Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Strandskydd

I Sverige är alla stränder en naturtillgång. Detta oavsett om det är stränder vid havet, vid insjöar eller vattendrag. En naturtillgång inte bara för oss vad det gäller allemansrätten, utan också för växter och djur.

Bakgrund

I Sverige har vi haft skyddsbestämmelser för stränderna sedan 1950-talet. Nuvarande strandskyddsbestämmelser tillkom i mitten av 1970-talet. Strandskyddets syfte är att skydda allmänhetens friluftsliv och att slå vakt om den biologiska mångfalden kring land- och vattenområden.

Strandskyddet är värdefullt, och ger oss den unika möjligheten att till exempel kunna promenera längs våra stränder. Något som vi ska slå vakt om. Utan strandskyddet skulle djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet, inte ha samma goda chanser att överleva.

Generell strandskyddsgräns

I dag är det generella strandskyddet 100 meter från strandkanten både upp på land som ut i vattnet. Skyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek, mängd och läge. Oavsett vilka naturtyper eller arter som finns

På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Dispens från strandskyddet

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att till exempel anlägga, gräva eller bygga. För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. Med dispens menas att myndigheten gör ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt.

Du behöver till exempel ansöka om dispens för att anlägga en brygga eller ett förråd. När det gäller byggnader kan du också behöva ansöka om dispens. Kontrollera med din kommun om det krävs dispens för den åtgärd du vill göra. I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens. Inom områden som är skyddade, till exempel naturreservat kan det vara länsstyrelsen som beslutar om dispenser.

Särskilda skäl för dispens

Följande särskilda skäl kan vara underlag vid en ansökan:

 • området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning
 • området är väl avskilt från stranden av t.ex. en större väg eller järnväg
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns också två skäl:

 • området behövs för att bygga en turistanläggning där närheten till vatten är en stor fördel
 • området behövs för att bygga enstaka en- eller tvåbostadshus liksom kompletterande byggnader, om husen uppförs i anslutning till befintliga bostadshus

Även om det finns särskilda skäl för en dispens från strandskyddet kan en planerad åtgärd ändå nekas dispens, om de negativa effekterna för allmänhet eller växter och djur bedöms bli för stora.

Viktigt att tänka på

Här följer varianter som är viktiga att tänka på beroende på situationen:

 • om du fått dispens är det klokt att inte starta arbetena förrän tiden för att överklaga eller överpröva beslutet har gått ut. Något som skall ske inom tre veckor från att beslut tagits
 • om du inte fått dispens kan du överklaga beslutet inom tre veckor till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut och bestämma sig för om man skall överpröva eller inte ett beslut inom tre veckor
 • Naturvårdsverket kan överklaga beslut om dispens som är fattade av länsstyrelsen till Mark och Miljödomstolen, för att ta tillvara de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara
 • ideella föreningar, med frilufts-, naturskydds- eller miljöskyddsintressen, kan överklaga ett beslut om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen och Mark och Miljödomstolen.

Vem kan man överklaga hos

 • Kommunala beslut överklagas till länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsens beslut överklagas till Mark och Miljödomstolen.
 • Naturvårdverket kan överklaga beslut från Länsstyrelsen

Fri passage

Även om man fått dispens från strand-skyddet ska en fri passage alltid lämnas. Passagen ska vara så bred att du och jag obehindrat kan gå utmed stranden. Den fria passagen ska också finnas för att goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras.

Anpassning till regional och lokala förhållanden

Strandskyddsreglerna ger möjlighet för kommuner på landsbygden att peka ut strandnära områden för landsbygdsutveckling. Kommuner har pekat ut sådana områden i sina översiktsplaner för utökade möjligheter till dispens.

Förutsättningen är att områdena används så att det ger långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen eller till att bra service kan finnas kvar på landsbygden. Det långsiktiga skyddet av stränderna måste samtidigt bevaras.

 1. Kommuner kan peka ut områden för landsbygds-utveckling i strandnära lägen. Geografiskt hela Sverige med undantag för område 2 och 3.
  Regler med landsbygdsutveckling gäller hela Sverige med följande undantag (se 2 och 3)
 2. Kommunerna ska vara restriktiva när de pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Geografiskt tätortsområde, kust- eller kustskärgårdsområdet från Forsmark till Veda vid Storfjärden i Ångermanland, samt från Skataudden vid Näslefjärden till gränsen mot Finland, Gotlands kust, samt Vänern, Vätten, Mälaren, Siljan, Orsasjön och Skattungen. Reglerna med landsbygdsutveckling får tillämpas med viss begräsning.
 3. Kommunerna kan inte peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Geografiskt kust- eller kustskärgårdsområdet från Norge till Forsmark, Ölands kust, Ångermanland Veda vid Storfjärden i Ångermanland till Skataudden vid Näslefjärden.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se