Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Lagar med mera

När man bygger eller förändrar byggnader kan det påverka vår omgivning, miljö och hela vårt samhälles utveckling – ofta också under lång tid framåt. Av den anledningen ställer samhället stora krav på byggandet.

Denna sida går igenom vilka lagar och regelverk som gäller.

Byggregler

Samhället ställer stora krav på byggandet - på bärförmåga, vatten- och energihushållning, bullerutsläpp, brandsäkerhet med flera. En bostadsbyggnad ska exempelvis vara säker, lämplig som bostad, ha bra hygienutrymmen och vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Ju mer tätbebyggt området är desto mer styr också kommunen över vad man får och inte får bygga, genom bland annat områdesbestämmelser och detaljplaner.

Man får bygga och renovera ett småhus utan expertkunskaper om lagar och
förordningar inom området, men det förutsätter att man genomför bygget i nära samarbete med dem som har kunskap – exempelvis sin kontrollansvarig eller andra konsulter. Man kan även få stöd och vägledning av kommunen i många frågor.

Alla förändringar av en byggnad ska ske varsamt, så att de historiska och kulturella karaktärsdragen bevaras. Det gäller vid både inre och yttre åtgärder och oavsett om det kräver bygglov eller inte. Kraven om varsamhet innebär inte ett förbud mot renoveringar, men för skyddade fastigheter kan det finnas kraftiga restriktioner på vad man får och inte får förändra. I vattennära områden kan strandskyddet begränsa dina byggplaner.

Lagar och förordningar

Inom byggverksamheten finns bland annat tre viktiga regelverk:

 • Plan- och Bygglagen, förkortat PBL (Lag)
 • Plan- och Byggförordningen, förkortat PBF (Förordning)
 • Boverkets byggregler, förkortat BBR (Föreskrifter)

Lagar stiftas av riksdag, förordningar av regeringen och föreskrifter av Boverket. Det finns också Allmänna råd som Boverket tar fram men dessa är inte bindande.

Plan- och bygglagen (PBL)

Är en ramlag och utgör grunden till samhällets bestämmelser inom planering och byggande. Lagen är från 2 maj 2011. I en del planerings- och byggfrågor ska lagregler från miljöbalken tillämpas parallellt med plan- och bygglagen.

Till lagtexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och byggförordningen (PBF)

Detta regelverk beslutas av regeringen och är underordnat lagen. Förordningen omfattar bland annat regelverk för tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, funktionskontroller av ventilationssystem och kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.
Förordningen förklarar också vad som menas med byggnadshöjd, vånings-begreppet och de tekniska egenskapskraven. Här beskrivs vilka åtgärder som kräver anmälan, vilka som är bygglovspliktiga och vilka som inte kräver en kontrollansvarig (även om kommunen kan besluta om undantag). Förordningen förklarar också vilka byggsanktionsavgifter som kan bli aktuella om man gör avsteg från kraven i bygglagstiftningen.

Till förordningstexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets byggregler (BBR)

Här anges samhällets minimikrav på byggnaders tekniska egenskaper. De här byggnadsreglerna måste arkitekter, byggnadsingenjörer och andra i branschen ha koll på. Vilka kunskaper du som byggherre behöver beror på vilka uppgifter du väljer att lämna över till proffsen och vad du vill göra själv. Se vidare under avsnitt Tekniska krav på denna sida

Till Boverkets föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra viktiga regelverk


Miljöbalken (MB)

Det här är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning från 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, så att vi och våra barn kan leva och verka i en hälsosam och bra miljö. Här finns också bestämmelser som påverkar strandskyddsdispenser.

Till lagtexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Innehåller krav på regelbundna kontroller av ventilationen i en byggnad och att anläggningen uppfyller de krav som ställdes när systemet byggdes. Kontrollerna ska göras på samtliga bostadsbyggnader, med undantag för en- och tvåbostadshus med självdragssystem, fläktstyrd frånluft utan värmeåtervinning eller fläktstyrd till- och frånluftsventilation (FT-ventilation). Vid FT-ventilation måste det alltid göras en kontroll vid nyinstallationer - även för småhus.

Till Boverkets föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljölagen (AML)

Här finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare – exempelvis regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsgivare och andra skyddsansvariga har skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den här lagen berör alla byggherrar som anlitar entreprenörer och konsulter.

