Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Ordlista

Här är en lista A-Ö med ord och begrepp kring hus, byggnationer, lagar, renoveringar, lovansökningar och konsulter eller myndigheter som rör byggande.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

AB 04
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avsedda att användas vid så kallade utförandeentreprenader. Det vill säga entreprenader där beställaren (ett företag, en myndighet, en organisation el dyl.) tillhandahåller projekteringen.

ABK 09
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommitté).

ABS 18
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtalet användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare/entreprenör utför åt en konsument/privatperson.

ABT 06
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten enligt BKK (Byggandets Kontraktskommitté). Det vill säga entreprenader där beställaren (ett företag, en myndighet, en organisation el dyl.) tillhandahåller projekteringen.

Allmänna råd
Generella rekommendationer om hur föreskrifter, eller andra lagar och förordningar, kan eller bör användas i olika avseenden. Allmänna råd är inte bindande för vare sig myndigheter eller enskilda. Kräver inte tillåtelse från regeringen.

Allmän plats
Är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. (PBL)

Allmän väg
Väg som förklarats vara allmän eller byggts och upplåtits såsom allmän enligt väglagen. Allmän väg hålls av staten genom Transportverket eller av en kommun.

Altan
En öppen utbyggnad som används som uteplats. Man kan uppföra en låg altan utan bygglov, där altangolvet inte någonstans ligger högre än 1,8 meter ovanför den ursprungliga omgivande marken.
Läs mer om altan

Andelstal
Anger hur stor andel en fastighet har i en gemensamhetsanläggning eller annan samfällighet. Andelstalet brukar uttryckas i procentenhet, som ett bråktal (till exempel 1/50) eller absoluta tal (till exempel andelen 1). I en gemensamhetsanläggning fördelas kostnaderna för utförande och drift av anläggningen efter de deltagande fastigheternas andelstal.

Anläggning
Många konstruktioner i samhället, dock inte skyltar, ljusanordningar och normalt inte byggnader (transformatorbyggnader räknas dock som anläggningar)

Anläggningsavgift
Engångsavgift för anslutning till den kommunalt vatten och avlopp (VA).

Anmälan
För flertalet av åtgärder som berör en byggnads inre krävs en anmälan. Anmälan leder normalt till ett Tekniskt samråd.

Ansvarsförsäkring
Varje entreprenör ska ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller på icke kontraktsbunden part till exempel annan underentreprenör.

Arbetsplatsbesök
Under ett bygges uppförande ska kommunen normalt göra arbetsplatsbesök. Antal och när bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid besöket kontrollerar kommunen bland annat att kontrollplanen följs. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.

Areal eller yta
En yta är något man kan ta på. Med area menar man den uppmätta storleken på en yta.

Atriumhus
Byggnad byggd runt en övertäckt innergård, oftast med glastak som släpper in dagsljus.

Avgifter
Enligt kommunalt fastställda taxor tas avgift ut för ett antal olika tjänster som en kommun ska erbjuda. Till exempel kartunderlag, olika lovansökan, anmälan, samråd arbetsplatsbesök till slutbesked och eventuellt planavgift.

Avloppsvatten
Gemensamt namn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstyckning
Är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus.

Tillbaka

B

Balkong
En utskjutande byggnadsdel, ovanför marken. Kan kräva bygglov eller anmälan, vissa undantag finns för småhus. Kontakta din kommun för närmare info vad som gäller i din kommun. Uppförande av balkong som är max 15 kvm bruttoarea kan hanteras enligt attefallsreglerna.

Balustrad
Är ett konstnärligt utformat lågt räcke vars bärande delar utgörs av stolpar (balustrar). Dessa stolpar bär upp en horisontell överliggare vanligen gjorda av sten, trä eller betong. Namnet anses betyda granatäppelblomma.

BBR - Boverkets byggregler
Regelsamling som uttrycker de funktionskrav och den tekniska standard som enligt Plan och Bygglagen (PBL) och Plan- och Byggförordningen (PBF) ska kunna ställas på en färdig byggnad. BBR innehåller också allmänna råd.

