Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Garage och carport

Beroende på var och hur stort du ska bygga finns det olika regler för garage och carport – exempelvis om det klassas som friggebod, attefallshus, tillbyggnad eller komplementbyggnad. Däremot är det ingen större juridisk skillnad mellan garage och carport.

Definition

Garaget är en byggnad eller hall med tak och väggar avsedd för uppställning eller förvaring av fordon. Det kan vara i form av ett kallgarage eller isolerat och uppvärmt. En carport är en uppställningsplats för fordon som består av ett tak och upp till två väggar. Vid småhus är fordonen oftast en eller ett par personbilar. Både ett garage och en carport kan vara fristående eller sitta ihop med en annan byggnad.

Det finns olika regler för garage och carport beroende på om de klassas som komplementbyggnader eller tillbyggnader och beroende på hur stora de ska vara.

Tänk på att om ett garage sitt ihop med huset så räknas garaget som en del av huset. Om garaget är fristående är det en komplementbyggnad och ska följer dess regler.

Reglerna skiljer sig också åt mellan planlagda områden och byggande på landsbygden. På landsbygden krävs normalt inte bygglov. Kontrollera med din kommun vad som gäller.

Vad får jag bygga?

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse krävs det bara bygglov för större tillbyggnader och dominanta komplementbyggnader – eller för byggnader som är dominanta i förhållande till övrig bebyggelse på tomten. Vad som bedöms som dominant, större eller mindre byggnation varierar mellan olika kommuner.

Inom reglerna för en friggebod får du bygga ett fristående garage eller en carport på upp till 15 kvm utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Detta gäller även inom detaljplanelagt område, inom områdesbestämmelser, om byggrätten är utnyttjad och på så kallad prickmark.

Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannens tillåtelse om garaget eller carporten är en friggebod eller en anmälningspliktigt bygglovsbefriad åtgärd - alternativt söka bygglov. Helst ska tillåtelsen vara skriftlig och godkänna både situationsplanen och fasadritningen, så att det inte finns några tveksamheter vid en eventuell tvist eller vid ägarbyten. När grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande får man inte bygga närmare än 4, 5 meter.

Bygglov

Vid ansökan om bygglov måste åtgärden följa detaljplanen eller områdesbestämmelser. De tekniska egenskapskraven för garage och carport måste uppfyllas.

Garaget eller carporten ska vara lämplig för sitt ändamål och inte utgöra en olägenhet för omgivningen.

För enklare åtgärder kan kommunen ge bygglov och startbesked vid samma tillfälle. Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig och tekniskt samråd. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner. Kontrollera med din kommun vad som gäller.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid byggande av ett garage eller carport. Listan gäller för småhus.

Ska normalt bifogas:

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan
 • kontrollplan

Kan även behövas:

 • grundkonstruktionshandling
 • stomkonstruktionshandling
 • brandskyddsbeskrivning (enklare variant till exempel beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar))
 • VA-handlingar (i förekommande fall)
 • nybyggnadskarta
 • kontrollansvarig

Bygglovsbefriad anmälningspliktig åtgärd (attefallsregler)

Attefallsreglerna medger att du får du bygga ett fristående garage eller en carport på upp till 25 kvm utan att söka bygglov – men det kräver en anmälan till kommunen och ett startbesked innan bygget får påbörjas. Du får bygga även inom detaljplanelagt område, inom områdesbestämmelser, om byggrätten är utnyttjad och på så kallad prickmark.

Om garaget eller carporten ska byggas som en tillbyggnad mot ett småhus, blir maximalt 15 kvm i bruttoarea och uppfyller övriga villkor så räcker med en anmälan till kommunen och ett startbesked för att börja bygga. Om din tillbyggnad inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad måste du ansöka om bygglov.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid byggande av ett garage eller carport. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus.

Ska normalt bifogas:

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan
 • kontrollplan

Kan även behövas:

 • grundkonstruktionshandling
 • stomkonstruktionshandling
 • brandskyddsdokumentation (enklare variant till exempel beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar))
 • VA-handlingar
 • nybyggnadskarta
 • kontrollansvarig

I vissa fall kan kommun begära in fler handlingar.

Om du ska göra ett mindre garage eller carport som anmälningspliktig
komplementbyggnad eller tillbyggnad på ditt småhus så behövs det oftast ingen kontrollansvarig, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och byggprojektets komplexitet kräver det.

Undantag - gäller alla typer av lov och anmälan

Kommunen kan i undantagsfall kräva bygglov för åtgärder som i vanliga fall inte är det – vilket framförallt är vanligt inom skyddsvärda områden. Det kan vara till exempel särskilt värdefulla områden ur historisk, kulturell, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i områden som är det.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen eller områdesbestämmelser för ditt område. Kontakta därför alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se