Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Olika åtgärdstyper

På denna sida ger vi korta beskrivning på ett antal vanliga åtgärder kring byggande.

Nybyggnad innebär uppförande av en ny byggnad. Kan till exempel vara uppförande av ett småhus, komplementbyggnad, komplementbyggnad eller komplementbostadshus inom ramen för attefallsreglerna.

Nybyggnad definieras enligt plan- och bygglagen (PBL) som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Byggnad definieras PBL som en varaktig konstruktion, som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Tillbyggnad innebär att bygga på eller ut en befintlig byggnad så dess volym ökar. Det kan alltså vara att bygga på en våning eller att bygga ut med ett eller flera rum. Det innebär att en inglasad balkong med tak är en tillbyggnad. En takterrass är inte en tillbyggnad.

Vad det gäller altan finns det olika rättsfall med olika utfall. Kontrollera hur din kommun tolkar i frågan.

Ordet tillbyggnad har definierats i "Plan och bygglagen" som
"ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym".

Med ombyggnad menas en stor och omfattande förändring (modernisering) av en byggnad - hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden.

Omfattningen är svår att definiera, få rättsfall finns, och relateras mer till kostnaden för ombyggnaden. En riktlinje kan vara ifall åtgärdens värde uppgår till 25 % av byggnadens värde och uppåt vid uppförande av en ny liknande byggnad.

Med väsentligt ändrad användning menas att byggnaden helt eller delvis börjat användas eller inredas för något helt annat än vad man använt byggnaden till tidigare eller vad man fått lov att använda den till.

Garage till lager, garage till bilverkstad, café i villa och bostad till kontor eller tvärtom är exempel på vad domstolen ansett vara väsentligt ändrad användning.

Om en bostad, efter att en del av ytan ändras till kontor, fortfarande kan användas som bostad klassas det inte som väsentlig ändrad användning. Om ett fritidshus förändras till åretruntboende är det inte en väsentlig ändrad användning.

Innebär att man vill utöka en befintlig byggnad med ytterligare en eller flera bostäder eller lokaler.

Inom detaljplanelagt område är ommålning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial liksom att avsevärt ändra på byggnadens yttre utseende att betraktat som ändring. Ändring kräver inte bygglov för småhus om den inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär eller påverkar bebyggelsens kulturhistoriska värde.

Uppförande av skylt och ljusanordning innebär att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Även målning på husvägg, plank eller liknande anses vara skylt. Däremot räknas inte affisch som skylt men däremot anslagstavla för uppsättning av affischer. Inte sällan kan skyltar samtidigt utgöra ljusanordningar. Detta kräver normalt bygglov inom planlagt område om skylten är större än 1 kvm.

Vad som kärvs av dig som sökande för att få uppföra ett vindkraftverk beror på ett antal olika yttre faktorer. Ett vindkraftverk kräver bygglov om verket är högre än 20 meter över markytan eller är placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd. Det krävs också bygglov om den ska monteras fast på en byggnad eller har rotorblad med en diameter som är större än 3 meter.

Ett vindkraftverk blir anmälningspliktigt om det inte är högre än 20 meter över markytan eller inte är placerad på ett avstånd från fastighetsgränsen som är större än kraftverkets höjd över marken. Ett vindkraftverk blir anmälningspliktigt om det inte kräver bygglov men fodrar tillstånd enligt miljöbalken eller om dess rotorblad inte har en diameter som är större än 3 meter.

För att man ska kunna tala om att anordna krävs det i allmänhet att åtgärder av något slag vidtas för att bereda marken för det nya ändamålet. När det till exempel gäller skidbackar kan sådana åtgärder bestå i trädfällning, markarbeten och inrättande av en skidlift. Vid anläggande av ett friluftsbad kan det vara fråga om rensning, utfyllnad, anläggande av bryggor med mera

Bygglov krävs för upplag och materialgårdar. Materialgårdar är permanenta anläggningar, avsedda att användas för upplag. Endast sådant som lagras utomhus kan betraktas som upplag. Upplaget måste dessutom i någon mån vara självständigt i förhållande till annan verksamhet. Som upplag betraktas därför inte uppläggning av foder, gödning och annat i samband med jordbruk. Inte heller uppläggning av material, råvaror och dylikt som läggs upp i anslutning till industri kan betraktas som upplag. Det är bara om upplaget är mera permanent eller omfattande som det är att betrakta som ett upplag i lagens mening. En mindre vedstapel på en tomt eller ett måttligt förråd av byggnadsmaterial inför en planerad byggåtgärd är inte att betrakta som ett upplag. Bygglov krävs inte heller vid tillfälligt upplag för byggande eller underhåll av allmänna vägar. Ett omfattande varu- eller materialförråd ska betraktas som upplag, även om det är tillfälligt. Ett litet varu- eller materialförråd ska också betraktas som upplag om det är permanent. Exempel på upplag som kräver bygglov är uppställning av ett stort antal bilar exempelvis bilkyrkogård, bensin- och bränsleförråd, vinteruppläggning av viss omfattning av småbåtar, vinteruppställning av ett antal husvagnar samt anläggning för avfall och liknande i containrar, så kallade återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se