BDT-vatten
Kallas avloppsvatten från bad, disk och tvätt.

Bebygga
Att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk.

Bebyggelse
En samling av byggnadsverk, minst tre, som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.

Bergvärme
Kräver inte bygglov, men andra tillstånd.

Boverket
Är den centrala myndigheten för frågor byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning och för boendefrågor.

Brandskyddsbeskrivning
Beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar och andra brandskyddsåtgärder.

Brandskyddsdokumentation
Av en brandskyddsdokumentation ska det framgå förutsättningarna för utförande av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Krävs oftast inte för småhus. Exempel på innehåll kan vara brandtekniska klasser, brandcellsindelning, utrymning, ventilationssystemets funktion vid brand bör alltid vara med. Dokumentationen bör upprättas av sakkunnig person.

Bruttoarea (BTA)
Area av mätvärda delar av varje våningsplan, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

Byggherre
Byggherre i plan- och bygglagens mening är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de krav som Plan och bygglagen ställer.

Bygglov
Skriftligt tillstånd att uppföra, bygga om, bygga till en byggnad, förändra fasad och tak samt för att ändra användning av byggnaden med mera. Ansökan ska prövas främst gällande lokalisering och yttre utformning.

Byggnad
Är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark. Byggnad kan också vara placerad på en viss plats i vatten. Allt avsett att vara gjort så att människor kan uppehålla sig i dessa.

Byggnadsarea (BYA)
Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken.

Byggnadshöjd
Byggnadshöjd räknas till skärningen mellan fasadplan och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Om större takkupor förekommer, anses 45-gradersplanet beröra taket när takkupan berörs. Se även Taknockhöjd, Totalhöjd och Medelmarknivå.

Byggnadsnämnd
Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan och Bygglagen (PBL).

Byggnadsverk
En byggnad eller annan anläggning.

Byggnadsprodukt
En produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

Byggrätt
En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. Regleras i detaljplanen, exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, hur många kvadratmeter som får byggas, högsta våningsantal och byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader med mera.

Byggsamråd
Gammal benämning som inte används länge. Se Tekniskt samråd.

Byggsanktionsavgift
Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden, Storleken på avgiften är baserad på gällande prisbasbelopp (48,300 kronor för 2022).


Tillbaka

C

CAD
Computer-aided design eller computer-assisted drafting är datorbaserat system för digital konstruktion, design, grafisk bearbetning och presentation samt framställning av ritningar.

Carport
Öppet garage för uppställning av bilar. Kräver bygglov eller om carporten inte blir större än 30 kvm, en anmälan enligt attefallsreglerna.
Läs mer om Carport Öppnas i nytt fönster.

Certifiering
Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad. Certifieringen är också tidsbegränsad. Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av särskilt sakkunniga. Det gäller exempelvis för kontrollansvarig, brandsakkunnig, ventilationssakkunnig och tillgänglighetssakkunnig.

Tillbaka

D

Dagvatten
Tillfälligt förekommande, avrinnande regn eller smältvatten från till exempel tak eller asfaltsytor.

Detaljplan
Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan.

Detaljplaneavgift
Se Planavgift.

Dräneringsvatten
Grundvatten och regn- och smältvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.

Tillbaka

E

Ekonomibyggnad
Är en byggnad som är inrättad för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring och som inte är avsedd för bostadsändamål. Exempel kan vara loge, lada, maskinhall och magasin. Är lovpliktiga inom planlagt område men kräver varken bygglov eller anmälan om det ligger utanför detaljplanelagt område.

Eldstad
Eldstad kan som exempel vara en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis och är anmälanspliktigt. Bygger du en skorsten längs en fasad kan bygglov krävas. Byter du ut en befintlig braskamin krävs ingen ny anmälan om du ansluter till befintlig rökkanal men om du sätter in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad krävs en anmälan.
Läs mer om eldstad Öppnas i nytt fönster.

Enskild VA-anläggning
Inom områden som saknar allmänt vatten- och avloppsnät kan fastighetsägare få tillstånd att installera någon typ av enskild avloppsanläggning. Tillstånd lämnas av kommunens miljönämnd, eller motsvarande.