Till lagtexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenttjänstlagen (KtjL)

Den här lagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson. Lagen är tvingande, vilket innebär att säljaren inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Den gäller för arbete på lösa saker, fast egendom, byggnader eller andra anläggningar – oavsett om de ligger på mark, i vatten eller på andra fasta saker. Lagen gäller även vid förvarning av lös egendom.

Till lagtexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentköplagen (KKöpL)

Den här lagen gäller när ett företag säljer något till en privatperson. Lagen innehåller bland annat vilka regler som gäller om du inte nöjd med varan och vad du kan kräva av säljaren vid en reklamation

Till lagtexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska krav (BBR)

Vid all nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad ställer samhället krav på bland annat utformning, bärförmåga, brandsäkerhet, hygienutrymmen, buller, säkerhet och energihushållning. Det är både plan- och bygglagen, Boverket och EU som ställer dessa krav och de gäller oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller inte.

Ett byggnadsverk ska nå upp till de tekniska egenskapskraven som ställs på:

 • bärförmåga, stadga och beständighet
 • brandsäkerhet
 • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
 • säkerhet vid användning
 • bullerskydd
 • energihushållning och värmeisolering
 • lämplighet för det avsedda ändamålet
 • tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 • hushållning med vatten och avfall
 • bredbandsanslutning
 • laddning av elfordon

Vid ett tekniskt samråd går man igenom de tekniska egenskapskraven med kommunen men man gör undantag för bland annat tillgänglighetskravet och kravet på energihushållning för fristående fritidshus. Man kan även göra undantag från tillgänglighetskraven ifall tomten runt ett småhus har stora höjdskillnader och inte kan anpassas på ett rimligt sätt.

De tekniska kraven ska ställas i förhållande till åtgärdens omfattning och art,
byggnadens förutsättningar och hur varsamt ändringen kan genomföras. Vad som krävs måste alltså bedömas från fall till fall, men innan man gör avsteg eller undantag ska bland annat risken för olyckor som berör barn till exempel tippskydd vid spis beaktas.

De tekniska egenskapskraven ska heller inte leda till att byggnaden förvanskas.

Tillgänglighet

Personer med försämrad rörelseförmåga ska kunna bo och leva i nya byggnader, även om de använder exempelvis rullstol eller rollator. Även vid nedsatt syn, hörsel eller andra orienteringsförmågor ska man kunna klara av att leva ett självständigt liv i byggnaden. Grundkravet är att man ska kunna ta sig in i byggnaden och från det planet nå de viktigaste funktionerna.

Även i ett en och tvåvåningshus ska ett våningsplan vara helt tillgängligt för människor med funktionshinder. Detta gäller dock inte fritidshus. Det innebär att man ska kunna ta sig mellan entrén, sovrum, kök, badrum, tvättmaskin, sällskapsrum och förvaring utan att behöva gå via trappor eller andra hinder. Om det finns en balkong eller uteplats i anslutning till våningsplanet ska även den kunna användas av alla boende. Det här ställer krav på trösklar, bredden på dörrar och valv, rörelseutrymmet i kök och badrum och så vidare.

Även tomten runt bostadshuset ska vara tillgängligt för alla, såvida det inte är helt orimligt med hänsyn till terrängen och övriga förhållanden. Undantag kan göras ifall tomten innehåller stora nivåskillnader och det skulle medföra stora kostnader för att göra den helt tillgänglig.

Dörrar och valv ska vara minst 80 centimeter breda. Golvytan i småutrymmen ska anpassas efter ett vändmått på minst 130 centimeter i diameter för en liten inomhusrullstol. En ramp får luta maximalt 1:12 och vara högst 6 meter lång. Därefter krävs ett viloplan på minst 2 meter. Rampen bör vara minst 130 centimeter bred.

Nära tomtgränsen

Om du vill uppföra en bygglovsbefriad byggnad som ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannens tillåtelse. För att det inte ska finnas några tveksamheter vid en eventuell tvist eller vid ägarbyten bör tillåtelsen vara skriftlig. Helst bör tillåtelsen finnas dokumenterad på ritningskopior. Om inte grannen ger sin tillåtelse måste du söka bygglov och på så vis låta byggnämnden avgöra frågan.

När grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande får man inte bygga närmare än 4, 5 meter. Om du vill göra en ny utfart till allmän väg krävs väghållarens tillstånd.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se