Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Lovprocessen
Inför ansökan om lov

Här fördjupar vi oss lite mer i de olika steg som är inför en ansökan och fram till beslutet har vunnit laga kraft.

När du sedan ska ansöka gör du det genom att välja kommun, logga in och välja tjänst.

Klicka för större bild

Förberedelser inför en ansökan

Ju mer förbered du är inför din ansökan - desto snabbare kommer du få lov. Det första du bör göra är att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan.

Vad gäller för min fastighet

Detaljplanen styr vad du får bygga och reglerar också användning, till exempel byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser. Kontakta din kommun för att i detalj få reda på vad som gäller för din fastighet.

Tekniska frågor

Tekniska frågor diskuteras normalt på ett tekniskt samråd efter det att lov beviljats. Men om det är en liten åtgärd kan frågor om det tekniska utförandet hanteras redan i lovskedet. Utöver utformning och placering, är det också viktigt att alla tekniska frågor bli rätt. Det är ju du som byggherre som har hela ansvaret för att lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter följs. Det kan till exempel handla om valet av fasadmaterial ur ett brand- eller miljöperspektiv, att takkuporna konstrueras rätt, att huset byggs tillgängligt enligt gällande PBL och att vatten- och ventilationsfrågorna och andra tekniska frågor är planerade och genomtänkta.

Kontrollansvarig

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre oftast också utse en kontrollansvarig. Kontrollansvarig bör komma med tidigt i projektet, ska vara din sakkunnige under det tekniskt samråd och ska i övrigt hjälpa dig att bland annat med att se till att alla kontroller utförs enligt kontrollplanen. KA besöker också byggarbetsplatsen då och då.
Läs mer om kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ritningar

För att kunna ska vara säker på att kraven uppfylls begär kommun in olika handlingar från dig. Något som din kontrollansvarig (när sådan krävs), hjälper dig med.

Ska du köpa en "byggsats" från någon husleverantör hjälper husfirman dig med alla handlingar - nödvändiga ritningar, tekniska handlingar, ja allt som krävs för att bygget ska få komma igång.

Om du ska bygga ett lösvirkeshus, bygga till ett befintligt hus eller göra en annan åtgärd som kräver bygglov eller anmälan, kan det vara lämpligt att kontakta en konsult- och/eller arkitektfirma som hjälper dig med nödvändiga underlag.

Det är sedan kommunens handläggare som går igenom de inkomna tekniska handlingarna och ritningarna t.ex. kontrollplan och fasadritningar. Oftast går man tillsammans igenom de tekniska handlingarna vid det s.k. tekniska samrådet, och därefter får du normalt ett beslut om att få starta byggprojektet (startbesked).

Gamla ritningar

Vill du ta del av gamla ritningar och lov som redan finns för byggnaden, vänder du dig till kommunen för hjälp.

Kontrollplan

Alla åtgärder som kräver ansökan eller anmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel kontrollplan".

Ansvarig för att en anpassad kontrollplan finns faller på byggherre tillsammans med kontrollansvarige, om sådan behövs.

Normalt skickas kontrollplanen in senast till det tekniska samrådet. Om den däremot är en enkel åtgärd skickas den med ansökan (enkel kontrollplan).
Läs mer om kontrollplan Öppnas i nytt fönster.

Snåla inte

Så snåla inte med att få fram bra underlag - kommun ser direkt om dina ritningar och övriga handlingar är fackmannamässiga och korrekt utförda. Om inte begär kommun bara in nya ritningar och handlingar av dig - något som tar tid, kostar pengar och gör att din tänka åtgärd inte blir klar i tid.

Du ansvarar

Du som byggherre är alltid ansvarig att ta reda på vad som gäller och att söka de lov och tillstånd som behövs. Att bygga utan bygglov kan bli dyrt.

Prata med grannarna

Det är alltid bra att föra en tala med grannarna när man planerar att bygga något, oavsett om det behövs bygglov eller inte för åtgärden. Söker du bygglov och den tilltänkta byggnationen följer gällande detaljplan, finns inget krav på att grannar ska höras i samband med att bygglovet prövas.

Vatten- och avloppsanslutning

Ska du bygga ett helt nytt hus och vill ansluta till kommunala ledningsnätet behöver du beställa en VA-anslutning. Information om anslutningspunkter finns på nybyggnadskartan. Se till att du har ett godkännande innan det tekniska samrådet ska hålls! Ska du bygga utanför det kommunala ledningsnätet behöver du ett tillstånd för enskilt vatten och avlopp från miljöförvaltningen i din bygglovsansökan.

Bygga inom kulturminnesskyddat område

För hus eller områden som är kulturminnesmärkta kan andra regler och begränsningar gälla. Vänd dig till din kommun för mer information.

Äger inte fastigheten

Söker du utan att vara ägare till fastigheten eller är inte ensam ägare bör du bifoga ett godkännande från ägaren(a).

Vad kostar ett bygglov?

Kommunens rådgivning är kostnadsfri. Däremot tar kommunen ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och i vissa fall planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla förberedande uppgifter skickar du in ansökan. Det finns flera olika sätt idag men ett snabbt och effektivt sätt är att använda e-tjänster för lovansökningar om kommunen kan erbjuda sådan.

Förutsättningar för lov

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett lov är många och skiljer sig också åt beroende på vilken typ av lov som en ansökan gäller. Alla ansökningar ska prövas utifrån de förutsättningar som ges i Plan- och bygglagen med tillhörande förordning och tekniska föreskrifter (BBR).

Här följer en sammanställning av de förutsättningar som gäller generellt.

