Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Byggprocessen

Som ordet antyder kommer vi att på denna sida beskriva vad som händer efter att din ansökan har vunnit laga kraft eller om du kanske fått ett startbesked direkt.

Vi beskriver också vad som händer i ditt anmälningsärende till exempel vid inre åtgärd eller om det är ett ärende enligt attefallsreglerna.

Klicka för större bild

Olika ansökningstyper kräver olika beslut innan du får påbörja ditt arbete

Beroende på åtgärd och plats kan olika beslut behövas, för att en byggprocess ska kunna få genomföras.

Lovärenden

Det behövs två beslut för att få påbörja en lovåtgärd, ett lovbeslut t.ex. ett bygglov och ett startbesked.

Anmälningsärenden

Vid en anmälningspliktig åtgärd behövs det ett startbesked för att få påbörja en åtgärd.

Startbesked krävs alltid

För lov och anmälningsärende krävs alltså alltid ett startbesked för att få påbörja arbetet. Då krävs att:

  • Kontrollplanen har kunnat fastställas
  • Bevis på att färdigställandeförsäkring finns (då sådan krävs).
  • Ett alternativt energiförsörjningssystem har kunnat redovisas (i vissa fall).

Det krävs slutbesked för att få använda det du genomfört

När man sedan genomfört vad man anmält eller sökt lov för, till exempel vid nybyggnad av ett småhus (lovärende), installation av eldstad i ett småhus (anmälningsärende) eller mark och rivningslov krävs det alltid ett slutbesked.

Det finns situationer där en kommun kan säga okej till att man får flytta in eller ta del av åtgärd innan slutbeskedet har utfärdats. En tillbyggnad kan vara ett sådant exempel när man får bo i huset under tiden man bygger om eller till. Några försumbara fel kan också vara omständigheter som kommunen kan acceptera liksom vid exempelvis radonkontroll – en kontroll som bör genomförs under vinterhalvåret.

Du måste alltid se till att kommunen utfärdar ett slutbesked. Detta oavsett om man fått börja använda den åtgärd man gjort eller om det är ett försumbart fel.

För att kunna begära ett slutbesked

För att din kommun ska kunna utfärda ett slutbesked krävs normalt att följande milstolpar har hanterats. Punkter som du ska igenom till att få ett slutbesked

Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs ska byggherren lämnat in nödvändig dokumentation som redovisar på vilket sätt aktuella tekniska egenskapskrav kommer att uppfyllas. Några sådana exempel är översiktliga ritningar avseende till exempel grund, stomme, ventilation, brandskydd och energianvändning.

I nära anslutning till lovbeslutet eller en anmälan kallar kommunen dig och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd, om det behövs. Till samrådet kan också andra kallas som till exempel din entreprenör, projektör och eventuella andra sakkunniga. Det tekniska samrådet är ett möte där de tekniska kraven på din byggnad eller åtgärd ska tas upp. Det är också ett möte där andra punkter som byggherrens ansvar och vissa speciella tekniska frågor som till exempel grundundersökning och buller, tas upp.

Det är alltså punkter som bland annat hanterar arbetets planering och organisation, förslaget till kontrollplan och behov av ytterligare handlingar som man går igenom tillsammans. Tillsammans går ni också igenom behov av arbetsplatsbesök (det är kommunen som genomför dessa) och tillsyn, behov av färdigställandeskydd samt där kommunen informerar om slutsamråd och slutbesked. Kommunen ska förutom att föra protokoll över vad som sagt och bestämts också upplysa om det behövs något mer tillstånd eller anmälan till annan myndighet.
* Krävs normalt inte vid enklare åtgärd
Lite mer om Tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster.

Startbesked

Innan du får påbörja byggandet eller tänkt åtgärd måste du få ett startbesked från kommunen. I beslutet fastställer kommunen kontrollplanen men också om föreslagna kontroller kan antas innebära att de tekniska egenskapskraven uppfylls och eventuella andra villkor för att få börja. Kan till exempel vara ungefärlig tidpunkt för utstakning vid nybyggnad av småhus.

Utgångspunkt för beslutet är vad som avhandlats vid det tekniska samrådet om sådant krävts.
Lite mer om startbesked Öppnas i nytt fönster.

Om du påbörjar ett bygge innan du fått startbesked kommer du att få betala en byggsanktionsavgift som är baserat på prisbasbelopp (48 300 kronor år 2022). En avgift som du kommer att få betala till kommunen.

Arbetsplatsbesök

Behovet av avstämningar med kommunen sker i enlighet med den kontrollplan som beslutades i startbeskedet. Den du anlitat som kontrollansvarig ska följa bygget och kontrollera att det följer bestämmelserna i bygglagstiftning (plan- och bygglagen, tillhörande förordning liksom Boverkets byggregler). Kommunen ska också, normalt minst en gång, under arbetets gång besöka arbetsplatsen. Detta gäller när man haft ett tekniskt samråd och där det beslutats att arbetsplatsbesök behövs.

Slutsamråd

När byggandet är färdigt ska du som byggherre informera kommunen så den kan kalla till ett slutsamråd om det behövs. Slutsamrådet kan ses som en revision. Handlingar ska gås igenom, kontrollplanen stämmas av och kontrollansvarig ska redovisa om något skiljer sig från det som beslutats. En genomgång av dokumentation från till exempel arbetsplatsbesök ska också ske. Förenklat är mötet till för att säkerställa att villkoren i startbeskedet är uppfyllda. Ett möte med dig som byggherre, din kontrollansvarig, byggföretaget, andra berörda och kommunen. Även här ska kommunen föra protokoll över vad som sagt och bestämts.

När ev. fel och brister rättats till kan byggherren begära att få ett slutbesked.

Slutbesked

Slutbeskedet är alltså ett kvitto på att du äntligen får ta den genomförda åtgärden i bruk. För att få detta bevis måste du först visa att du som byggherre har visat att alla krav som funnits i olika beslut, kontrollplanen och eventuellt andra beslut som tagits under arbetes gång, är uppfyllda. Du ska också visa att eventuella föreläggande från kommunen är åtgärdade - om kommunen har funnit någon orsak till att ingripa under byggnationen.

Om några försumbara brister är kvar kan kommun ändå tillåta dig att flytta in och du kan fixa de kvarvarande bristerna längre fram. Om vissa kontroller inte går att genomföra vid den tidpunkt som samrådet sker kan kommunen ändå låta dig få flytta in.

Från 2022-01-01 kan krävas en klimatdeklaration (Kap 10 § 34 i PBL).
Kontrollera med din kommun vad som avses och vad som krävs i ditt fall

Om du börjar använda bygget innan du fått slutbesked kommer du få betala en byggsanktionsavgift som är baserat på 1 prisbasbelopp (48 300 kronor år 2022). En avgift som du får betala till kommunen.

Om åtgärdens art och kommunen så beslutar, kan tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd hoppas över!

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se