Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Altan och uteplats

Det många olika sorters uteplatser – exempelvis balkonger som hänger på fasaden eller verandor i markplanet. Beroende på hur uteplatsen konstrueras och i vilket område den ska byggas kan den vara bygglovsbefriad, anmälningspliktig eller kräva bygglov.

Definitioner

En balkong är en utbyggnad på en fasad, oftast en bit upp och med bara ett räcke eller en balustrad som skydd. En traditionell altan liknar en större balkong, men är byggd på pelare, kolonner eller liknande. I modernare språkbruk är en altan snarare en uteplats i markplan, ibland med ett plank som vindskydd och trätrall eller stenbeläggning som golv. Både balkonger och altaner kan ha tak – men oftast är de öppna och otäckta.

En veranda är en långsträckt balkong i markplan, ofta i form av en utbyggnad på ett hus. Verandan har tak på pelare och ett räcke eller fönsterförsedda väggar. Syftet med verandan är framförallt att ge skydd utanför entrén. En terrass är en plan avsats, oftast anlagd direkt mot en byggnad och utan tak. En terrass kan även vara fristående eller i form av en takterrass.

Farstukvisten eller farstubron är en liten entrébyggnad och består av tak, golv och räcken. Ofta är farstukvisten försedd med bänkar och byggd med mycket snickarglädje. Det finns ingen tydlig gräns mellan farstukvist och veranda, men de tillhör två olika byggstilar och oftast är farstukvisten mycket mindre.

Vad får jag bygga?

Utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du anlägga en uteplats, bygga ett skyddande plank eller en mur och ett skärmtak i omedelbar närhet till ditt bostadshus. Om dina åtgärder blir dominanta eller väldigt iögonfallande kan det krävas bygglov.

Bygglovsbefriad altan och uteplats

En altan eller uteplats utan någon form av tak är bygglovsbefriad upp till 1,2 meter (enligt rättsfall) från marknivå.

Inom planlagt område och sammanhållen bebyggelse får du bygga en mur eller ett plank för en skyddad uteplatsöppnas i nytt fönster till ett en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller ett komplementbostadshus – så länge vindskyddet placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter. Om två plank eller murar möts i ett hörn av huset får de sticka ut längre än 3,6 meter i själva hörnet, så länge sidorna följer en rät linje inom 3,6 meter från fasaden.

Du får bygga ett eller flera mindre skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus och fritidshus, så länge den sammanlagda byggnadsarean av skärmtaken inte överskrider 15 kvm på tomten. Du får även sätta skärmtak på så kallade attefallshus.

Anmälningspliktig altan och uteplats

På ett småhus får du som regel alltid uppföra en inglasad altan eller uteplats som anmälningspliktig tillbyggnad, om den är maximalt 15 kvm i bruttoarea. Om den inbyggda altanen eller uteplatsen är fristående (ex. lusthus) är den anmälningspliktig mellan 15 och 25 kvm.

Tänk också på att en fristående inglasat uteplats är bygglovspliktig om den är högre än 4 meter från medelmarknivå.

Byggnaden måste leva upp till de tekniska egenskapskrav som ställs på alla byggnationer och den får inte utformas eller placeras på ett sätt som är olämpligt med tanke på stads- och landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen.

Det får inte vara fler än en byggnad. Rätten att uppföra en byggnad, till- och fristående, står över gällande detaljplan, så att den kan även placeras på så kallad prickmark. Anmälningspliktiga byggnader kan dessutom uppföras även om det inte finns någon byggrätt kvar på tomten.

Om tillbyggnaden hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannens tillåtelse – alternativt söka bygglov. Helst ska tillåtelsen vara skriftlig och godkänna både situationsplanen och fasadritningen. Om grannen är allmän plats, en väg eller motsvarande så krävs alltid bygglov. Byggnaden får heller inte placeras närmare än 30 meter från mitten av ett järnvägsspår – såvida inte spårägaren medger annat.

Vissa andra restriktioner kan finnas - kontakta din kommun

Här är en lista över de handlingar och ritningar som behövs vid en anmälan om bygglovsbefriad inglasad altan eller uteplats. Listan gäller för småhus inom detaljplanelagt område.

Ska bifogas vid anmälan:

 • situationsplan
 • fasadritning
 • planritning
 • enkel konstruktionshandling
 • kontrollplan

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även:

 • skriftligt godkännande från berörda grannar bör bifogas

Om du ska göra en anmälningspliktig inglasad altan eller uteplats på ditt småhus så behövs det oftast inte någon kontrollansvarig, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och byggprojektets komplexitet kräver det.

Undantag

Kommunen kan i undantagsfall kräva bygglov för åtgärder som i vanliga fall bara är anmälningspliktiga – vilket framförallt är vanligt inom skyddsvärda områden. Det kan också råda byggförbud för byggnader inom områden intill flygplatser som intill militära övningsområden. På samma sätt kan byggförbud finnas för områden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturell, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i områden som är det.

Bygglovspliktig altan eller uteplats

Du kan uppföra en altan utan bygglov, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 1,2 m (enligt rättsfall) ovanför den ursprungliga omgivande marken. Är det en högre altan så påverkar den utseendet på bygganden och kräver därför bygglov. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett användbart utrymme under. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov, liksom inglasning av altan.

Bygglovspliktig inglasad altan eller uteplats

Om altan eller uteplatsen bedöms vara en komplementbyggnad eller en tillbyggnad inom detaljplanelagt område, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse är den bygglovspliktig om den är större än 15 kvm – såvida den inte kan byggas inom regelverket för friggebod eller attefallshus.

Att glasa in en uteplats med skärmtak räknas exempelvis som en tillbyggnad, eftersom det ökar byggnadens volym. Att göra en altan kan också vara bygglovspliktigt, om kommunen anser att åtgärden avsevärt påverkar husets utseende. Tänk på att det måste finnas byggrätt för den blivande uteplatsens
byggnadsarea ifall du måste söka bygglov.

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en altan som ger ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad är bygglovspliktig. Exempelvis kan en altan som är byggd högt upp på fasaden utgöra ett tak över utrymmet under och därigenom klassas som övre delen av en tillbyggnad. En uteplats där en konstruktion av brädor eller liknande material bildar väggar och tak till utrymmet under trallen kan också klassas som en tillbyggnad – även om utrymmet inte är användbart.

En altan eller uteplats utan någon form av tak är bygglovsbefriad upp till 1,2 meter (enligt rättsfall) från medelmarknivå.

Första steget är alltså att kontakta kommunen och fråga om och när ditt altanbygge kräver bygglov. Kommunen ska utifrån plan- och bygglagen och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning om dina altanplaner har en konstruktion och ett utseende som kan anses vara en bygglovspliktig åtgärd.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan för en inglasad altan eller uteplats – exempelvis ett lusthus eller ett växthus som inte sitter ihop med en befintlig byggnad. Listan gäller en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska bifogas vid lovansökan:

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Kan behövas vid lovansökan:

 • markplaneringsritning
 • nybyggnadskarta
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (enklare)

Vid ansökan om bygglov måste åtgärden följa detaljplan eller områdesbestämmelser och byggnationen måste uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Uteplatsen ska dessutom vara lämplig för sitt ändamål, ha god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden och inte påverka grundvattnet. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Enklare åtgärd

Vanligtvis betraktas ovan som enklare åtgärder för småhus. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge bygglov och/eller startbesked vid samma tillfälle.

Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig och tekniskt samrådöppnas i nytt fönster. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner. Vi har försökt att sammanställa sådana åtgärder på sidan Enkla åtgärder småhusöppnas i nytt fönster.

Kommun kan skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid din kommun för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se