ärendet kommer tillbaka till nämnden ska beslut om startbesked tas inom fyra eller åtta veckor.

Ett återförvisat ärende bör dessutom alltid handläggas med förtur.

Reduktion av avgift

Om den tidsfrist som gäller för ärendet och den aktuella handläggningen har löpt ut ska byggnadsnämnden reducera avgiften med en femtedel (1/5) per påbörjad vecka.

Källa: Boverket

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se