Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Komplementbyggnad

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten med ett småhus kallas för en komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, friggebod, lekstuga gäststuga eller och undantag för komplementbyggnader – beroende på deras storlek, läge och användning.

En komplementbyggnad enligt attefallsreglerna får vara maximalt på 30 kvm byggnadsarea och ha maximalt en nockhöjd på 4 meter från medelmarknivån,

Det krävs en anmälan och ett beslut att får påbörja byggande - Startbesked – från kommunen.

Definition

En fristående byggnad som är underordnad huvudbyggnaden kallas för en
komplementbyggnad. Det kan exempelvis vara ett garage, uthus, lusthus, gästhus eller en lekstuga.

En komplementbyggnad kan hanteras antigen som ett lovärende (bygglov) eller enligt attefallsreglerna (anmälan). Avgörande är komplementbyggnadens storlek och dess placering på tomten.

Ett vidbyggt garage eller förråd som exempel, som sitter ihop (sammanbyggda) med huvudbyggnaden är inte en komplementbyggnad, utan istället en tillbyggnad på bostadshuset (ingår då i huvudbyggnaden). Detta som en följd av domstolsbeslut, KA Göteborg 2010-03-05 mål nr P 7156-09.

En komplementbyggnad är alltså en fristående byggnation av tak eller av väggar och tak, som är placerad på marken eller delvis under mark. Byggnaden ska vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Det går att inreda en befintlig komplementbyggnad till permanent eller fritidsboende boende, så att det blir ett så kallat komplementbostadshus. Men då krävs en ny anmälan till kommunen enligt attefallsreglerna.

Den första byggnaden (huvudbyggnad) på en fastighet är normalt inte en komplementbyggnad och kräver alltid bygglov – även om byggnaden är mindre än 15 kvm. Undantag finns dock för till exempel jord eller skogsbrukets behov.

Det är byggnadens funktion som normalt avgör om det är en huvudbyggnad eller inte. Som exempel är ett småhus normalt huvudbyggnad på en fastighet och ett gästhus en komplementbyggnad.

En komplementbyggnad kan inte heller vara ensamt skäl för att stycka av en tomt och skapa en ny fastighet.

Komplementbyggnadernas tekniska egenskapskrav

Oavsett vilka övriga regler som gäller för komplementbyggnaden måste den alltid uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och den europeiska konstruktionsstandarden (EKS).

Komplementbyggnaden ska alltså vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg och materialverkan. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Vad får jag bygga?

 

Enligt reglerna för friggebod (Bygglovsbefriad)

På en fastighet med ett småhus får du resa en eller flera komplement-byggnader enligt reglerna för friggebod, så länge den totala byggnadsarean inte överstiger 15 kvm och nockhöjden inte överstiger 3 m från medelmarknivån. Du får även riva friggebodar utan rivningslov. Om friggeboden hamnar närmare än 4,5 m från tomtgränsen måste du ha grannens tillåtelse.

Enligt attefallsregler (Kräver anmälan)

På en fastighet med ett småhus får du resa en komplementbyggnad enligt attefallsreglerna, så länge byggnadsarean inte överstiger 30 kvm och ska användas som exempelvis garage, gäststuga eller förråd.

Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan bygget får påbörjas. När bygget är färdigt krävs det ett slutbesked innan du får ta det i bruk. Det krävs i regel inte någon kontrollansvarig när du ska bygga en komplementbyggnad, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kontrollmöjligheter och byggprojektets komplexitet kräver det.

Här är en lista över de handlingar och ritningar som behövs vid en anmälan om bygglovsbefriad komplementbyggnad som inte ska användas för permanent boende – exempelvis ett mindre garage eller annan byggnad under 25 kvm. Listan gäller för småhus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid anmälan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • kontrollplan
 • situationsplan (ibland baserad på ny nybyggnadskarta)

Kan även behövas vid anmälan

 • grundkonstruktionshandling
 • stomkonstruktionshandling
 • VA-handlingar
 • markplaneringsritning
 • kontrollansvarig (beroende på kommuns bedömning)

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även

 • skriftligt godkännande från berörda grannar

Enligt reglerna för bygglov (Kräver bygglov)

Inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse krävs det alltid bygglov för att uppföra komplementbyggnader på tomten – såvida du inte kan bygga inom regelverket för friggebod eller attefallsreglerna.

Kontakta din kommun gällande sammanhållen bebyggelse då undantag kan finnas från bygglovsplikten.

Inom planlagt område gäller:

 • En komplementbyggnad som inte överstiger 15 kvm är bygglovsbefriad
 • En komplementbyggnad mellan 15 kvm och 30 kvm är anmälningspliktig
 • En komplementbyggnad över 30 kvm är bygglovspliktig
 • Ett småhus får ha bygglovsfri komplementbyggnad på max 30 kvm och en friggebod på max 15 kvm.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan för en komplementbyggnad – exempelvis ett fristående garage, växthus eller ett lusthus. Listan gäller för småhus.

Ska normalt bifogas vid lovansökan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Kan behövas vid lovansökan

 • markplaneringsritning
 • nybyggnadskarta
 • kontrollansvarig

Vid uppförande av större komplementbyggnad kan det bli aktuellt med tekniskt samråd. Då kan följande handlingar bli aktuella:

 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)
 • grundkonstruktionsbeskrivning
 • stomkonstruktionshandling
 • ventilationshandling
 • VA-handlingar

På landsbygden

Samma regler gäller utanför planlagt område som inom detaljplanelagt område vad det gäller en komplementbyggnad.

Enklare åtgärd

Vanligtvis betraktas ovan som enklare åtgärder för småhus. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge bygglov och startbesked vid samma tillfälle. Detta gäller även vid en anmälan enligt attefallsreglerna då kommunen också kan ge startbesked vid samma tillfälle.

Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig och tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster.. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner. Vi har försökt att sammanställa sådana åtgärder på sidan Enkla åtgärder småhus Öppnas i nytt fönster..

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se