Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Friggebod

Du får uppföra en eller flera mindre komplementbyggnader på en tomt med ett småhus – utan bygglov eller anmälan. Friggebodarna får inte tillsammans ha en byggnadsarea över 15 kvm eller en nockhöjd över 3 meter från medelmarknivån. Byggnaderna får däremot strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelse.

Definition

Du får bygga en eller flera friggebodar på din småhustomt, så länge de inte har en byggnadsarea större än sammanlagt 15 kvm och en nockhöjd på maximalt 3 meter över medelmarknivån. Takutsprånget räknas inte med i byggarean, så länge taket inte sticker ut mer än maximalt 50 cm från fasaden. En friggebod kan användas som exempelvis redskapsbod, lekstuga, förråd eller gäststuga.

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, men får inte vara så nära att det kan ses som en tillbyggnad. Byggnaden får inte heller vara så långt ifrån att den ökar bostadshuset hemfridszon eller inskränker allemansrätten. Det finns ingen klar bestämmelse om vilka avstånd som gäller, utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall.

Om friggeboden hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du få
grannes tillåtelse – alternativt söka bygglov. Helst ska tillåtelsen vara skriftlig (gärna på situationsplanen), så att det inte finns några tveksamheter vid en eventuell tvist eller vid ägarbyten. Om grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande så krävs alltid bygglov.

Friggeboden får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, vilket innebär att den bland annat får uppföras på tomter som redan har använd hela sin byggrätt och på så kallad prickmark. Kommunen kan bara kräva (eller neka) bygglov för friggebodar i områden med speciellt värdefull miljö.

Tips!

Observera att det nästan alltid krävs en strandskyddsdispens vid byggande nära vattnet.

Friggebodens historia

Bygglovsplikten avskaffades för mindre komplementbyggnader till småhus 1979, efter ett förslag av dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo. Det fick vara max två byggnader om totalt 10 kvm, men detta utökades år 2008 till totalt 15 kvm för ett obegränsat antal byggnader. Tanken var att förenkla byggandet för både fastighetsägarna och myndigheterna.

Vad får jag bygga?

Du får bygga en eller flera friggebodar, så länge den totala byggnadsarean inte överstiger 15 kvm. Nockhöjden får inte vara högre än 3 meter från medelmarknivån och avståndet till tomtgräns måste vara minst 4,5 meter.

När friggeboden väl står där får du även måla om och byta fasad eller
taktäckningsmaterial på den, så länge åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär inom planlagt område. Du får även riva en friggebod utan rivningslov.

Du får dessutom bygga ett bygglovsbefriat skärmtak vid entrén på din friggebod, så länge den sammanlagda byggnadsarean av samtliga skärmtak på tomten inte överstiger 15 kvm.

Friggebodens tekniska egenskapskrav

Även om det inte krävs lov eller anmälan för att bygga en friggebod måste den i rimlig omfattning vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, vara byggd med hänsyn till naturen och kulturhistoriska värden och inte påverka grundvattnet. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

När friggeboden blir anmälningspliktig

Du får bygga till din befintliga friggebod så att den blir ett attefallshus, med en
byggnadsarea till maximalt 25 kvm och 4 meter i nockhöjd från medelmarknivån och i övrigt följa de regler som gäller för attefallshus. Åtgärden kräver alltså en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan bygget påbörjas. Genom att omvandla din friggebod till en annan typ av komplementbyggnad har du rätt att bygga nya friggebodar upp till sammanlagt 15 kvm på tomten.

När friggeboden blir bygglovspliktig

Din friggebod kan bli bygglovspliktig under vissa förutsättningar. Då är det de regler som gäller kring bygglov som ska följas. Som exempel kan då detta krävas när granne inte godkänner en placering närmare än 4,5 meter till tomtgräns eller att de måttbegräsningar som gäller för friggebod eller attefallshus överskrids.

Den första byggnaden på en fastighet eller tomt är aldrig en friggebod eller komplementbyggnad och kräver alltid en lovansökan – även om byggnaden är mindre än 15 kvm. En komplementbyggnad kan inte heller vara skäl för att stycka av en tomt och skapa en ny fastighet.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se