Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Vem ansvarar för vad

För att få lov och/eller startbesked för en åtgärd måste det också finnas utpekade ansvariga för "bygget". Det är alltid byggherren som är huvudansvarig för bygget och som ska se till att lagar och förordningar följs.

Här nedan går vi igenom olika rollers ansvar lite mer i detalj

Sökande

Sökande är i juridiska sammanhang den som ansökt eller begärt någonting hos en domstol eller tillståndsmyndighet. I ärenden som till exempel bygglov är sökanden ofta även byggherre, men det behöver inte vara så. Sökande kan till exempel söka bygglov på en fastighet och låta en framtida ägare utnyttja lovet. Sökande behöver inte heller vara den som äger fastigheten.

Det är sökande som kommunen kommer att fakturera för till exempel lovkostnaden.

ByggherrenVem är byggherre?

Byggherre i plan- och bygglagens mening, är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Plan- och bygglagen ställer alltså en del krav på byggherren - något som det är viktigt att vara medveten om.

Dess ansvar

Varje bygg-, rivning- och markåtgärd som utförs eller som någon annan utför åt dig, är du som byggherre, huvudansvarig för. Alla åtgärder ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som gäller. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska du se till att alla kontroller utförs enligt den kontrollplan som kommunen fastställer i startbeskedet. Som byggherre måste du alltså ha bra koll.

Du som huvudansvarig ska se till att alla krav blir kontrollerade och uppfyllda. Detta gäller alltså oavsett vilken form av entreprenad som används.

Följa bestämmelserna

Som byggherre måste du ha koll på att alla arbeten utförs i enligt med plan- och bygglagen, tillhörande förordning, Boverkets byggregler som arbetsmiljölagen med flera.

Som byggherren ska du också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning liksom att arbetena planeras och utförs med aktsamhet. Även arbetsmiljön på arbetsplatsen är ditt ansvar. Allt för att personer och egendom inte ska skadas och att minsta möjliga obehag ska uppstå för omgivningen.

Glöm inte försäkringar

Du ansvarar också för att försäkring finns och att anlitad entreprenör har de försäkringar som krävs. Försäkringar som krävs är tex:

 • färdigställandeskydd,
 • allriskförsäkring,
 • ansvarsförsäkring.

Om något går fel

Det är du som byggherre som normalt ställs till svars om gällande bestämmelser inte följts. Det kan dock finnas situationer när andra aktör till exempel kontrollansvarig och sakkunniga kan vara medansvariga. Ja, till och med kommunen som tillsynsmyndighet.

Kontrollansvarig

Om en åtgärd kräver till exempel bygglov eller anmälan måste en kontrollansvarig utses i de flesta fall. Det är kommunen som ställer krav på om kontrollansvarig behövs och byggherren som utser och betalar.

Lägg ner lite tid på att välja en kontrollansvarig som du tror att du kan trivas med! Det kan vara en fördel att anlita en person som arbetat i området och är insatt i kommunens rutiner. Den kontrollansvarige bör komma in tidigt i projektet och bör vara utsedd när ansökan eller anmälan lämnas in till kommunen.

Se kontrollansvarige som en partner och rådgivare som du kan få stor nytta av. 

Certifierad kontrollansvarig

Idag ska alla vara certifierade av KIWA Sverige eller RISE Certifiering för att få agera som kontrollansvariga. En certifierad kontrollansvarig kan alltid visa upp ett certifikatsbevis - ett bevis på att den bland annat införskaffat nödvändig kunskap om den nya plan- och bygglagen.

Vem kan vara kontrollansvarig - krav på kompetens

Den kontrollansvarige ska alltså ha goda kunskaper om Plan- och bygglagens (PBL), vilka krav på olika kontroller som kan behövas och förstå hur kraven praktiskt kan uppfyllas i ditt bygge. Personer som godkänts som lämpliga hos särskilda certifieringsorgan erhåller en riksbehörighet inom ett eller flera områden. Kontrollansvarig ska varje år lämna en rapport till certifieringsorganet om vilka fortutbildningar som den har gjort. En behörighet gäller i 5 år. Därefter ska den kontrollansvarige gå igenom en ny, förenklad, kompetensprövning.

