Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Takkupor

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre takkupor utan bygglov – så länge de inte blir dominerande eller iögonfallande. Inom detaljplanelagt område får du uppföra upp till två anmälningspliktiga takkupor – men det finns begränsningar. Om det sedan tidigare finns takkupor och hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov.

Definition

En utbyggnad på taket, med egna ytterväggar och stående fönster i framkant, kallas för takkupa eller vindskupa. Skillnaden mellan takkupans fönster och ett takfönster är att det senare är monterat liggandes i samma lutning som taket. Takkupans förhöjda tak gör att fönstret släpper in mer dagsljus till en vind eller takvåning och att ytan precis innanför fönstret ger full ståhöjd.

En takkupa med dörr kan även användas för att få tillgång till en balkong, takterrass eller liknande. En annan variant är den helt eller delvis indragna takkupan, som ger ett mindre dominant utseende. Indragna takkupor är den vanligaste varianten när man bygger ut vindar i tätbebyggda områden.

Generella regler

Takkupan får inte utformas eller placeras på ett sätt som är olämpligt med tanke på stads- och landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen. De tekniska egenskapskraven för byggnader måste uppfyllas – framförallt i fråga om tillgänglighet, energihushållning och säkerhet för boende och andra.

Tillbyggnaden ska alltså vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden. Åtgärden ska ske varsamt och utan olägenhet för omgivningen.

Du får i viss mån anpassa och göra skäliga avsteg från utformnings- och
egenskapskraven på byggnader – med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.

Vad får jag bygga?

På landsbygden får du bygga takkupor på ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus utan att söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen, men åtgärden får inte bli dominerande. Hur hårt man bedömer detta varierar mellan olika kommuner, så fråga ifall du är det minsta tveksam.

Inom detaljplanelagt område, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse är takkupor i regel alltid lov- eller anmälningspliktiga.

Anmälningspliktiga takkupor

Inom detaljplanelagt område, område med områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse få du under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor på småhus utan krav på bygglov om åtgärden inte påverkar bärande delar – men du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan bygget påbörjas. Om det redan finns en bygglovsbefriad takkupa får du alltså bygga en till utan att söka bygglov.

Takfallet är avståndet från gavel till gavel, med tillägg för eventuella taksprång på exempelvis traditionella sadeltak. För att räknas som bygglovsfria takkupor får de inte uppta mer än halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i bostadshusets bärande konstruktion.

De tekniska egenskapskraven för byggnaden skall uppfyllas.

Bygglovspliktiga takkupor

I de fall takkupa inte faller inom ramen för attefallsreglerna krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. Om takkuporna upptar mer än halva takfallet eller uppförandet påverkar den bärande konstruktionen krävs alltid bygglov.

Takkupa för annan typ av byggnad än småhus kräver alltid bygglov.

Enklare åtgärd

Vanligtvis betraktas ovan som enklare åtgärder för småhus. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge bygglov och/eller startbesked vid samma tillfälle.

Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster. och tekniskt samråd. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner.

Vi har försökt att sammanställa sådana åtgärder på sidan Enkla åtgärder småhus Öppnas i nytt fönster..

Det krävs bygglov för att få uppföra takkupa på ett Attefallshus!

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan om bygglovsbefriade vinds- eller takkupor. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid anmälan

 • fasadritning
 • kontrollplan

Kan även behövas vid anmälan

 • fuktskyddsdokumentation
 • stomkonstruktionshandling
 • taksäkerhetsdokumentation

Bygglovspliktiga takkupor

Förutom undantagen ovan kräver alla tak- och vindskupor bygglov. Vid en
bygglovspliktig takkupa ska åtgärden följa detaljplan eller områdes-bestämmelser samt uppfylla de tekniska egenskapskraven för byggnaden.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan för en tillbyggnad i form av vinds- eller takkupor. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid lovansökan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • kontrollplan

Kan behövas vid lovansökan

 • kontrollansvarig
 • planritning

Behövs vid tekniskt samråd

 • fuktskyddsdokumentation till exempel typ av täthetsanslutning till takkupa)
 • stomkonstruktionshandling

Ett bygglovsbeslut måste följas upp med startbesked innan du får påbörja arbetet och kommunen måste besluta om ett slutbesked innan du får ta tillbyggnaden i anspråk efter att bygget avslutats. Kommunen kan dock besluta att åtgärden får tas i anspråk innan.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se