Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Tillbyggnad

Om du gör en åtgärd som ökar byggnadens volym klassas det som en tillbyggnad. På landet får man göra en liten tillbyggnad, men inom sammanhållen bebyggelse kan bygglov behövas.

Inom detaljplanelagt område krävs det allra minst en anmälan. För större och mer dominerande tillbyggnader måste du alltid söka bygglov – oavsett om du bygger inom tätort eller på landet.

Definitioner

En åtgärd som ger en befintlig byggnad större volym klassas som en tillbyggnad, oavsett i vilken riktning det sker. Det kan vara uppåt, åt sidan eller nedåt. Att gräva ut en källare eller höja taket för en extra våning är exempelvis tillbyggnader. Om du glasar in en altan eller bygger takkupor gör du också en tillbyggnad.

Ett garage eller en carport som sitter ihop med bostadshuset räknas som en
tillbyggnad.

Vad får jag göra?

På landsbygden får du normalt inom områden utan områdesbestämmelser och som inte har en sammanhållen bebyggelse uppföra en liten tillbyggnad och komplementbyggnader på ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus utan att söka bygglov till kommunen. Åtgärden får dock inte bli dominerande. Hur hårt man bedömer detta varierar mellan olika kommuner, så fråga ifall du är det minsta tveksam.

Inom detaljplanelagt område krävs det bygglov eller en anmälan till kommunen. Inom sammanhållen bebyggelse behövs normalt också bygglov eller anmälan till kommunen.

Vid tveksamheter kontaktar du din kommun.

Anmälningspliktig tillbyggnad

På ett småhus får du som regel alltid uppföra en tillbyggnad, om den har maximalt 15 kvm i bruttoarea och inte är högre än bostadshusets taknock. Tillbyggnaden måste leva upp till de tekniska egenskapskrav som ställs på alla byggnationer och den får inte utformas eller placeras på ett sätt som är olämpligt med tanke på stads- och landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen.

Det får inte vara fler än en tillbyggnad och om den uppförs i två våningsplan får den vara maximalt 7,5 kvadratmeter i varje plan. Rätten att göra en tillbyggnad står över detaljplanen, så att den kan placeras på så kallad prickmark. Anmälningspliktiga tillbyggnader kan dessutom uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar på tomten.

Om tillbyggnaden hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannens tillåtelse – alternativt söka bygglov. Helst ska tillåtelsen vara skriftlig och godkänna både situationsplanen och fasadritningen. Om grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande får man inte bygga närmare än 4, 5 meter. Byggnaden får heller inte placeras närmare än 30 meter från mitten av ett järnvägsspår – såvida inte spårägaren medger annat.

Här är en lista över de handlingar och ritningar som behövs vid en anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad – exempelvis om du ska bygga till ett allrum eller glasa in en uteplats. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid anmälan

 • situationsplan
 • fasadritning(ar)
 • planritning
 • konstruktionshandlingar
 • kontrollplan
 • VA-handlingar (i förekommande fall)

Kan behövas vid anmälan

 • enklare brandskyddsdokumentation (i förekommande fall t.ex. utrymning, brandvarnare )

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även

 • skriftligt godkännande från berörda grannar

Om du ska göra en mindre tillbyggnad på ditt småhus så behövs det oftast inte någon kontrollansvarig, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och byggprojektets komplexitet kräver det.

Undantag

Kommunen kan i undantagsfall kräva bygglov för åtgärder som i vanliga fall bara är anmälningspliktiga – vilket framförallt är vanligt inom skyddsvärda områden. Det kan också råda byggförbud för fastigheter som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturell, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i områden som är det.

Bygglovspliktig tillbyggnad

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse krävs det bara bygglov för större tillbyggnader eller tillbyggnader som är dominanta i förhållande till övrig bebyggelse på tomten. Mindre tillbyggnader på landet är i princip alltid anmälnings- och bygglovsbefriade. Vad som bedöms som en större eller mindre tillbyggnad kan variera mellan olika kommuner.

Inom detaljplanelagt område krävs det så gott som alltid bygglov för alla tillbyggnader över 15 kvadratmeter. Då gäller i princip samma regler som vid nybyggnation, alltså att bygget ska följa detaljplan eller områdesbestämmelser och att de tekniska egenskapskraven för byggnader ska vara uppfyllda – till exempel tillgänglighet, energihushållning och säkerhet för boende och andra.

Tillbyggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och
materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden och inte påverka grundvattnet. Åtgärden ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan för en tillbyggnad av ett småhus – exempelvis om du ska bygga ut ett rum, glasa in en altan eller gräva ur en källare. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid lovansökan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Kan behövas vid lovansökan

 • markplaneritning
 • nybyggnadskarta
 • kontrollansvarig

Behövs vid tekniskt samråd

 • energibalansräkning (inte fritidshus)
 • fuktskyddsdokumentation
 • grundkonstruktionshandling
 • kontrollplan
 • stomkonstruktionshandling
 • ventilationshandling

Kan behövas vid tekniskt samråd

 • brandskyddsdokumentation (i förekommande fall)
 • bevis på färdigställandeskydd (när byggkostnad överstiger 10 prisbasbelopp - för 2022 är ett prisbasbelopp 48 300 kronor)
 • taksäkerhetsdokumentation (i förekommande fall)
 • tillgänglighetsdokumentation (inte fritidshus)
 • VA-handlingar

Ett bygglovsbeslut måste följas upp med startbesked innan du får påbörja arbetet och kommunen måste besluta om ett slutbesked innan du normalt får ta tillbyggnaden i anspråk efter att bygget avslutats. Om din tillbyggnad klassas som en enklare åtgärd behövs det ingen kontrollansvarig och inget tekniskt samråd. Alla handlingar ska i så fall skickas in direkt vid lovansökan.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-12-07 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se