Enskild väg
Väg som inte är allmän väg. En enskild väg kan höra till en enda fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter.

Expropriation
Rättslig åtgärd genom vilken äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt till fastighet tvångsvis och mot ersättning tas i anspråk för at tillgodose ett allmänt intresse.

Tillbaka

F

F-system
Ventilationssystem där frånluftsflödet är fläktstyrt.

FT-system
Ventilationssystem där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FTX-system
Ventilationssystem där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och som dessutom innehåller värmeväxlare för återvinning av värme.

Fasadritning
Visar hur en fasad på byggnad ser ut.

Fastighet, fastighetsbeteckning
All mark i landet är indelad i fastigheter som har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer) till exempel Lyckeby Berga 1:8 i Lyckeby kommun.

Fastighetsgräns
Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på kartan. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger.

Fastighetsbildning
Åtgärder genom vilka indelningen av fastigheter ändras, nya fastigheter bildas, servitut bildas, ändras eller upphävs. Fastighetsbildning sker genom en lantmäteriförrättning och hanteras av kommunal eller statlig lantmäterimyndighet.

Friggebod
Populär benämning på bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov. Inom varje småhustomt får man uppföra en eller flera komplementbyggnader på tillsammans maximalt 15 kvadratmeter med en nockhöjd på högst 3 meter. De får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Tillstånd krävs dock om man bygger närmare hav, sjö och vattendrag än vad strandskyddsbestämmelserna medger.
Läs mer om friggebod Öppnas i nytt fönster.

Frånluft
Den luft som förs bort från ett rum.

Färdigställandeskydd
Ett färdigställandeskydd ska täcka kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformat som en försäkring eller en bankgaranti.
Läs mer på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbindelsepunkt
Den punkt där fastighetens ledningar ska kopplas till den allmänna anläggningen för vatten och avlopp.

Föreskrift
Regel som är tvingande och generellt gällande. Tillåtelse från regeringen ger myndigheten rätt att besluta föreskrifter inom ett avgränsat område.

Förhandsbesked
Kommunen kan ge förhandsbesked om ifall en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen utanför planlagt område. Beslutet går att överklaga.

Förhandsförfrågan
Ställs till tjänsteman i kommunen och besvaras oftast muntligt. Kan inte överklagas.

Förordning
Förordning är beslutade av regeringen och underordnade lagar.

Tillbaka

G

Garage
Garaget är en byggnad eller hall med tak och väggar avsedd för uppställning eller förvaring av fordon. Det kan vara i form av ett kallgarage eller isolerat och uppvärmt.
Läs mer om garage Öppnas i nytt fönster.

GIS
GIS (Geographic Information System) är datorbaserat system som integrerar registrering, lagring, bearbetning, analysering samt grafisk presentation av olika former av geografiska, till ett läge bestämd, data.

Gatukostnad
Kostnad för åtgärder som är avsedda att tillgodose behovet av allmänna platser och gator.

Gemensamhetsanläggning
En anläggning som är gemensam för flera fastigheter, till exempel vägar, avlopp eller anordningar för uppvärmning.

Genomförandetid
Den tid för genomförandet av en detaljplan som ska bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§ i plan och bygglagen.

Giltighetstid
Ett bygglov, rivningslov eller marklov gäller i fem år från tidpunkt för laga kraft men själva åtgärden, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Grannehörande (Grannyttrande)
Vid åtgärd som strider mot gällande detaljplan ska berörda grannar alltid ges möjlighet att höras och vars synpunkter ska beaktas vid beviljande om lov.

Gränsmärke
Typ av utmärkning som en fastighet ska ha av sin gräns i terrängen. Det finns många olika slag av gränsmärken eller gränsmarkeringar, till exempel dubbar, borrhål, rör, råstenar och rösen.

Gränspunkt
Ett läge i terrängen som definierar en fastighetsgräns och som är beslutad vid fastighetsbildning eller fastighetsbestämning. Gränspunkten definierar gränsen oavsett om den är markerad med ett gränsmärke i terrängen eller är omarkerad.