Numera finns det två nivåer att certifieras sig till - "Normal" för byggnation upp till två våningar och "Kvalificerad".

Om kommunen finner att den kontrollansvarige åsidosatt sina skyldigheter kan kommunen besluta att en ny kontrollansvarig ska utses. Kommunen ska då anmäla sitt beslut till det certifieringsorgan som utfärdat certifikatet. Certifieringsorganet får då möjlighet att ta ställning till om certifikat ska återkallas eller inte.

Du kan söka efter kontrollansvariga bland annat på Boverkets webbplats. För mindre komplicerade projekt krävs inte någon kontrollansvarig. Exempel på sådana åtgärder är små ändringar av enbostadshus, murar, plank, uthus, garage och andra så byggnader.

Vad gör den kontrollansvarige?

Kontrollansvarig är ditt stöd under hela processen och bör därför var med tidigt i projektet. Hen ska till exempel kunna hjälpa till att skriva ett förslag till kontrollplan. När planen fastställts av kommunen ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen verifieras, gällande bestämmelser följs och att projektörer och entreprenörer som anlitas i projektet följer planerna. Den kontrollansvarige ska delta på det tekniska samrådet, vid kommunens arbetsplatsbesök och vid slutsamråd samt vid de besiktningar och kontroller som beskrivits i kontrollplanen.

De formella uppgifter en kontrollansvarig har är:

 • biträda byggherren med att upprätta kontrollplan
 • se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs
 • informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor
 • biträda vid inventering av farligt avfall
 • närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid kommunens arbetsplatsbesök
 • dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser inför slutbeskedet
 • avge utlåtande till byggherren och kommunen som underlag för slutbesked
 • meddela kommunen om man lämnar sitt uppdrag

En kontrollansvarig krävs inte alltid!

Det är inte alla åtgärder som kräver en kontrollansvarig. Det krävs oftast inte en kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder (okomplicerade ärenden) där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Tips!


Kontrollera med din kommun om kontrollansvarig behövs i ditt projekt!

Bland annat är följande åtgärder möjliga att genomföra utan kontrollansvarig

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte berör en särskilt värdefull byggnad,
 • en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning

Vad kostar en kontrollansvarig?

Många faktorer påverkar vad en kontrollansvarig kostar att anlita.

Faktorer som påverkar är:

 • projektets storlek
 • hur krångligt projektet är
 • hur van och kunniga byggherren, projektörerna och entreprenörerna är
 • ifall uppdraget för projektet kan samordnas med andra uppdrag
Tips!

Uppskattningsvis kostar en kontrollansvarige mellan 10 000 till 50 000 kronor av byggkostnaden för ett småhus. Om du är osäker eller har frågor kring kontrollansvarig kontakta din kommun

Byggnadsnämnden

Kommunens byggnadsnämnd, tillsatt av kommunfullmäktig, har myndighetsansvar för att fullgöra prövning av tillstånd och tillsyn över byggnadsverksamheten. Samma skyldigheter har nämnden vad det gäller hantering av hur mark och vatten ska användas i tid och rum (fysisk planering).

Tillstånd

Typiska uppgifter är alltså handläggning av planärenden och prövning av lovansökningar och beslut i byggprocessen (exempelvis tekniskt samråd, startbesked och slutbesked) men även frågor om svartbyggen, förelägganden och avslag.

Tillsyn

Tillsynsarbetet innebär att nämnden ska informera, förebygga och bevaka att gällande lagar och förordningar följs – något som ofta berör just byggherren. Man har också skyldighet att stoppa arbete som strider mot gällande bestämmelser eller som medför fara för människors liv eller hälsa.

Råd och anvisning

Nämnden ska också, enligt PBL, lämna råd och upplysningar i frågor som rör byggverksamheten. Väl utformad information om regler för byggande blir en förutsättning för att bestämmelserna ska kunna följas i praktiken. Via kontaktcentra och portalen som mittbygge.se, ger kommuner idag råd, upplyser om och förklarar de regler som en byggherre ska följa.

