Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Eldstad

Du får i regel utföra olika underhållsåtgärder och ersätta en äldre eldstad med en ny enhet av samma typ, effekt och storlek. Men vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs en anmälan till kommunen och ibland godkännande av miljökontoret. En iögonfallande skorsten kan kräva bygglov.

Definition

I flera hundra tusen år har människan byggt eldstäder inomhus, för att värma sig, laga mat eller göra andra vardagliga sysslor. Fortfarande är det många som har någon form av vedspis, braskamin eller kakelugn hemma. Det är också vanligt med vedpannor, som distribuerar värmen genom ett vattenburet system.

Gemensamt för alla eldstäder är att förbränningen kräver en rökkanal som leder bort alla giftiga gaser. Men även med en ordentlig skorsten kan rök, sot och avgaser vara till besvär och störa grannarna. I värsta fall kan kommunen införa eldningsförbud inom ett visst område.

En rökkanal ska monteras så att den slutar minst 1 meter över taket där den kommer upp, men aldrig lägre än nockhöjden på huset. För att inte förändra husets utseende för mycket är det bra att placera skorstenen nära nocken eller takets högsta punkt. En större och mer iögonfallande skorsten kan kräva bygglov.

Vid nyinstallation är det också viktigt att golvet klarar av att bära upp både eldstaden och skorstenen och att eldstadsplanet blir tillräckligt stort för att vara godkänt. Med en modern kamin och skorsten i plåt är detta oftast inget problem, men ska rökkanalen muras blir belastningen på golvet mycket större.

Miljöbalken

Det finns lagar och bestämmelser i Miljöbalken som kan påverka din eldstads-planering. Ett bygglov eller en anmälan ersätter inte dessa krav. Om du är osäker på vad som gäller bör du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret hos din kommun.

Regler för att minska utsläpp av skadliga ämnen i luften

Från den 1 oktober 2019 gäller nya regler från Boverket avseende kaminer och vedspisar som eldas med ved och pellets. Bakgrunden är för att minska utsläpp av skadliga ämnen till luften, som sker från b.la vedeldning.

I korthet är det detta som gäller:

 • Vedspis i hus kommer inte att beröras av förändringen.
 • De nya kraven gäller för nyinstallationer av bland annat kaminer.
 • Vid återinstallation av en gammal kamin i ett äldre hus ska du alltid kontakta din kommun.

  Hänsyn tas nämligen till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Gäller det ett gammalt K-märkt hus kan det vara tillåtet att sätta in en gammal vedspis som passar husets ålder. Kontakta alltid din kommun om du är osäker.
 • Du som har en kamin och vill byta ut den till en liknande nu, omfattas inte av reglerna men ett nytt förslag är under framarbetat.
 • Från och med 2022 kommer nyproducerade köksspisar att omfattas av utsläppskrav enligt EU-förordning.

Vad får jag göra?

I regel får du slamma dina rökkanaler, sätta in insatsrör eller göra liknande underhållsåtgärder på din befintliga skorsten. Du får även byta eldstadsplan eller byta ut din eldstad till en likvärdig anläggning – alltså en ny enhet av samma typ, storlek, effekt och anslutning till rökkanalen.

Anmälan krävs

Om du vill installera en ny eldstad, skorsten eller rökkanal så krävs det en anmälan till kommunen innan du får påbörja ditt bygge. Lika så måste du göra en anmälan ifall du sätter in en kassett i en tidigare öppen spis eller byter ut brännaren i en oljepanna mot en ved- eller pelletsbrännare.

När du gjort en anmälan till kommunen får du ett startbesked och kan påbörja bygget eller installationen. När åtgärden är klar måste normalt en behörig skorstensfejare eller annan sakkunnig göra en installationsbesiktning och lämna ett intyg till dig att brandkrav är uppfyllda och att rökkanal är tät. Skicka en kopia av intyget och en ifylld kontrollplan till kommunen. De beslutar sedan om anläggningen får tas i bruk och lämnar ett slutbesked – så att du kan börja använda eldstaden.

Det krävs i regel inte någon kontrollansvarig när du bygger eller installerar en eldstad, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och installationens komplexitet kräver det.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan om ny eldstad – exempelvis vid byte av bränsle i värmepannan eller installation av kamin eller insats. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område. Observera att du inte får installera en eldstad i garage.

Ska normalt bifogas vid anmälan:

 • planritning
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)
 • grundkonstruktionshandling (vid tunga konstruktioner)

Kan även behövas vid anmälan:

 • detaljritning
 • kontrollansvarig (i vissa fall)

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan om nya rökkanaler – exempelvis vid installation av ny skorsten eller insatsrör. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område. Observera att du inte får installera en eldstad i garage.

