Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Utstakning och lägeskontroll

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.

Vad innebär utstakning

Utstakning, i folkmun ofta kallad utsättning, innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas. Med bygglovsansökan eller anmälan bifogas det i de flesta fall en situationsplan eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är då åtgärdens yttermått, höjdläge och avstånd till gränser inritad. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken.

Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte.

När ska utstakning ske

Utstakning behövs inte i alla byggprojekt, utan bör bara göras när placeringen har stor betydelse. Det är kommunen som avgör om det finns behov av utstakning men bör inte krävas om det inte behövs då det fördyrar projektet för den byggherren.

Varje kommun bör ha utarbetade riktlinjer när utstakning ska ske i sin kommun. Om byggnaden ligger nära tomtgräns, bör utstakning ske för att undvika problem. För mindre byggnader, tillbyggnader och anläggningar av mindre omfattning eller inom glest bebyggda områden bör byggherren själv kunna ta ansvar för att placeringen blir riktig.

Utstakningen kan normalt ske efter att kommunen lämnat ett startbesked. Om placeringen är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. 

Vem får utföra utstakning

Utstakning kan utföras antingen av byggherren utpeka kunnig person eller av personal på kommunen med motsvarande kunskap. Om byggherren föreslår en person med tillräcklig kompetens, ska kommunen godta detta.

Vägledande dokument om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning är "Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk färdighet" samt "Grundläggande mätningsteknisk färdighet – kompletterande information som stöd för denna bedömning". Båda framtagna av Lantmäteriet

Två typer av utstakning

Utstakningen kan ske som grov- eller finutstakning.

Grovutstakning innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt - något som oftast sker innan sprängning, schaktning eller fyllning påbörjats.

Finutstakning innebär att den blivande byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller på profiler. Utstakning sker normalt genom finutstakning. Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning.

Eventuell ändring av byggnadens placering ska diskuteras med kommunen innan utsättningen.

Tips!

Notera: Utsättning är något som sker inomhus

Kostnad för utstakning

Om kommunen utför utstakning får avgift tas ut enligt fastställd taxa. Avgiften ska inte tas ut i förskott eller vara del i bygglovsavgiften utan ska endast tas ut om kommunen utför arbetet. Byggherren kan ju valt annan utförare av tjänsten.

Vad innebär lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med startbeskedet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Då finns möjlighet att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan erhållas.

I vilka fall ska lägeskontroll göras

Om lägeskontroll ska vara en punkt i kontrollplanen beslutas det när det tekniska samrådet hålls.

Byggherren är ytterst ansvarig, tillsammans med sin kontrollansvarig, för att byggnaden placeras på den plats som startbeskedet angett. Byggherren ska för att få ut ett slutbesked bland annat visa intyg om utförd lägeskontroll eller kontrollbevis - i enlighet med vad som beslutades i startbeskedet.

Lägeskontroll behöver, precis som utstakning, inte göras i alla byggprojekt. Det ska bara göras när placeringen har stor betydelse. Det är kommunen som gör den bedömningen.

Vem får utföra lägeskontroll

Lägeskontroll kan göras antingen av byggherren utpeka kunnig person eller av personal på kommunen med motsvarande kunskap. Om byggherren föreslår en person med tillräcklig kompetens, ska kommunen godta detta.

Vägledande dokument om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en lägeskontroll är "Rekommendationer för bedömning av grundläggande mätteknisk färdighet" samt "Grundläggande mätningsteknisk färdighet – kompletterande information som stöd för denna bedömning". Båda framtagna av Lantmäteriet

Utstakning och lägeskontroll enligt attefallsreglerna

Utstakning och lägeskontroll kan krävas för åtgärder som följer attefallsreglerna. Kommunen kan kräva detta även om inget tekniskt samråd genomförs. Utstakning och lägeskontroll får krävas om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. Oavsett om utstakning och lägeskontroll krävs eller inte är det byggherrens ansvar att byggnaden får rätt placering.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se