Nämnden bör vid sin myndighetsutövning ta särskild hänsyn till att den byggande många gånger har bristande erfarenhet av hur ärenden prövas och av hur reglerna

Meddela och upplysa

När du lämnat in en ansökan ska kommunen underrätta de som kan vara berörda. Information ska ges vad åtgärden innebär - vid tex en avvikelse från gällande detaljplan eller områdesbestämmelse liksom när åtgärden ska ske utanför gällande detaljplan eller där områdesbestämmelse saknas. Dock inte om det är en kompletteringsåtgärd.

De som ska underrättas och ges möjlighet att yttra sig är kända sakägare som fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, boende men också kända hyresgästorganisationer. Om det är ett stort antal personer som ska underrättas kan kommunen använda sin officiella anslagstavla i kommunhuset, ortstidning eller via informationsblad till berörda.

Om synpunkter framkommer har både sökande som fastighetens ägare rätt att få ta del av dessa synpunkter och inom rimlig tid få möjlighet att yttra sig. Möjligheten ska alltså finnas innan lovet avgörs. Nämnden kan dock avgöra om synpunkterna varit av sådan art att sökande och fastighetens ägare inte behöver yttra sig!

Att sakägare har rätt att yttra sig innebär inte att man har någon form av vetorätt. Kommunen ska, som alltid, pröva lovansökan utifrån gällande lagar och förordningar inom området.

Förelägga

Nämnden har möjlighet att med olika förelägganden kräva byggherre liksom fastighetsägare till att vita åtgärda som behövs för att regler, domar och beslut ska följas. Sådana förelägganden och förbud kan som exempel vara beslut av byggsanktionsavgifter vid avvikelser från samhällskraven.

Förelägganden har tio (10) års preskriptionstid. Kommunen måste dock, inom 5 år, haft kontakt med byggherren gällande det avsteg från bygglagstiftningen som han gjort och som kan få till följd att en byggsanktionsavgift kan tas ut. Byggherren måste få möjlighet att ge en förklaring till sitt agerande.

Nämnden

Till sin hjälp ska en nämnd ha tillgång till minst en person med arkitektutbildning. I övrigt ska det finnas personal i den omfattning och med den kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullfölja sina uppgifter på ett bra sätt.

Byggnadsnämnden har normalt ett protokollfört möte per månad för att hantera uppkomna frågor och ärenden. Många av dessa förbereds och redovisas av tjänstemän på nämndsmötena. Övriga ärenden hanteras och beslutas av tjänstemän på delegation av nämnden.

Rätt att ta betalt

Nämnden får ta betalt för sitt arbete som man tillhandahåller till genomsnittlig självkostnad. För arbete och tjänster som man är skyldig att tillhandahålla får avgifter tas ut efter en taxa som ska vara antagen av kommunfullmäktige.

Kommunen får ta betalt för

 • Beslut om planbesked, förhandsbesked, slutbesked och ingripandebesked
 • Beslut om Lov
 • Tekniskt samråd och slutsamråd
 • Arbetsplatsbesök
 • Framtagning av nybyggnadskarta
 • Framtagning av arkivbeständiga handlingar
 • Expediering och kungörelse av ett beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar
 • Andra tids- och kostnadskrävande åtgärder

Avgifterna ska så långt som möjligt vara en genomsnittskostnad. Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en normaltaxa för lov och tillsyn - något som många kommuner valt att använda.

Rådgivningsverksamhet ska vara skattefinansierad!

Entreprenören

En entreprenör som anlitats av byggherren är enligt Plan- och bygglagen PBL inte ansvar för att utförd åtgärd uppfyller samhällets krav. Ansvaret för varje bygg-, rivning- och markåtgärd som utförs åt dig, är du som byggherre, huvudansvarig för.

Entreprenören ansvarar endast civilrättsligt för kvalitén på sitt utförande arbete genom de avtal som tecknas mellan byggherren och entreprenören.

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se