Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Tekniskt samråd

Många ärenden leder till att ett tekniskt samråd behöver hållas hos kommunen.

Då träffas du som byggherre och din kontrollansvarige kommuns handläggare för att tillsammans diskutera byggprojektet. I vissa fall deltar även entreprenörer, konsulter, brandingenjörer och försäkringsgivare på samrådet. Även ansvarar för färdigställandegarantin kan behöva närvara.

Samrådet ska behandla hur arbetet ska planeras och organiseras, fastställa kontrollplan och handlingar i övrigt. Handlingar som kommunen behöver för att kunna bedöma om startbesked kan ges.

Samrådet är alltså ett led i nämndens arbete att bedöma om byggherren kan ta sitt ansvar för att samhällskraven uppfylls. Om de tekniska egenskapskraven och krav på utformning kan uppfylls.

När ska ett tekniskt samråd hållas

När ett lov har getts eller en anmälan har kommit in, ska kommunen omgående kalla till ett tekniskt samråd.

Ett tekniskt samråd behövs när:

 • det krävs en kontrollansvarig
 • ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt
 • byggherren har begärt ett sådant samråd

Vilka ska kallas och vad ska tas upp på samrådet

Det är kommunen som skriftligen kallar till samråd. Kallas gör alltid byggherren och kontrollansvarig. Kommunen kan även kalla brandingenjör och andra förvaltningar inom kommunen som exempelvis miljö eller räddningstjänst. Byggherren kan kalla entreprenörer, konsulter med flera till mötet. Den som ansvarar för färdigställandegarantin kan också vara med.

Samrådet är ett led i kommunens arbete att bedöma om byggherren kan ta sitt ansvar för att samhällskraven uppfylls. Vid samrådsmötet går man bland annat igenom:

 • arbetets planering och organisation
 • innehållet i den förslagna kontrollplanen
 • övriga handlingar från byggherren
 • förekomst av farligt avfall (vid rivningsåtgärd)
 • kommunens behov av arbetsplatsbesök
 • behovet av färdigställandeskydd
 • behov av utstakning
 • om ytterligare handlingar och sammanträden behövs
 • vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas

Kommunen ska förutom att föra protokoll över vad som sagt och bestämts också upplysa om det behövs något mer tillstånd eller anmälan till annan myndighet.

Om kontrollplanen senare ändras på någon viktig punkt, ska det anmälas till kommunen.

Kommunens upplysningsansvar

Vid samrådet ska kommunen även lämna råd och upplysningar inom ramen för sitt allmänna informationsansvar. Kommunen får dock inte fungera som teknisk konsult åt byggherren. Det är nämligen alltid byggherren som har det yttersta ansvaret för att regelverket följs.

Protokoll ska föras

Det är kommunen som ska föra protokoll över vad som sägs. Protokollet kan inte överklagas men kommunen måste självklart vara öppen för eventuella synpunkter som kan komma från de kallade. Protokollet ska inte innehålla synpunkter eller punkter som har beslutskaraktär, sådana punkter ska föras in i startbeskedet som ju kan överklagas av byggherren. Protokollet ska alltså innefatta information och råd som kommit fram under diskussionen vid mötet - inget annat.

Kommunen ska förutom att föra protokoll över vad som sagt och bestämts också upplysa om det behövs något mer tillstånd eller anmälan till annan myndighet.

Kommunen får ta ut en avgift för sin medverkan på det tekniska samrådet.

Beslut om kontrollplan

Under eller efter det tekniska samrådet ska kommunen fastställa kontrollplanen som en del av beslutet om startbesked. I planen ska framgå:

 • vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra och när de bör ske
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • hur farligt avfall och annat avfalla ska tas om hand
 • hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs

Du har som byggherre det formella ansvaret för att samhällskraven uppfylls. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitet i utförandet. Den kontrollansvarige hjälper dig se till att kontrollplanen följs. Om kommunen bedömer att egenkontrollen inte är tillräcklig kan man besluta att viss kompletterande ska ske eller att kontroll ska göras av särskilt sakkunniga.

Många kommunala beslut kan överklagas. Det gäller bland annat beslut om vägrat startbesked som kan överklagas av byggherren. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

När behövs inte ett tekniskt samråd

Om det inte behövs något tekniskt samråd kan kommunen ge startbesked redan i beslutet om lov eller efter att anmälan har kommit in. Om de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska kommunen, baserat på vad man känner till, ge byggherren den informationen.

Tekniskt samråd behövs oftast inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

Åtgärder enligt attefallsregler

Normalt krävs inget tekniskt samråd för åtgärder enligt attefallsreglerna för mindre byggnader. Dock kan kommunen ändå besluta att tekniskt samråd krävs – en bedömning som då främst utgår från åtgärdens komplexitet i förhållande till byggherrens kompetens.

Enklare åtgärder

Vid enklare åtgärder krävs normalt inte en kontrollansvarig och därmed behövs inte ett tekniskt samråd. I dessa fall har byggherren bedömts kunna uppfylla sitt ansvar utan kontrollansvarig. Kommunen kan dock besluta att kontrollansvarig och/eller tekniskt samråd krävs även för uppräknade åtgärder nedan dock med undantag av åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

Kan vara:

 • när lov eller anmälan inte krävs
 • små ändringar av småhus
 • små ändringar av andra byggnader än småhus
 • åtgärder på uthus, garage och andra små byggnader
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad
 • åtgärder angående skyltar eller ljusanordningar
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten
 • cisterner och andra fasta anläggningar om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov
 • vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än 3 m
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus om anläggningen är liten
 • transformatorstationer

Flyttning

Vid flyttning av en enkel byggnad (enkel konstruktion som kan flyttas som en enhet) krävs inte tekniskt samråd (om inte kommunen anser annat).

Exempel på enkla byggnader:

 • en byggnadsmodul
 • ett mindre fritidshus byggt på plintgrund
 • en enkel byggnad med våtrum när hela byggnaden kan flyttas som en enhet

Exempel på byggnader som inte bör räknas som enkla:

 • en byggnad i flera plan
 • en byggnad med källare
 • ett större en- eller tvåbostadshus i ett plan avsett för permanentboende

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast tekniskt samråd.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se