Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Inför anmälan

Här fördjupar vi oss lite mer i de olika steg som är inför en anmälan och fram till startbesked tagits (beslut).

När du sedan ska ansöka gör du det genom att välja kommun, logga in och välja tjänst.

Klicka för större bild

Förberedelser inför en anmälan

Ju mer förbered du är inför din anmälan - desto snabbare kommer du få startbesked (besked om att få påbörja det din anmälan avser). Det första du bör göra är att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan som reglerar kulturhistoriska värden.

Vad gäller för min fastighet

Om din fastighet omfattas av en detaljplan som reglerar kulturhistoriska värden får du inte uppföra något enligt attefallsreglerna.

Tekniska frågor

Utöver utformning och placering, är det också viktigt att alla tekniska frågor bli rätt. Det är ju du som byggherre som har hela ansvaret för att lagar och regler följs. Det kan till exempel handla om tillgängligt, att brand, vatten- och ventilationsfrågor är planerade och genomtänkta.

Kontrollansvarig

Om en åtgärd kräver en anmälan måste du som byggherre oftast också utse en kontrollansvarig. Kontrollansvarig bör komma med tidigt i projektet, ska vara din sakkunnige under det tekniskt samråd och ska i övrigt hjälpa dig att bland annat med att se till att alla kontroller utförs enligt kontrollplanen. Hen kommer också ut till byggarbetsplatsen då och då.
Läs mer om kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ritningar

För att kunna ska vara säker på att kraven uppfylls begär kommun in olika handlingar från dig. Något som din kontrollansvarig (när sådan krävs), kan hjälpa dig med.

Ska du installera till exempel en "braskamin" från någon leverantör kan oftast firman hjälpa dig med vissa handlingar - nödvändiga ritningar, tekniska handlingar för att komma igång.

Det är sedan kommunens handläggare som går igenom de inkomna handlingarna till exempel kontrollplanen och en sektions- och planritning. Om så krävs, går ni tillsammans igenom de tekniska frågorna vid det s.k. tekniska samrådet, och därefter får du normalt ett beslut om att få starta projektet (startbesked).

Kontrollplan

Alla åtgärder som kräver anmälan inklusive åtgärder enligt attefallsreglerna kräver en kontrollplan. Kontrollplanen anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel kontrollplan".

Ansvarig för att en anpassad kontrollplan finns faller på byggherre tillsammans med kontrollansvarige, om sådan behövs.

Normalt skickas kontrollplanen in senast till det tekniska samrådet. Om det däremot är en enkel åtgärd skickas den med anmälan (enkel kontrollplan).
Läs mer om kontrollplan Öppnas i nytt fönster.

Gamla ritningar

Vill du ta del av gamla ritningar som redan finns för byggnaden, vänder du dig till kommunen för hjälp.

Snåla inte

Så snåla inte med att få fram bra underlag - kommun ser direkt om dina ritningar och övriga handlingar är fackmannamässiga och korrekt utförda. Om inte begär kommun bara in nya ritningar och handlingar av dig - något som tar tid, kostar pengar och gör att din tänka åtgärd inte blir klar i tid.

Du ansvarar

Du som byggherre är alltid ansvarig att ta reda på vad som gäller och att få de beslut och tillstånd som behövs. Att genomföra åtgärder utan nödvändiga beslut kan bli dyrt.

Prata med grannarna

Det är alltid bra att föra en tala med grannarna när man planerar att uppföra något, oavsett om det faller inom ramen för attefallsregler eller inte. Söker du för åtgärd som faller inom ramen för attefallsreglerna eller inre åtgärd som följer gällande detaljplan, finns inget krav på att grannar ska höras om inte byggnad eller tillbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Vatten- och avloppsanslutning

Ska du bygga ett attefallshus och vill ansluta till kommunala ledningsnätet behöver du tillstånd från kommunen. I många kommuner kräver man en kontrollansvarig för en sådan åtgärd. Se till att du har ett godkännande innan det tekniska samrådet ska hålls – om sådant behövs. Ska du bygga utanför det kommunala ledningsnätet behöver du ett tillstånd för enskilt vatten och avlopp från miljöförvaltningen i din attefallare.

