Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Vanliga åtgärder och begrepp

Här kan du läsa om några vanliga åtgärder och begrepp. Om vad man får eller inte får göra – och när det krävs bygglov eller en anmälan till kommunen. För vissa åtgärder kan det dessutom krävas speciella tillstånd – exempelvis dispens från strandskyddet eller grannens tillåtelse. Alla åtgärder och begrepp är listade i bokstavsordning, så att du lätt ska hitta det du söker.

Till varje alternativ finns mer detaljerad information via "Läs mer".

En altan är en byggnadsdel uppbyggd direkt på marken eller på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak.

Altan kan kräva bygglov beroende på hur den är tänkt att byggas. Ett trädäck, byggt i marknivå, kräver sällan bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken (mer än 1,8 meter). Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Läs mer

Ett attefallshuset får inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad - ett så kallat komplementbostadshus.

Det är också möjligt att använda ett attefallshus som komplementbyggnad, till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu.

Du får under vissa förutsättningar uppföra en mindre byggnad enligt attefallsreglerna på en tomt med ett småhus utan bygglov – men det kräver en anmälan och ett beslut om startbesked från kommunen. En sådan byggnad kan maximalt byggas till 30 kvm byggnadsarea och ha en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån.

Ett attefallshuset får inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad - ett så kallat komplementbostadshus.

Det är också möjligt att använda ett attefallshus som komplementbyggnad, till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu.
Läs mer

Dagens Plan- och bygglag medger att vissa åtgärder kan ske utan lov men kräver en anmälan. Det är åtgärder som berör småhus.

Vid åtgärd enligt attefallsreglerna krävs att en anmälan lämnas in till kommunen och att kommunen beslutar om startbesked innan åtgärd (arbete) får påbörjas. Kommunens bedömning inför startbeskedet omfattar då i huvudsak de tekniska egenskapskraven som har betydelse för åtgärden. Detta gäller både inom som utanför detaljplan. Ett anmälningspliktigt ärende ska handläggas inom 4 veckor från att kompletta handlingar har kommit in till kommunen.
Läs mer

Begreppet balkong är inte definierat i plan och bygglagen (PBL).

Enligt Terminologi­centrum (TNC), är en balkong en med skyddsräcke försedd platta som ofta skjuter ut från väggliv. Den utgör vanligen en lägenhets uteplats. Den är vanligen tillgänglig genom en balkongdörr.

Läs mer

Det är oftast bygglovsbefriat att anlägga en mindre brygga för upp till nio båtar, oavsett om det är ett fast eller flytande gångdäck. Det kan finnas kommunala bestämmelser om bryggor i exempelvis detaljplanen som begränsar dina byggplaner. En brygga kräver däremot dispens från strandskyddet. Läs mer

Burspråk är en tillbyggnad och kan kräva bygglov men begreppet finns inte definierat i plan och bygglagen (PBL). Kontakta därför alltid din kommun när det gäller frågor rörande Burspråk

Du får i regel utföra olika underhållsåtgärder och ersätta en äldre eldstad med en ny enhet av samma typ, effekt och storlek utan något beslut från kommunen.
Vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs däremot en anmälan till kommunen. En iögonfallande skorsten (en hög skorsten) kan kräva bygglov. Läs mer

Du får uppföra en eller flera mindre komplementbyggnader på en tomt med ett småhus – utan bygglov eller anmälan. De så kallade friggebodarna får inte tillsammans ha en byggnadsarea över 15 kvadratmeter eller en nockhöjd över 3 meter från marknivån (medel). Byggnaderna får däremot normalt strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelse. Läs mer

Beroende på var och hur stort du ska bygga finns det olika regler för garage och carport – exempelvis om det klassas som friggebod, Attefallshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad. Däremot är det ingen större juridisk skillnad mellan garage och carport. Läs mer

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten med ett småhus, kallas för ett komplementbostadshus om det faller inom attefallsreglerna (Max 30 kvm) och ska användas för permanent eller fritidsboende.

Det krävs en anmälan och ett beslut att får påbörja byggande - Startbesked – från kommunen.

Ett komplementbostadshus får ha maximalt en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån.
Läs mer

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten med ett småhus kallas för en komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, friggebod, lekstuga gäststuga eller och undantag för komplementbyggnader – beroende på deras storlek, läge och användning.

En komplementbyggnad enligt attefallsreglerna får vara maximalt på 30 kvm byggnadsarea och ha maximalt en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån,

Det krävs en anmälan och ett beslut att får påbörja byggande - Startbesked – från kommunen.
Läs mer

Med nybyggnad menas uppförande av ny byggnad eller flyttning av befintlig byggnad till ny plats. Det krävs bygglov för uppförande av nybyggnad eller flyttning av befintlig byggnad om byggnaden inte är bygglovsbefriad. Läs mer

Enligt plan- och bygglagen krävs det inget bygg- eller marklov för att anlägga pool, men däremot finns hårda krav på säkerheten runt anläggningen. I regel gäller samma regler för pooler, bassänger, dammar, fontäner och andra anlagda vattensamlingar – men tolkningen kan variera mellan olika kommuner. Läs mer

Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat rymden och marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden.

Radon är en hälsorisk som har mycket att göra med hur våra bostäder byggs och fungerar. En vanlig bedömning är att cirka 400 - 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radon i bostäder. Risken är särskilt stor för dem som dessutom röker.

Du kan söka bidrag hos Boverket för en sanering.
Läs mer

Begreppet skärmtak är inte definierat i plan och bygglagen (PBL) men kan vara till exempel ett fritt tak över en dörr, entré, altan eller uteplats.
De kan vara utformade på många olika sätt, exempelvis som sadeltak, pulpettak, plant tak eller som ett välvt tak. Syftet är oftast att skydda platsen under taket från regn och snö.
Läs mer

Solpaneler är samlingsnamnet för både solfångare och solceller. Solfångare omvandlar solvärmen till värme medan solceller omvandlas solenergin direkt till el.
Läs mer

För att markera en tomtgräns eller hålla djur in- eller utestängda kan man bygga någon form av inhägnad – exempelvis av trä, sten eller metall. Ett vanligt villastaket kräver i regel inget bygglov, men med få undantag måste man alltid söka bygglov för plank eller murar. Läs mer

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov – så länge de inte blir dominerande eller iögonfallande. Inom detaljplanelagt område får du uppföra upp till två anmälningspliktiga takkupor – men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov. Läs mer

Om du gör en åtgärd som ökar byggnadens volym klassas det som en tillbyggnad. På landet får man göra en liten tillbyggnad, men inom sammanhållen bebyggelse kan bygglov behövas.

Inom detaljplanelagt område krävs det allra minst en anmälan. För större och mer dominerande tillbyggnader måste du alltid söka bygglov – oavsett om du bygger inom tätort eller på landet.
Läs mer

Exempel på uterum är inglasad altan, lusthus, vinterträdgård, växthus, orangeri och trädgårdspaviljong. Uterum kan vara fristående eller vidbyggda och kräver oftast bygglov – om de inte kan klassas som en friggebod eller anmälningspliktiga enligt attefallsreglerna.

Beroende på hur uteplatsen konstrueras och var den ska byggas kan den alltså vara bygglovsbefriad, anmälningspliktig eller kräva bygglov.

Läs mer

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.
Läs mer

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid din kommun för besked om vad som gäller hos dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se