Tillbaka

H

Husföretag
Begreppet används som ett samlingsbegrepp för både det företag som till konsument säljer monteringsfärdig husbyggsats och det företag som uppför huset.

Huvudbyggnad
Begreppet är den viktigaste byggnaden, med hänsyn tagen till funktionen på en fastighet och används vanligast för ett bostadshus. Det handlar alltså om funktionen och inte i första hand om storleken. Se även byggnad.

Häck
Växande buskar eller vissa typer av träd vanligen för att avgränsa ett område eller markstycke. Kräver inga tillstånd men kontrollera med din kommun gällande häckhöjden i närheten av utfarter och korsningar.

Höjdkurva
Sammanbinder punkter med samma höjd över medelvattenståndet till linjer på en karta.

Tillbaka

I

Inmätning
Mätning för att bestämma ett eller flera föremåls läge i ett geografiskt referenssystem (koordinatsystem).

Infiltrationsbädd
Grop som invändigt klätts med fiberduk och sedan fyllts med sten av lämplig storlek och därefter täckts över. I infiltrationsbädd utmynnar avloppsrör vars vatten fyller ut hålrummen mellan stenarna och infiltreras sedan långsamt ut till marken runtomkring. För kallades infiltrationsbädd för stenkista.

Inskrivning
Anteckning i inskrivningsregistret om en rättslig åtgärd som rör en fastighet. Inskrivningen kan gälla lagfart, inteckning eller upplåtelse av servitut eller annan rättighet. Inskrivningsärenden handläggs av inskrivningsmyndighet.

Inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet är från den 1 juni 2008 den myndighet som registrerar bland annat lagfarter, inteckningar, avtalsservitut och nyttjanderätter. Myndigheter finns på sju orter i landet, i Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand och Skellefteå.

Inteckning
Inskrivning av panträtt i en fastighet eller i en tomträtt med ett visst penningbelopp. I dagligt tal menas med inteckning den handling, pantbrevet, som inskrivningen grundas på.

Tillbaka

J

 

K

K-märkt
”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha. Oavsett märkning gäller Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.
Se q, Q och k-märkning.

k-märkning
Litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara och att byggnadens karaktärsdrag ska beaktas när ändringar görs.
Läs mer om Skyddade fastigheter Öppnas i nytt fönster.

Kommun
Med kommun menas på denna portal Byggnadsnämnd eller motsvarande. Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ha en sådan nämnd. Nämnden beslutar och håller tillsyn inom byggnadsverksamheten i kommunen, i stort.

Komplementbyggnad
Fristående uthus, garage och andra mindre byggnader som hör till ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnader är bygglovspliktiga om inte planen anger annat. Jämför ”friggebod”.

Komplementbostadsbyggnad
Men en komplementbyggnad menas byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden och som kan bebos (Attefallshus). En sådan byggnad ska innehålla utrymme för hygien, kök sov- och allrum och vara på maximalt 30 kvm byggnadsarea.

Kontrollplan
I kontrollplanen för ett byggprojekt anges vilken kontroll som ska utföras, vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas samt vilka anmälningar som ska göras till kommunen under arbetet.

Kontrollansvarig
Vid bygg, mark eller rivning behövs ofta en kontrollansvarig. Personen ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det är byggherren som ska utse kontrollansvarig. Den kontrollansvariges huvuduppgift är att se till att kontrollerna enligt kontrollplanen blir utförda.

Konstruktionsritning
En konstruktionsritning ska redovisa den tekniska information som behövs för att exempelvis uppföra en byggnad. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer.

Korsad mark
Korsad mark är område som vanligtvis mark som endast får bebyggas med bygglovspliktiga komplementbyggnader. Sådan mark markeras i en detaljplan med kors, och kallas därför i dagligt tal för korsad mark.

Kvartersmark
Mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde.

