Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Taxor och avgifter

Kommun har rätt enligt PBL att ta ut avgifter för att täcka sina kostnader som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering får finansieras genom avgifter.

Mer om taxor och avgifter

För tjänster som kommun enligt någon lag är skyldiga att tillhandahålla får avgifter dock endast tas ut om det är särskilt föreskrivet. Kommunen har också rätt att ta ut ersättning för framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Avgifter för rådgivning och allmän tillsynsverksamhet får dock inte tas ut då de ska vara skattefinansierade.

För byggnadsnämndens verksamhet finns det reglerat att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

”Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller regionerna tillhandahåller (självkostnadsprincipen)”.

Med andra ord ska en kommun ha kostnadstäckning för sina kostnader kring de ageranden som man har. Man får inte ta ut någon vinst.

Det är kommunfullmäktige som årligen beslutar om taxan för plan- och bygglovsärenden. Nämnden fastställer sedan årligen taxan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Vad kan en kommun ta ut avgifter för

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för sitt arbete kring till exempel en bygglovsansökan. Plan- och bygglagen ger kommunen möjligheter att ta ut en avgift i ärenden om plan, bygg, - mark, - och rivningslov, förhandsbesked, anmälan och nybyggnadskarta.

Kommunen kan dessutom ta ut en avgift för tekniskt samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök plan-, villkors- och ingripandebesked samt expediering och kungörande av beslut i Post- och Inrikes Tidningar.

Likställighetsprincipen

Likställighetsprincipen innebär att lika avgift ska utgå för lika prestation oberoende medborgare. Kommunen får till exempel inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.

Utlämning av allmän handling

Utlämning hos myndigheten

Den som begär att få ta del av allmän handling har rätt att vara anonym. Myndigheten får inte fråga vem personen är eller syfte med begäran. Allmän handling ska, till den del som den innehåller öppna uppgifter, utan avgift genast tillhandahållas så att den kan läsas. I Offentlighets- och sekretesslagen finns särskilda regler för hantering av sekretessbelagda uppgifter, bland annat till skydd för landets säkerhet och affärssekretess.

Utlämning av kopia

Den som önskar få en kopia av allmän handlingen, har rätt till detta i den del som den får lämnas ut. Begäran ska behandlas skyndsamt.

Avgift för kopia

En statlig myndighet ska ta ut avgift för kopia av allmän handling som överstiger 9 sidor. Avgiften för 10 sidor är 50 kronor och 2 kronor för varje sida därutöver.

Kommuner och regioner bestämmer själva om avgifter ska tas ut.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Kontakta din handläggare på kommun för att få tydliga besked om vad taxan kan bli för den åtgärd som du avser genomföra.

En insänd ansökan, anmälan eller beställning som du av olika skäl inte vill fullfölja kan innebära kostnader från dig. Din kommun har nämligen alltid rätt att ta ut en avgift för sitt nerlagda administrativa arbete.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se