Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Attefallshus

Du får uppföra ett s.k. attefallshus (komplementbostadshus) på en tomt med ett småhus – utan bygglov. Om attefallshuset är mellan 15 och 25 kvm stort krävs en anmälan till kommunen och ett startbesked innan du får börja bygga. Attefallshuset får alltså vara maximalt 25 kvm stort och ha en nockhöjd upp till 4 m från medelmarknivån. Större komplementbostadshus är alltid bygglovspliktiga.

Ett attefallshus kan användas för permanent boende.

Definition

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson

Attefallshuset är ett komplementbostadshus till ett småhus, med en byggnadsarea på maximalt 25 kvm och med en nockhöjd på maximalt 4 meter. Det får bara finnas ett attefallshus på maximalt 25 kvm per tomt. Byggnaden kan användas för permanent boende som till exempelvis studentboende.


Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan bygget får påbörjas. När huset är färdigt krävs det ett slutbesked innan du får ta det i bruk. Det behövs i regel ingen kontrollansvarig när du ska bygga ett attefallshus, men kommunen kan i undantagsfall ändå kräva sådan. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och byggprojektets komplexitet kräver det.

Det har blivit vanligare att kommuner kräver kontrollansvarig vid uppförande av attefallshus på grund av anslutning av VA.

Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, men får inte vara så nära att det kan ses som en tillbyggnad. Byggnaden får till exempel inte heller vara så långt ifrån att den inskränker allemansrätten. Det finns ingen klar bestämmelse om vilka avstånd som gäller, utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha
grannens tillåtelse – alternativt söka bygglov. Helst ska tillåtelsen vara skriftlig och godkänna både situationsplanen och fasadritningen, så att det inte finns några tveksamheter vid en eventuell tvist eller vid ägarbyten. Om grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande så krävs alltid bygglov. Ett attefallshus får heller inte placeras närmare än 30 meter från mitten av närmaste järnvägsspår – såvida inte spårägaren medger annat.

Attefallshuset får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, vilket innebär att det får uppföras på tomter som redan har använt hela sin byggrätt och på så kallad prickmark. Kommunen kan bara kräva (och neka) bygglov för attefallshus i områden med speciellt värdefull miljö. Observera att det alltid krävs en strandskyddsdispens vid byggnation nära vattnen.

Permanentboende

Ett attefallshus för permanentboende, ska vara inrett med hygienutrymmen, kök, sovrum och umgängesytor. Det ska finnas förvaringsutrymmen och byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En byggnad som ska användas som permanent bostad får inte ha en boarea under 21 kvm. Resterande 4 kvm kan då uppföras som kompletterande förråd till komplementbostadshuset.

Attefallshusets historia

Bygglovsplikten avskaffades och ersattes med en anmälningsplikt för mindre komplementbyggnader och komplementbostadshus till småhus 2014, efter ett förslag av dåvarande bostadsministern Stefan Attefall. Tanken var att öka antalet mindre bostäder i Sverige och skynda på processen fram till byggstart (startbeskedet).

Samtidigt avskaffades också bygglovsplikten för mindre tillbyggnader och upp till två takkupor – under vissa begränsningar och förutsättningar. Man kan också enligt reglerna inreda ett befintligt enbostadshus med en lägenhet till. Även här krävs en anmälan och startbesked.

Vad får jag bygga?

Attefallshus kräver alltid en anmälan till kommunen och ett startbesked innan bygget får påbörjas. När bygget är klart krävs det ett slutbesked innan du får börja använda ditt nya attefallshus.

Du får bygga till en befintlig friggebod så att den istället blir ett attefallshus. Åtgärden kräver fortfarande en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked. Genom att omvandla din friggebod till ett komplementbostadhus har du rätt att bygga nya friggebodar upp till sammanlagt 15 kvm på tomten.

Du får dessutom bygga ett bygglovsbefriat skärmtak över altanen, balkongen eller entrén på ditt attefallshus, så länge den sammanlagda byggarean av samtliga skärmtak på tomten inte överstiger 15 kvm.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan av ett Attefallshus.

Ska bifogas vid anmälan:

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • kontrollplan
 • situationsplan
 • brandskyddsbeskrivning
 • fuktskyddsdokumentation
 • tillgänglighetsdokumentation
 • grundkonstruktionshandling
 • stomkonstruktionshandling
 • VA-handlingar

Kan även behövas vid anmälan:

 • markplaneringsritning
 • energibalansberäkning (utrymmen som uppvärms till mer än 10 grader celsius).
 • ventilationshandling
 • taksäkerhetsdokumentation
 • kontrollansvarig

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även:

 • skriftligt godkännande från berörda grannar bör bifogas

Attefallshusets tekniska egenskapskrav

Även om det inte krävs lov för att bygga ett attefallshus måste det uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och den europeiska konstruktionsstandarden (EKS).

Attefallshuset ska alltså vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden och inte påverka grundvattnet. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Bygglov

Om det krävs bygglov är det inte längre ett attefallshus, utan någon annan typ av byggnad(er) större än 25 kvm

Den första byggnaden på en fastighet eller tomt är aldrig ett attefallshus och kräver alltid en lovansökan – även om byggnaden är mindre än 25 kvm. Ett attefallshus kan inte heller vara ensamt skäl för att stycka av en tomt och skapa en ny fastighet.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga.

Kommunens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till kommunen. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet.

Kommunens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta alltid med kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se