Källare
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Tillbaka

L

Laga kraft
Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Lagfart
Lagfart är ett bevis på att det är du som äger en fastighet. Oftast hjälper din bank till att söka lagfart. Det är inskrivningsmyndigheten som kontrollerar att vissa åtgärder är uppfyllda till exempel att köpehandlingarna uppfyller formella krav. Som ägare till fastigheten registreras du i det centrala fastighetsregistret och får som bevis på det ett lagfartsbevis/inskrivningsintyg utfärdat.

Ledningsrätt
Ledningsrätt innebär rätt för den som äger en ledning för allmänt behov, till exempel en kraftledning eller kommunal vatten- och avloppsledning, att utnyttja utrymme för ledningen på en fastighet. Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätten är obegränsad till tiden.

Lov för tillfällig åtgärd
Ibland kan man få lov för tillfälliga ändringar till exempel ändra en byggnads användning eller tillfälligt åtgärd till exempel att sätta upp en byggnad, kiosk, marknadstält etcetera. Ett lov för tillfällig åtgärd kan ges för högst 10 år med en möjlighet att förlänga med ytterligare 5 år.

LOD
Lokalt omhändertagande av dagvatten.

Luftflöde
Anger hur stort volymflödet av ventilationsluft är per tidsenhet. Luftflödet påverkar alltså hur snabbt luften byts ut. Anges ofta i liter per sekund eller kubikmeter per timme.

Luftomsättning
Anger luftflödet i kubikmeter per timme i förhållande till aktuell rumsvolym i kubikmeter.

Lägeskontroll
Kontroll av placeringen av en byggnad både i plan- och höjdläge. Se även utstakning.

Tillbaka

M

Marklov
Skriftligt tillstånd som krävs för schaktning eller fyllning, om det avsevärt ändrar markens höjdläge 0,5 meter är praxis) inom planlagt område. Ansökan om marklov ska göras hos kommunen.

Markplaneringsritning
En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

Medelmarknivå
Markens medelnivå invid byggnaden beräknas normalt med ledning av ritningarna i ärendet. I okomplicerade fall, dvs. där byggnadskroppen är enkel och där markytan är någorlunda jämn längs fasaderna, kan man använda medelvärdet av marknivån vid byggnadens fyra hörn.

Miljönämnden
Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet.


Mur
En vertikal, oftast bärande konstruktion av stenar som lagts ovanpå varandra. Stenarna kan vara av natursten, tegel, betong, slipers eller annat material. Höjden på en mur kan påverkas av trafiksäkerhetsskäl. Fordrar vanligtvis bygglov. Fråga din kommun!

Måla
Se Ommålning

Mögelskada
Orsakas i byggnader av mögelsvampar, som under fuktiga betingelser får fäste på trä eller andra organiska material. Ger ofta upphov till dålig lukt och missfärgning och kan medföra angrepp av röta.

Tillbaka

N

Nybyggnad
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Nybyggnadskarta
Dokument, karta och beskrivning, som sammanfattar av kommunen kända data om fastigheten. Ska ofta beställas från kommunen inför ett byggprojekt.

Nyttjanderätt
Rätt för en person att bruka annans egendom, särskilt fast egendom. I juridisk mening är nyttjanderätt den mest långtgående förfoganderätt som kan finnas. Äganderätten kan dock begränsas genom bestämmelser i lag eller enligt allmänna rättsprinciper.

Tillbaka

O

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Om du är ägare till ett småhus där från- och tilluften regleras med fläktar, är du skyldig att låta en behörig besiktningsman utföra en första kontroll av systemet för att få ett bra inomhusklimat.

Ofri grund
Ofri grund (eller ofri tomt) är det förhållande som är då en byggnad uppförts och står på mark som inte ägs av samma person som äger byggnaden

Olovligt bygge
se Svartbygge.

Ombyggnad
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ommålning
Ommålning av småhus som innebär en betydande ändring av byggnaden eller områdets karaktär kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Annars krävs inte bygglov. Andra typer av byggnader än småhus kräver bygglov inom detaljplanelagt område.

Områdesbestämmelser
För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan i stället områdesbestämmelser reglera lovplikten, storleken på fritidshus och användningen av mark och vatten.

