Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Brandskyddsbeskrivning

När man söker bygglov ska en brandskyddsbeskrivning upprättas och bifogas ansökan. Den ska vara av tillräcklig omfattning för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Brandskyddsbeskrivningen blir sedan underlag till den brandskyddsdokumentation som ska tas fram när byggnationen är färdigställd.

Beskrivning gäller i princip alla byggnader

Även om en brandskyddsbeskrivning ska finns för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan brandskyddsbeskrivningen vara på en enstaka sida med en ritning, medan för ett nytt sjukhus är det vara ett mycket omfattande arbete.

Vad gäller vid ändring av byggnader

Vid ändring av en byggnad ska beskrivning ske av den del som ändras. Finns det en befintlig brandskyddsdokumentation kan det i många fall vara lämpligt att uppdatera den i stället så att det finns ett samlat dokument över hela byggnadens brandskydd.

Vad är en brandskyddsbeskrivning

Då kravet på brandskyddsdokumentation i byggreglerna gäller för den färdiga byggnaden behövs det i de allra flesta fall en beskrivning i ett tidigt skede av byggprocessen av hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas. Det är då vanligt att denna beskrivning eller bygghandling benämns brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsbeskrivning är däremot inget begrepp som återfinns i BBR eller PBL.

När ska en brandskyddsbeskrivning finnas framtagen

Dokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet

Exempel på punkter i en brandskyddsbeskrivning

Nedan följer några exempel på huvudområden i en brandskyddsbeskrivning.
(För småhus krävs endast några av dessa punkter normalt)

 • Översiktlig beskrivning
 • Dimensionering, placering, märkning av utrymningsvägar i förhållande till antalet människor i lokalerna och lokalernas storlek.
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • Bärförmåga vid brand
 • Ventilationssystem med brandspjäll, avstängning vid brand, etcetera
 • Fast släckanordning
 • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • Övriga brandtekniska åtgärder
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen ska beskriva hur brandskyddsarbetet och brandskydds-installationer utföras. Dokumentationen ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 5:12 och avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

När byggnaden är färdig ska brandskyddsbeskrivningen omarbetas till en brandskyddsdokumentation enligt BBR och beskriva det faktiska brandskyddet i byggnaden, det vill säga en så kallad relationshandling.

Brandskyddsdokumentationen blir då till största delen densamma som brandskydds-beskrivningen men i dokumentationen förklaras också om man gjort några ändringar eller avsteg från BBR.

Krav på brandskyddsdokumention

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, så kallade ”friggebod”. Det är alltid det senaste regelverk som gäller.

Reglerna gäller inte retroaktivt så byggnader och anläggningar med bygglov beviljat före 1994 saknar ofta brandskyddsdokumentation om det inte gjorts senare bygglovspliktiga förändringar i byggnaden eller i verksamheten.

Man kan inte tvinga ägare/brukare att ändra till senare (nyare) regler av BBR.

Slutbesked

För att få ta byggnationen i anspråk måste man som en del i att få ett slutbesked från nämnden skickat in sin brandskyddsdokumentation. Det innebär att en besiktning och ett sakkunnighetsintyg måste ha utfärdats – Brandskyddsdokumentationen – och sänds in till nämnden.

Tillgängligt

Brandskyddsdokumentationen ska sedan finnas tillgänglig och alltid kunna tas fram vid ny-, till- eller ombyggnader eller ändring av verksamheten som påverkar brandskyddet.

Senast uppdaterad: 2020-03-04 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se