Ska normalt bifogas vid anmälan:

 • planritning
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)
 • grundkonstruktionshandling (vid tunga konstruktioner)
 • taksäkerhetsbeskrivning (då ny rökkanal ska installeras)

Kan även behövas vid anmälan:

 • detaljritning
 • sektionsritning (i vissa fall)
 • kontrollansvarig
 • typgodkännandedokument (i vissa fall typ rökgasutsläpp)

När krävs bygglov

En stor eller iögonfallande skorsten kan kräva bygglov. En eldstad placerad i långfasad vid hus med sadeltak kan också kräva bygglov. Är du det minsta osäker vad som gäller bör du fråga din kommun innan du påbörjar några åtgärder.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan om nya rökkanaler – exempelvis vid installation av ny skorsten (murad eller stålkonstruktion). Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område. Observera att du inte får installera en eldstad i garage.

Ska normalt bifogas vid bygglov:

 • fasadritning
 • planritning
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)

Kan även behövas vid bygglov:

 • kontrollansvarig (i vissa fall)
 • grundkonstruktionshandling (i vissa fall)

Vedspis

En modern vedspis ska vara praktisk med hög effektivitet och med lång livslängd. Viktigt är också att reservdelar till spisen lätt kan köpas.

En vedspis kan bli en stor resurs i köket som uppvärmning, att laga mat på och i vissa fall till och med uppvärmning av varmvattnet. Eftersom vedspisar ofta eldas med ved blir den en viktig enhet vid till exempel strömavbrott både som värmekälla och för att tillaga mat. Väljer du dessutom en vedspis utav gjutjärn så avger den strålningsvärme en bra stund efter att man slutat elda i den.

Den moderna förbränningstekniken gör att en spis brinner i 45–60 minuter utan påfyllning. Man brukar säg att 1 kg ved brinner i 45 minuter.

Det är viktigt att tänka på hur man eldar i spisen. Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning. Gasen kan vara skadligt att andas in för stora mängder och det kan leda till förgiftning. Sättet man eldar på har alltså stor påverkan på utsläppen.

 • Ta reda på hur stor boyta spisen ska värma. Olika vedspisar har olika kapacitet.
 • Se till att spisen är CE märkt och att utsläpp och verkningsgrad deklarerats.
 • Olika vedspisar har olika kapacitet - En medeleffekt på till exempel 4kW klarar att värma upp upptill 60–70 kvadratmeter beroende på hur öppen planlösningen är.
 • Ska spisen ge snabb värme eller lång eftervärme? En vedspis som är uppbyggd i plåt blir fortare varm men svalnar då också av snabbare. En gjutjärnsvedspis är lite trögare i starten men ger en jämnare temperatur i ugnen och en betydligt längre eftervärme.
 • Om extra lång eftervärme önskas välj en täljstenugn. Täljstenen lagrar värmen under tiden man eldar och ger extra lång avsvalningstid efter avslutad eldning.
 • Elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning och ger låga utsläpp om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.
 • Det är en fördel om sotlucka och vedlåda finns lätt tillgängligt framtill på spisen.
 • Att reservdelar finns att köpa - används spisen flitigt kommer till exempel brännjärn, cisternjärn och galler behöva bytas.
 • Låt endast en kvalificerad fackperson installera och ansluta spisen.
 • För att spisen ska fungera korrekt måste skorstenen som spisen ska anslutas till vara i felfritt skick och värmebeständig upp till minst 400 °C.
 • Vid uppställningen och anslutningen till skorstenen ska tillämpliga nationella och europeiska normer, lokala och byggtekniska föreskrifter/normer samt brandskyddsbestämmelser följas.
 • Normalt hämtar spisen den luft som behövs vid förbränningen från rummet där den står - se till att det alltid strömmar in tillräckligt med luft.
 • Följ säkerhetsavstånden för brännbara föremål och för bärande väggar av betong liksom mellanväggar som är tillverkade av eller klädda med brännbart material.
 • En sakkunnig (oftast sotaren) ska alltid utföra en besiktning vars protokoll ska skickas till kommunen för att ett slutbesked skall kunna fås.
 • Du måste fått slutbeskedet från kommunen innan spisen får användas.
 • Undvik krökar, vridningar, lutningar nedåt och vågräta sektioner när man ansluter spisen till skorstenen.
 • Spisen bör inte anslutas till en skorsten som har en effektiv höjd på mindre än 4 meter, respektive 5 meter vid flera anslutningar.
 • Högsta tillåtna yttemperaturen på närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte får överstiga 85 grader (BBR 5:41).
 • Lämpligt avstånd i sidled för tex en vedspis eller braskamin är minst 500 mm fritt luftat utrymme, alternativt minskat till 250 mm om ändamålsenligt strålningsskydd monteras.

Kommun kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid din kommun för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se