Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Altan

En altan är en byggnadsdel uppbyggd direkt på marken eller på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak.

Altan kan kräva bygglov beroende på hur den är tänkt att byggas. Ett trädäck, byggt i marknivå, kräver sällan bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken (mer än 1,8 meter). Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Vad får jag bygga?

Altan utan tak

får uppförs utan bygglov till ett en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller tillhörande komplementbostadshus om altanen placeras inom maximalt 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och ej når längre ut från huvudbyggnaden än 3,6 meter samt placeras minst 4,5 meter från grannfastighet.

En sådan altan behöver inte följa detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Bygglov krävs dock för altan när den uppförs inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I sådana fall gäller fortfarande kravet på bygglov och kravet på att altanen måste följa gällande detaljplan och områdesbestämmelser.

Utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du generellt uppföra till exempel en altan i omedelbar närhet till ditt bostadshus. Om dina åtgärder blir dominanta eller väldigt iögonfallande kan det krävas bygglov.

Altan med tak

får uppföras utan bygglov till ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus om altanen placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset och inte har högre väggar än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.

Kontakta din kommun

Kontakta din kommun om du är osäker och fråga dem om ditt altanbygge kräver bygglov eller inte. Kommunen ska utifrån plan- och bygglagen och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning om dina altanplaner har en konstruktion och ett utseende som kan anses vara en bygglovspliktig åtgärd.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan för en altan. Listan gäller vid ett en- och tvåbostadshus och fritidshus.

Ska normalt bifogas vid lovansökan:

  • fasadritning
  • planritning
  • sektionsritning
  • situationsplan

Kan behövas vid lovansökan:

  • markplaneringsritning
  • nybyggnadskarta
  • kontrollplan
  • brandskyddsbeskrivning (enklare)

Vid ansökan om bygglov måste åtgärden följa detaljplan eller områdesbestämmelser och byggnationen måste uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Altan ska dessutom vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden och inte påverka grundvattnet. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Kommun kan skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid din kommun för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se