Ovårdad fastighet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade. Om fastighetsägaren inte ordnar till fastigheten trots uppmaningar från kommunen tas ärendet upp i kommunal nämnden något som kan leda till vite/böter.

Tillbaka

P

Pantbrev
Ett bevis utfärdat av inskrivningsmyndigheten om att en fastighetsägare fått inteckning i sin fastighet av ett visst belopp.

Placering mot kommunal mark inom planlagt område
Det är inte tillåtet att placera någon byggnad, anläggning etc närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot kommunal gata, park- eller naturmark

Plan- och Byggförordningen, PBF
Regeringens tolkning av vad som finns i Plan- och Bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL
Lag som innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om byggande. Länsstyrelserna har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och samverkar med kommunerna i planläggningen. Boverket har den allmänna uppsikten i landet. Gällande PBL är från 2 Maj 2011.

Planavgift
Planavgift är en avgift som kommunen kan ta ut av fastighetsägarna i ett område för att täcka de kostnader man haft för detaljplaneringen. Det är vanligt att den tas ut i samband med lovet.

Plank
Ogenomsiktlig och tät inhägnad som är högre än ett normalt staket. Kan bestå av trä eller något annat material. Höjden på ett plank kan påverkas av trafiksäkerhetsskäl. Bygglov krävs vanligtvis men kontrollera gärna med din kommun.
Läs mer om plank Öppnas i nytt fönster.

Planläggning
Arbete med att ta fram en regionplan (Stockholm och Skåne), en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Planritning
En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. En planritning innehåller alltså funktioner, mått och byggnadsytor (så kallade BYA). Ofta är 1:100 en bra skala för planritningar.

Plushöjd
Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.

Prickad mark
Prickad mark är område som vanligtvis inte får bebyggas och som ligger närmast gatan eller annan allmän plats. Sådan mark markeras i en detaljplan med prickar, och kallas därför i dagligt tal för prickad mark.

Primärkarta
Primärkartan är en digital, yttäckande karta framtagen för kommunernas tätorter. Kartan utgör grunddata för olika följdprodukter (detaljkartor) och som underlag vid projektering och planering. Informationen kan bestå av till exempel vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, tomtnätspunkter, fornlämningar och höjdkurvor.

ppm
Förkortning för "part per million", miljondel. Måttenhet används bland annat om föroreningar i luft.

Tillbaka

Q

q-märkt
Litet q är ett begrepp som pekade ut särskilt värdefull kulturhistorisk bebyggelse i en detaljplan och som inte får förvanskas.
Läs mer om Skyddade fastigheter Öppnas i nytt fönster.

Q-märkt
Stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas med avseende till byggnadens kulturvärden.
Läs mer om Skyddade fastigheter Öppnas i nytt fönster.

Tillbaka

R

Radon
Ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När vi andas in radonhaltig luft får vi in partiklar i luftvägarna. När partiklarna sönderfaller sänder de ut strålning som skadar cellerna i luftvägar och i lungor.

Remiss
En remiss är en skriftlig begäran från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.

Rivningsföreläggande
När ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket.

Rivningslov
Inom områden med detaljplan fordras rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte planen säger något annat.

Rivningsplan
Av en rivningsplan ska framgå vilka demonterings- och rivningsmetoder som ska användas, vilka skyddsåtgärder som ska vidtas, hur rivningsmaterial återanvänds eller återvinns samt hur miljöfarligt avfall omhändertas.

Rågång
Äldre benämning på gräns mellan olika byar. I dagligt tal idag används rågång ofta i samma betydelse som gräns i skogsmark.

Tillbaka

S

S-system
Ventilationssystem som bygger på självdrags, dvs. som styrs genom hur värme påverkar luftströmmar.

Sakägare
Juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.
Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.

Sakkunnig
En särskilt sakkunnig är expert inom ett visst område. Den särskilt sakkunnige anlitas av byggherren för att kontrollera sådant som behöver expertkunskap.

Sakkunnighetsintyg
Sakkunnighetsintyg är ett dokument där den som är särskilt sakkunnig verifierar hur något är byggt eller utfört. Ett sådant kan ibland krävas för att få ett slutbevis. När så är fallet ska det var inskrivet i kontrollplanen.