Bygga inom kulturminnesskyddat område

För hus eller områden som är kulturminnesmärkta kan andra regler och begränsningar gälla till exempel uppföra något enligt attefallsreglerna. Vänd dig till din kommun för mer information.

Äger inte fastigheten

Söker du utan att vara ägare till fastigheten eller är inte ensam ägare bör du bifoga ett godkännande från ägaren(a).

Vad kostar en anmälan?

Kommunens rådgivning är kostnadsfri. Däremot tar kommunen ut avgifter för bland annat startbesked som slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök om sådana behövs.

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla förberedande uppgifter skickar du in anmälan. Det finns flera olika sätt idag men ett snabbt och effektivt sätt är att använda e-tjänster för anmälan om kommunen kan erbjuda sådan.

Förutsättningar för anmälan

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för en anmälan är många och skiljer sig också åt beroende på vilken typ av ansökan som avses.

För kommunen gäller som grundsten att inkommen anmälan med tillhörande handlingar ska ligga till grund för ett tekniskt samråd, när så behövs, för att därefter ge ett Startbesked

Alla anmälningar ska prövas utifrån de förutsättningar som ges i Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR).

Här följer en sammanställning av de förutsättningar som gäller generellt.

För i ett anmälansärende få startbesked i krävs:

 • Certifierad kontrollansvarig är utsedd (där så krävs)
 • Kontrollplan kan fastställas
 • Ett alternativt energiförsörjningssystem ska kunna redovisas (i vissa fall)

Undantag från krav på anmälan i småhus beror på vilken åtgärd som ska utföras, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller.

Exempel kan vara friggebodar, ekonomibyggnader för jordbrukets och skogsbrukets behov och vissa bygglovsfria små tillbyggnader och komplementbyggnader utanför planlagt område kräver inte anmälan. Detta gäller även också normalt utanför sammanhållen bebyggelse.

Allt som kräver bygglov eller rivningslov är inte anmälanspliktigt. Allt som inte kräver bygglov eller rivningslov är inte anmälanspliktigt (till exempel vissa bygglovsfria åtgärder enligt ovan) men undantag av åtgärder som har bygglovsbefriats i detaljplanens bestämmelser.

Exempel på anmälanspliktiga detaljer i en byggnad är ändring av bärande delar, installationer, väsentliga ändringar av hiss, eldstad, rökkanal, ventilations-anordning eller ändringar där byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Ett annat exempel på anmälansplikt är enligt attefallsreglerana

Kravet på anmälan vid rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område avser exempelvis bostadshus men inte komplementbyggnader som garage eller motsvarande.

För stat och regioner finns särskilda regler - något som inte behandlas här.

Förutsättningar för anmälan av inre åtgärd

Ofta handlar det om åtgärder som berör en byggnads inre delar som till exempel bärande delar, ändring som tydligt påverkar befintlig planlösning eller till exempel installation av eldstad. En anmälan av inre åtgärd ska bedömas inför startbeskedet, bland annat bör övergripande teknisk dokumentation bifogas (alltså inte några detaljritningar).

För att få startbesked är det stor fokus på vad som ska ske. Är åtgärden lämplig för sitt ändamål, tillgänglighet och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Förutsättningar för att få startbesked för en anmälningspliktig åtgärd är många.

Dessa inre åtgärder kräver anmälan, normalt även utanför planlagt område.

 • Avsevärt ändra en befintlig planlösning
 • Installera eller väsentligt ändra eldstad(er) och/eller rökkanal(er)
 • Installera eller väsentligt ändra VA i byggnad eller inom tomten
 • Installera eller väsentlig ändra ventilationsanläggning
 • Installera eller väsentlig ändra hiss(ar)
 • Påverka byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskydd i en byggnad
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Ändra eller påverka bärande konstruktion

Förutsättningar för anmälan av ett vindkraftverk

Åtgärden är anmälningspliktig när ett vindkraftverk är upp till 20 meter hög från markytan samt där rotorbladen inte överstiger 3 meter i diameter och är placerad på ett avstånd från fastighetsgränsen som är större än verkets höjd över marken. Åtgärden är då anmälningspliktig men kräver inget bygglov.

