Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Staket, plank eller mur

Begreppen staket, plank eller mur är inte definierat i plan och bygglagen (PBL).

För att markera en tomtgräns eller hålla djur in- eller utestängda kan man bygga någon form av inhägnad – exempelvis av trä, sten eller metall. Ett vanligt villastaket kräver i regel inget bygglov, men med få undantag måste man alltid söka bygglov för plank eller murar.

Hägnader (till exempel staket, plank och mur)

Staket är ett glest hägn av trä eller metall. Ett lågt staket runt en villatomt har i regel syftet att markera en tomtgräns, snarare än att fysiskt hindra någon från att passera. Det klassiska staketet med röd- eller vitmålade träspjälor är absolut vanligast både i villakvarter och på landsbygden, men staket av smidesjärn är inte heller ovanligt. Gärdsgård är en variant på staket.

Plank är en fristående trävägg eller ett tätare och oftast lite högre staket. Man kan också säga att ett staket är avgränsande, men ett plank är avskärmande. Fördelen med ett plank är att det skyddar mot passage, insyn, buller och vind. Nackdelen är att det upplevs som instängt och avgränsande för omgivningen. Plank i tät bebyggelse är nästan uteslutande byggda av trä, men bullerplank längs järnvägar och stora trafikleder kan tillverkas i trä, betong eller andra material.

Enligt domar från Regeringsrätten är det inte planenligt att bygga plank på så kallad prickmark.

Muren är en hägnad av staplade stenar, tegel eller gjuten i betong. I tusentals år har murar använts till försvar och andra syften, men idag handlar det nästa uteslutande om gränsmarkering, stöd eller inhägnad. Det finns många olika sorters murar, material i murar och former av murar – som beror på användningsområden, hållfasthet, syfte och mycket annat. Det finns ingen juridisk skillnad mellan stödmurar och andra murar, även om stödmurens ena sida är täckt med exempelvis jord.

Definitioner

Inhägnader som staket, stängsel, häck, spaljé eller pergola behöver oftast inte
bygglov, men plank och murar är så gott som alltid bygglovspliktiga. Tyvärr saknas det en juridisk definition om vad som är ett plank eller staket och vad som är mur eller kantstöd. Kommunerna tolkar begreppen olika och då definitionerna skiljer sig åt är det inte alltid uppenbart vilka regler som ska tillämpas.

I en del kommuner menar man att ett plank upp till maximalt 1,1 - 1,2 meter inte kräver bygglov. Vissa kommuner kallar en mur för kantstöd om den är maximalt 0,5 meter hög och kräver då inte bygglov. Ibland tolkas all inhägnad som staket när det är minst 50 % luftmellanrum.

Kommunen ska göra en bedömning utifrån sina erfarenheter och plan- och bygglagen, vilket innebär att man ofta tar mer hänsyn till plankets eller murens läge, utförande och livslängd än utifrån något bestämt höjdmått.

Kontakta din kommun för att få besked hur man definierar hägnader!

Trafiksäkerhet

Enligt riktlinjer från Trafikverket bör korsningar på bostadsgator ha en sikttriangel med sidorna 10 meter, räknat från vägbanans kant. Triangeln ska vara fri från skymmande föremål 0,8 meter över vägbanan. Vid utfart från tomtmark bör sikttriangeln minst ha sidorna 2,5 meter. Dessa riktlinjer gäller allt som skymmer sikten – alltså även häckar och buskage.

Bullerplank

Om man bor längs tungt trafikerade bilvägar och järnvägar kan buller bli ett stort problem. Ett bullerskydd kan bestå av en vall eller en vägg i något material – och ibland en kombination av båda. Betong, tegel, glas, trä, plast och plåt är vanliga material. Men bullerskydd betraktas inte bara som något positivt, utan ses ofta som fula och avgränsande. För trafikanterna är det inte heller positivt med bullerskydd, eftersom de tar bort utsikten och skapar en känsla av att man åker i en korridor.

Om man har stora bullerstörningar kan man få hjälp med bullerdämpande åtgärder, ersättning för värdeminskning på huset eller sänkt taxeringsvärde. Om det är en statlig väg ska du vända dig till Trafikverket för frågor om ersättningar eller åtgärder. Om det är en kommunal väg ska du istället vända dig till tekniska kontoret på kommunen.

Genom att plantera klättrande växter eller buskar vid bullerskyddet kan man få bort ännu mer av oljuden och det ser dessutom trevligare ut.

Vad får jag göra?

Om din fastighet ligger utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse så får du bygga ett plank eller en mur i omedelbar närhet till bostadshuset. Om dina åtgärder blir dominanta eller väldigt iögonfallande kan det krävas bygglov.

Inom planlagt område får du bygga en mur eller ett plank för en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus, om den placeras maximalt 3,6 m från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter. Detta gäller oavsett vilket byggmaterial du använder.

Om två plank eller murar som möts i ett hörn av huset får de sticka ut längre än 3,6 meter i själva hörnet, så länge sidorna följer en rät linje inom 3,6 meter från fasaden. Du måste med andra ord inte fasa av hörnet på ditt plank, så länge sidorna håller sig inom rätt avstånd från fasaden.

Om muren eller planket hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannens skriftliga tillåtelse – alternativt söka bygglov. Om grannen är allmän plats, en väg, gata eller motsvarande så krävs alltid bygglov.

Bygglov

Förutom undantagen ovan kräver alla plank och murar bygglov.

Enklare åtgärd

Vanligtvis betraktas ovan som enklare åtgärder om de inte är utsatta för jordtryck eller rasrisk. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge bygglov och/eller startbesked vid samma tillfälle.

Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster. och tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster.. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner. Vi har försökt att sammanställa sådana åtgärder på sidan Enkla åtgärder småhus Öppnas i nytt fönster..

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan för plank och mur. Listan gäller en- och tvåbostadshus och fritidshus.

Ska normalt bifogas vid lovansökan

  • situationsplan
  • fasadritning
  • markplaneringsritning (mur)
  • kontrollplan

Kan behövas vid lovansökan

  • nybyggnadskarta

Behövs vid tekniskt samråd

  • grundkonstruktionsbeskrivning (mur)

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplan eller områdesbestämmelse för din fastighet. Kontakta därför alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se