Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Komplementbostadshus

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten kallas för ett komplementbostadshus om det faller inom attefallsreglerna och ska användas för permanent eller fritidsboende.

Definition

En fristående byggnad som är underordnad huvudbyggnaden kallas för en
komplementbostadshus om byggnaden ska användas för permanent boende eller fritidshus.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett småhus uppföra ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna. Dock krävs det en anmälan till kommunen och att du får ett beslutar om startbesked från kommunen.

En sådan byggnad får uppföras på maximalt 30 kvm byggnadsarea.

Om komplementbostadshuset ska används för permanent boende ska det finnas utrymme för hygien, kök sov- och allrum samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om komplementbostadshuset uppförs som ett fritidshus finns det vissa undantag från kraven på utformning och de tekniska egenskaperna till exempel kraven på handikappanpassning, krav på energianvändning om huset bebos mindre än 4 månader per år, krav på energianvändning om huset endast bebos under del av året motsvarande mindre än 25 % av ett helårsanvändande

Ett komplementbostadshus får inte vara sammanbyggt med huvudbyggnaden - då är det en tillbyggnad och kräver bygglov.

En komplementbostadshus byggnad kan inte heller vara ensamt skäl för att stycka av en tomt och skapa en ny fastighet.

Tekniska egenskapskrav

Oavsett vilka övriga regler som gäller för komplementbostadshuset måste den alltid uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och den europeiska konstruktionsstandarden (EKS).

Komplementbyggnaden ska alltså vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg och materialverkan. Ditt bygge ska ske varsamt och utan fara eller olägenhet för omgivningen.

Enligt attefallsregler (Kräver anmälan)

Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan bygget får påbörjas. När bygget är färdigt krävs det ett slutbesked innan du får ta det i bruk. Det krävs i regel inte någon kontrollansvarig när du ska bygga en komplementbyggnad, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och byggprojektets komplexitet kräver det.

Här är en lista över de handlingar och ritningar som behövs vid en anmälan av ett bygglovsbefriat komplementbostadshus för permanent boende. Listan gäller för småhus inom detaljplanelagt område.

Ska bifogas vid anmälan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • kontrollplan
 • situationsplan (ibland baserad på ny nybyggnadskarta)

Kan även behövas vid anmälan

 • grundkonstruktionshandling
 • stomkonstruktionshandling
 • VA-handlingar
 • markplaneringsritning
 • kontrollansvarig (beroende på kommuns bedömning)

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även

 • skriftligt godkännande från berörda grannar

På landsbygden

Om din fastighet ligger utanför detaljplan så får du bygga ett komplement-bostadshus i omedelbar närhet till bostadshuset. Om dina åtgärder blir dominanta eller väldigt iögonfallande kan det krävas bygglov.

Om du bedriver jord- eller skogsbruk har du rätt att resa de ekonomibyggnader som behövs till verksamheten, så länge det sker utanför detaljplanelagt område. För att det ska räknas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader måste du kunna visa att de är anpassade för verksamheten och inte en del i en annan näring – exempelvis stall eller växthus för kommersiell verksamhet.

Enklare åtgärd

Vanligtvis betraktas ovan som enklare åtgärder för småhus. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge bygglov och/eller startbesked vid samma tillfälle.

Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig och tekniskt samrådöppnas i nytt fönster. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner. Vi har försökt att sammanställa sådana åtgärder på sidan Enkla åtgärder småhusöppnas i nytt fönster.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2020-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se