Denna åtgärd kräver anmälan oavsett om det är inom eller utanför planlagt område

 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Förutsättningar för attefallsanmälan

Vissa åtgärder får utföras utan bygglov men kräver en anmälan. Det handlar om de s.k. attefallsreglerna få uppföra en komplementbostadsbyggnad, utföra en tillbyggnad, vindskupor eller ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus. Anmälningsplikten gäller oavsett om det är inom eller utanför planlagt område. Notera att utanför planlagt område får, under vissa förutsättningar, några av dessa åtgärder vidtas utan bygglov eller anmälan.

Dessa åtgärder kräver anmälan oavsett om det är inom eller utanför planlagt område:

 • Utföra en s.k. åtgärd enligt attefallsreglerna

Förutsättningar för anmälan om rivning utom planlagt område

Anmälan om rivning krävs enbart för huvudbyggnad – hel eller del av byggnad - utanför planlagt område om annat inte framgår av områdesbestämmelser.

Dessa rivningsåtgärder kräver anmälan utanför planlagt område.

 • Rivning av byggnad – hel eller del av byggnad
 • Rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i miljöbalken

Rivning inom planlagt område kräver en lovansökan.

Tillgänglighet

För att få startbesked är det viktigt att åtgärden lämplig för sitt ändamål, tillgänglighet och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta gäller även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor.
Läs mer om tillgänglighet. Öppnas i nytt fönster.

Vad händer med min anmälan

Här beskriver vi de vanligaste moment i en normal anmälan till kommun. Söker du via mittbygges e-tjänster får du återkommande återkopplingar digitalt från de flesta anslutna kommuner. Anslutna kommuner hittar du här Öppnas i nytt fönster..

När anmälan nått kommunen registreras den med tillhörande handlingar varvid ett ärendenummer skapas. När handläggare är utsedd påbörjas genomgång av din anmälan. Om insända ritningar eller handlingar som bifogades med anmälan av något skäl behöver förtydligas, kanske förändras eller om ritning eller handling saknas, blir du uppmanad att skicka in nya eller komplettera befintliga.

En handläggning av ett anmälningsärende avser i första hand de tekniska egenskapskraven som projektet ska kunna visa sig klara. När det gäller attefallsreglerna kan även vissa utformningsfrågor komma att behöva hanteras.

När din handläggare bedömer dina handlingar korrekta och kompletta skickar kommunen oftast ett besked till dig om det. Du kan nu förvänta dig ett beslut i ärendet inom 4 veckor.

Kommunen har i normala anmälningsärenden 4 veckor på sig att komma fram till ett beslut om startbesked. På den tiden ska man undersöka om det finns några hinder för ett positivt beslut. Som exempel att kontrollplanen behöver kompletteras. Vid kniviga ärenden kan kommunen förlänga tiden med 4 veckor till. Något som du då bör bli informerad om.

Beroende på ärendets storlek och komplexitet tas beslut antingen i byggnadsnämnden eller av tjänsteman som har fått ett särskilt bemyndigande att kunna besluta på så kallad "delegation". I exemplet här är det din handläggare som kommer kunna ta beslutet på delegation, vilket är det vanligaste.

När beslutet är taget (fått startbesked) kan projektet påbörjas. Någon skyldighet att informera annan än byggherre finns inte när det gäller anmälningsärende. Det gäller även anmälan enligt attefallsreglerna tills vidare.

Omprövning av beslut om startbesked kan normalt inte ske (omprövas) då beslutet normalt handlar om tekniska frågor och inte utformningsfrågor som vid bygglov.

Senast uppdaterad: 2022-09-28 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se