Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Attefallshus

Ett attefallshuset får inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad - ett så kallat komplementbostadshus.

Det är också möjligt att använda ett attefallshus som komplementbyggnad, till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu.

Du får under vissa förutsättningar uppföra en mindre byggnad enligt attefallsreglerna på en tomt med ett småhus utan bygglov – men det kräver en anmälan och ett beslut om startbesked från kommunen. En sådan byggnad kan maximalt byggas till 30 kvm byggnadsarea och ha en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån.

Ett attefallshuset får inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad - ett så kallat komplementbostadshus.

Det är också möjligt att använda ett attefallshus som komplementbyggnad, till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu.

Attefallshusets historia

Efter ett förslag från dåvarande bostadsminister Staffan Attefall infördes rätten att uppföra mindre komplementbyggnader och komplementbostadshus utan bygglov. En anmälan och ett startbesked från kommunen blev kravet. Tanken var att öka antalet mindre bostäder i Sverige och skynda på processen fram till byggstart (startbeskedet).

Samtidigt avskaffades också bygglovsplikten för mindre tillbyggnader samt uppförande av upp till två takkupor – under vissa begränsningar och förutsättningar. Man kunde också enligt reglerna inreda ett befintligt enbostadshus med en lägenhet till. Allt enligt samma regelverk det vill säga en anmälan och startbesked.

Från den 1 mars 2020 beslutade riksdagen att höja den maximala byggnads-arean till 30 kvm för komplementbostadshus med permanent boende alternativt fritidsboende (fritidshus).

Definition

Illustration: Kiran Maini GerhardssonEtt Attefallshus kan vara ett komplement-bostadshus eller en komplementbyggnad och får inte vara ihopbyggt med ett småhus.

Attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på hur det ska användas

  
 • Komplementbostadshuset får ha en byggnadsarea på maximalt 30 kvm om det ska användas för permanent boende eller som fritidsboende. Om det används för permanent boende ska det finnas utrymme för hygien, kök sov- och allrum samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  Huset får ha maximalt en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån.

 • Komplementbyggnaden får ha en byggnadsarea på maximalt 30 kvm och kan användas till exempel som förråd, uthus, garage, gäststuga med mera. Komplementbyggnaden får ha maximalt en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån.

 • Det får bara finnas ett attefallshus per tomt.

Anmälan

Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett beslut om startbesked innan bygget får påbörjas. När huset är färdigt krävs det ett slutbesked från kommunen innan du kan börja använda ditt nya attefallshus. Det behövs i regel ingen kontrollansvarig när du ska bygga ett attefallshus, men kommunen ändå kräva sådan. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och byggprojektets komplexitet kräver det.

Det har blivit vanligare att kommuner kräver kontrollansvarig vid uppförande av attefallshus på grund av anslutning av VA.

Placering

Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, men får inte vara så nära att det kan ses som en tillbyggnad. Byggnaden får till exempel inte heller vara så långt ifrån att den inskränker allemansrätten. Det finns ingen klar bestämmelse om vilka avstånd som gäller, utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha
grannens tillåtelse – alternativt söka bygglov. Helst ska tillåtelsen vara skriftlig och godkänna både situationsplanen och fasadritningen, så att det inte finns några tveksamheter vid en eventuell tvist eller vid ägarbyten. Om grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande får man inte bygga närmare än 4, 5 meter. Ett attefallshus får heller inte placeras närmare än 30 meter från mitten av närmaste järnvägsspår – såvida inte spårägaren medger annat.

Attefallshuset får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, vilket innebär att det får uppföras på tomter som redan har använt hela sin byggrätt och på så kallad prickmark. Kommunen kan bara kräva bygglov (och neka) för attefallshus i områden med speciellt värdefull miljö.

Observera att det kan krävs en strandskyddsdispens vid byggnation nära vattnen.

Permanentboende

Ett komplementbostadshus kan byggas för permanentboende eller fritidsboende. När det byggs för permanentboende ska det vara inrett med hygienutrymmen, kök, sovrum och umgängesytor. Det ska finnas förvaringsutrymmen och byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kan jag bygga om en friggebod till ett attefallshus?

Ja - Du får bygga till en befintlig friggebod så att den istället blir ett attefallshus. Åtgärden kräver fortfarande en anmälan och ett beslut om startbesked från kommunen. Genom att omvandla din friggebod till ett attefallshus har du rätt att bygga nya friggebodar upp till sammanlagt 15 kvm på tomten.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan av ett Attefallshus.

Ska normalt bifogas vid anmälan:

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • kontrollplan
 • situationsplan
 • tillgänglighetsdokumentation
 • grundkonstruktionshandling
 • stomkonstruktionshandling
 • VA-handlingar

Kan även behövas vid anmälan:

 • markplaneringsritning
 • brandskyddsbeskrivning
 • fuktskyddsdokumentation
 • energibalansberäkning (utrymmen som uppvärms till mer än 10 grader celsius).
 • ventilationshandling
 • taksäkerhetsdokumentation
 • kontrollansvarig

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även:

 • skriftligt godkännande från berörda grannar bör bifogas

Attefallshusets tekniska egenskapskrav

Som tidigare nämnts måste ett attefallshus uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och den europeiska konstruktionsstandarden (EKS).

Attefallshuset ska alltså vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden och inte påverka grundvattnet. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Bygglov

Om det krävs bygglov är det inte längre ett attefallshus, utan någon annan typ av byggnad(er).

Den första byggnaden på en fastighet eller tomt är aldrig ett attefallshus och kräver alltid en lovansökan. Ett attefallshus kan inte heller vara ensamt skäl för att stycka av en tomt och skapa en ny fastighet.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga.

Kommunens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till kommunen. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet.

Kommunens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta alltid med kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se