Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Balkong

Begreppet balkong är inte definierat i plan och bygglagen (PBL).

Enligt Terminologi­centrum (TNC), är en balkong en med skyddsräcke försedd platta som ofta skjuter ut från väggliv. Den utgör vanligen en lägenhets uteplats.

Enligt Nationalencyklopedin (NE), är en balkong en med skyddsräcke försedd platta som från en byggnads övre våningar helt eller delvis skjuter ut från fasaden.

Krävs det bygglov?

Sedan den 1 juli 2017 krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong på en- eller tvåbostadshus. Denna möjlighet gäller inte om det i planen står att bygglov krävs eller om fastigheten eller området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygglov kan också behövas om du ska bygga en ny balkong på ett befintligt hus eller glasa in en balkong beroende på storlek, typ av balkong som planeras. Hör vad som gäller med din kommun.

Om grannar tillstyrker får i normalfallet åtgärden utföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Kontakta din kommun för att få klarhet i vad som är bygglovspliktigt eller liten tillbyggnad, avseende balkong.

Utanför detaljplanelagt område

I princip gäller motsvarande regler som för planlagt område men undantag finns. Om det handlar om en liten tillbyggnad och som ligger utanför sammanhållen bebyggelse kan sådan uppföras utan bygglov.

Anpassa en balkong efter husets utformning

På vissa hus kan det vara olämpligt att glasa in balkong med hänsyn till husets arkitektur och kulturhistoriska värde. Generellt gäller att en balkong ska vara anpassad till byggnaden vad gäller färg, form, material och detaljutformning.

Krav på en balkong

När du planerar en balkong ska du tänka på att:

  • reglerna för bärande konstruktion (EKS) efterföljs
  • inglasade balkonger kan medföra ökade krav på utrymningsmöjlighet i händelse av brand.

Balkongens utformning

Balkongens räcke upp till 0,8 meter, ska utformas så att barn inte kan klättra upp och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 10 centimeter breda. Största tillåtna mått mellan balkonggolv och balkongräckets underkant är 5 cm. Totalhöjd på räcke bör vara minst 1,1 meter.

Generell kommentar

Notera att plan- och bygglagen ger från 1 juli 2017 rätt att uppföra en liten balkong utan bygglov. Samtidigt ger lagen rätt till att uppföra en tillbyggnad (s.k. attefallstillbyggnad) på maximal 15 kvm bruttoarea.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se