Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Olovligt byggande eller svartbygge

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Dyrt

Det kan bli dyrt att bygga utan till­stånd eller på­börja ett bygg­nads­arbete innan du har fått ett start­besked. En kommun ska ta ut en så kallad bygg­sanktions­avgift om du inte har följt de regler som gäller. Du får inte på­börja en åtgärd som kräver bygg­lov, rivnings­lov eller an­mälan innan du har fått ditt start­besked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked.

10 år

Om det gått mer än 10 år efter att till exempel ett hus byggts utan bygglov är det för sent för kommunen att besluta om rivningsföreläggande. Preskriptionstiden för olovligt byggande är alltså 10 år.

Tioårsregel gäller inte när man ändrat användningen av en bostadslägenhet för väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk.

Det är kommunen som har bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om byggnadsnämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet att yttrande sig inom 5 år efter överträdelsen.

Rivning

I vissa fall då rivning av byggnad skett för att förhindra eller begränsa en skada ska ingen avgift tas ut. Detsamma gäller rivning av en byggnad som har skadats allvarligt genom eldsvåda eller liknade händelse.

Strandskydd

Vad det gäller reglerna för strandskydd finns det ingen preskriptionstid. Tillsynsmyndigheten kan alltså agera över en utförd åtgärd som skulle krävt strandskyddsdispens för länge sedan.

Lov i efterhand

Kommunen kan pröva om lov kan beviljas i efterhand.

  • Kommunen kan utfärda ett föreläggande för att få till rättelse vid avvikelse från bestämmelser i bygglagstiftningen.
  • Föreläggande följer med till ny ägare när en fastighet säljs om den tidigare ägaren inte har följt beslutet. Den nya ägaren kan då få ta kostnaden.
  • Vite (avgift) kan vara löpande. Den som har fått ett vitesförläggande måste då regelbundet betala tills det som krävs i föreläggandet genomförts.
  • Vite följer inte ägarbyte.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se