Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Byggherre

Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnationen uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer. Oavsett om det är du själv som bygger eller om du låter någon annan göra jobbet.

Vem är byggherre?

Byggherre i plan- och bygglagens mening, är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten.

Plan- och bygglagen ställer en del krav på byggherren - något som det är viktigt att vara medveten om.

Byggherrens ansvar

Varje bygg-, rivning- och markåtgärd som utförs eller som någon annan utför åt dig, är du som byggherre, huvudansvarig för. Alla åtgärder ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som gäller. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska du se till att alla kontroller utförs enligt den kontrollplan som kommunen fastställer i startbeskedet.

Som byggherre måste du alltså ha bra koll.

Som byggherre kan du ta hjälp av andra som kontrollansvarig men det är du som är huvudansvarig och ska se till att alla krav blir kontrollerade och uppfyllda. Detta gäller alltså oavsett vilken form av entreprenad som används.

Följa bestämmelserna

Du har alltså det fulla ansvaret för att alla arbeten utförs i enligt med plan- och bygglagen, tillhörande förordning, Boverkets byggregler som arbetsmiljölagen med flera. Till din hjälp har du din kontrollansvarige liksom andra sakkunniga som du har valt att anlita.

Som byggherren ska du också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning liksom att arbetena planeras och utförs med aktsamhet. Även arbetsmiljön på arbetsplatsen är ditt ansvar. Allt för att personer och egendom inte ska skadas och att minsta möjliga obehag ska uppstå för omgivningen.

Glöm inte försäkringar

Du ansvarar också för att försäkring finns och att anlitad entreprenör har de försäkringar som krävs. Försäkringar som krävs är alltså;

Ska skydda dig mot extra kostnader som kan uppkomma om entreprenören går i konkurs, eller om bygget blir så försenat att du har rätt att häva avtalet och anlita en ny entreprenör.

Den tecknas oftast av entreprenören eller leverantören, och alltid till förmån för dig som beställare

Ska skydda dig bland annat gällande skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Som byggherre kan du till exempel råka ut för att få betala skadestånd till grannar och andra för skada och intrång i samband med byggnadsarbete eller anläggningsarbete. Även om detta ansvar i första hand är din entreprenörs.

Ett annat exempel är om det sker en olycka av obehörig person på byggplatsen, trots att entreprenören utfört skyddsavspärrningar enligt regelverket.

Ibland kallas försäkringen för byggherreförsäkring och ska tecknas av dig som byggherre.

Denna försäkring omfattar två områden inom husbyggnationen: Egendomsförsäkring och Ansvarsförsäkring. Egendomsförsäkringen täcker skada på allt byggmaterial som omfattas av husbyggnationen. Ansvarsförsäkringen innebär att försäkringstagaren försäkrar sin egen skadeståndsskyldighet.

Entreprenadsförsäkring ska tecknas av entreprenören

Om något går snett

Det är du som byggherre som normalt ställs till svars om gällande bestämmelser inte följts. Det kan dock finnas situationer när andra aktör till exempel kontrollansvarig och sakkunniga kan vara medansvariga. Ja, till och med kommunen som tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se