Förutsättningar för bygglov

För att få lov är det stor fokus på vad som ska ske. Stämmer ansökan med detaljplanen eller vad som står i områdesbestämmelser? Är byggnaden lämplig för sitt ändamål, har god form, färg och materialverkan (hur vi upplever materialet när vi ser eller tar på det). Är byggnaden och tomten tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-förmåga. Förutsättningar för att få lov är många och här är bara några nämnda.

Förutsättningar för bygglov utanför detaljplan är i princip samma som inom planlagt område. Dock ska kommunen alltid göra en lämplighetsprövning av platsen (lokalisering).

Förutsättningar för rivningslov inom planlagt område

Rivningslov krävs för byggnad eller del av byggnad inom planlagt område eller i vissa fall inom område med områdesbestämmelser. Rivningslov ska ges om byggnaden inte omfattas av rivningsförbud eller ska bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Utanför planlagt område är rivning av en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad anmälanspliktigt dock inte för komplementbyggnad som är lov och anmälningsfri.

Förutsättningar för marklov inom planlagt område

Marklov ska ges för åtgärd som inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser och får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse, om avvikelsen stämmer med syftet med plan eller bestämmelserna. Om du vid bygglovsansökan redovisar förändrade marknivåer på fasadritning behövs ingen särskild marklovsansökan.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte marklov om det inte annat sägs i områdesbestämmelser.

Tillgänglighet

I nya byggnader ska personer med försämrad rörelseförmåga kunna vara i byggnaden, till exempel rullstol eller rullator. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna vistas i byggnaden. Man ska kunna ta sig in i en byggnad och från det planet nå ett antal viktiga funktioner. För småhus bör det finnas en möjlighet att uppföra en ramp till entrén.
Läs mer om tillgänglighet. Öppnas i nytt fönster.

Vad händer med min ansökan

Här beskriver vi de vanligaste moment i en normal bygglovsansökan. Söker du via mittbygges e-tjänster får du återkommande återkopplingar digitalt från de flesta anslutna kommuner. Anslutna kommuner hittar du här Öppnas i nytt fönster..

När ansökan nått kommunen registreras den med tillhörande handlingar varvid ett ärendenummer skapas. När handläggare är utsedd påbörjar hen genomgång av din ansökan. Om insända ritningar eller handlingar som bifogades med ansökan av något skäl behöver förtydligas, kanske förändras eller om ritning eller handling saknats, blir du uppmanad att skicka in nya eller komplettera befintliga.

När din handläggare bedömer dina handlingar korrekta och kompletta skickar kommunen oftast ett besked till dig om det. Du kan nu förvänta dig ett beslut i ärendet inom 10 veckor.

Kommunen har i normala lovärenden 10 veckor på sig att komma fram till ett beslut. På den tiden ska man undersöka om det finns några hinder för ett positivt beslut. Det kan vara allt från kontroll om ansökan stämmer med vad en detaljplan föreskriver till att fråga grannar och andra berörda myndigheter och organisationer. Vid kniviga ärenden kan kommunen förlänga tiden med 10 veckor till. Något som du då ska bli informerad om.

Numera är det mer vanligt att ett nybyggnadsärende tar mindre än 10 veckor i handläggning än mer.

Beroende på ärendets storlek och komplexitet tas beslut antingen i byggnadsnämnden eller av tjänsteman som har fått ett särskilt bemyndigande att kunna besluta på så kallad "delegation". I exemplet här är det din handläggare som kommer kunna ta beslutet på delegation.

Senast dagen efter att beslut tagits ska sökande, fastighetsägare och sakägare (till exempel grannar) som haft invändningar som inte tillgodosetts, informeras. Brev ska också skickas till övriga kända sakägare. Beslutet ska också direkt kungöras på kommunens anslagstavla och i Post & Inrikestidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta för att alla intresserade ska ha en möjlighet att se vad som beslutats och var man kan finna beslutet.

De som informerats har tre (3) veckor på sig att överklaga beslutet, räknat från när de fått del av beslutet. Övriga har fyra (4) veckor på sig, räknat från den dag då beslutet kungjorts i Post & Inrikestidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Från den 1 juli 2018 infördes nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Ändringen innebär att beslut om lov får verkställas först fyra veckor efter att de kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tidigare har beslut om lov kunnat verkställas omedelbart.

Syftet med lagändringen är att skapa möjlighet att överklaga ett beslut om lov innan det får verkställas.

Eventuell omprövning av beslut om förhandsbesked och lov överklagas till länsstyrelsen, mark- och miljödomstol och mark- och miljööverdomstol. För att få upp ett beslut i miljööverdomstolen krävs särskilt prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen kan skicka ett ärende vidare till Högsta domstolen om man önskar få ett prejudikat.

Med prejudikat menas att ärendet kommer att fungera som regel eller vägledning i kommande mål med likartade omständigheter.

Tidpunkt för när ett lov börjar gälla räknas numera från laga kraftdatum. I och med att alla beslut alltid kungörs och i vissa fall delges (informerats berörda) kommer de också att vinna laga kraft. Tidpunkten är mycket viktig då det är från den som tidsfrister räknas, till exempel att byggnadsarbete ska inledas inom två år och avslutas inom fem år. Tidigare har tidpunkten räknats från beslutsdatum.

Avslag

Vanligtvis beviljas lov men det händer att beslutet innebär ett avslag. Om avslag och hur du då kan överklaga kan du läsa mer om genom att klicka på länken avslag och överklaga.

När lov beviljats

Efter att lov beviljats fortsätter processgången, Byggprocessen, med ett antal steg. Vilka de är och hur den fungerar kan du läsa under avsnitt byggprocessen

Senast uppdaterad: 2022-01-10 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se