Samfällighet
Gemensamt ägd och förvaltad mark för till exempel en by eller för ett antal fastighetsägare, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov. Kan gälla vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande.

Samfällighetsförening
En sammanslutning av delägare som bildats för att förvalta en samfällighet, till exempel en marksamfällighet eller en anläggningssamfällighet.

Samhällskrav
Samhällskraven är de lagar, förordningar och föreskrifter som finns inom området.

Sammanhållen bebyggelse
När tre (3) byggnader eller fler är byggda på tomter som gränsar till varandra (minst 2 tomter) eller endast avskiljs av väg eller ett grönområde.

Schaktning
Nödvändig lossgörning och borttagning av eller förflyttning av jord eller berg. Ändrar du markhöjden mer än 0,5 meter krävs normalt marklov inom detaljplanelagt område. Justering av mark i samband med byggnation ingår oftast i bygglovet.

Sektionsritning
Tvärsnitt av figur, genomskärning av en byggnad. Ritning ska visa konstruktionen och vilket material som används eller redan finns på den utsatta delen. Ofta är 1:100 en bra skala för sektionsritningar.

Servisledning
Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och huset.

Servitut
Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsade.

Situationsplan
En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. Som underlag behövs vid nybyggnad en nybyggnadskarta.

Skala
Ritningar ska vara skalenliga. Förhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma överens exakt med den skala som anges på ritningen.
Skala 1:100 betyder att 1cm på ritningen är lika med 100 cm i verkligheten.

Skyddsrum
Anläggning eller byggnad eller del därav som är utformad för att skydda människor, föremål eller dyligt vid olika typer av angrepp typ kemiska medel.

Slamavskiljare
Del av avloppssystem som inte är kopplat till kommunalt VA. I slamavskiljaren finns en eller flera kammare som låter slammet i avloppsvattnet sjunka till botten (sedimentera). En trekammarbrunn är en slamavskiljare med tre kammare.

Slutbesked
Ett beslut kommun måste ge byggherre för att få ta en byggnad i bruk. Kräver att byggherre kan visa att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet, klimatdeklaration och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda.
Om kommun inte har skäl att ingripa avslutas ärendet.

Slutsamråd
När ett bygge närmar sig sitt färdigställande kallar kommunen till slutsamråd. Kommuner kallar byggherre, kontrollansvarig och övriga som kan bedömas som lämpliga att vara med. Under mötet gås bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och att kontrollplan har följts. Slutsamråd är normalt förutsättning för slutbesked.

Sluten tank
Sluten tank är en uppsamling av enbart toalettvattnet för transport till behandlingsanläggning, till exempel kommunala reningsverket. Sluten tank bör inte användas för att blanda avloppsvatten från toalett och BDT-vatten.

Småhus
Med småhus menas en- och tvåbostadshus samt fritidshus

Småhusföretag
Se Husföretag.

Spillvatten
Förorenat vatten från bland annat toalett, tvättställ, tvättmaskin.

Staket
Lägre stängsel som markerar gräns. Är normalt inte bygglovspliktig men kan krävas om genomsiktligheten är liten (normalt mindre än femtio procent) och/eller om staket är väldigt högt.
Läs mer om staket.

Strandskyddsområde
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Skyddet som är generellt omfattar land- och vattenområdet intill 100 - 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Startbesked
När kommunen bedömer att lagens krav är uppfyllda kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas före du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge.

Stomme
Konstruktion som upptar och fördelar laster samt för ned dessa till undergrunden. I stommen ingår bland annat bärande väggar, balkar och bjälklag.

Svartbygge
Folkligt begrepp för alla byggnadsåtgärder som utförts utan lov. Kommunen har skyldighet att ingripa som tillsynsmyndighet.

Sökande
Sökande är i juridiska sammanhang den som ansökt eller begärt någonting hos en domstol eller tillståndsmyndighet. I ärenden om bygglov är sökanden ofta även byggherre, men behöver inte vara så. Sökande kan till exempel söka bygglov på en fastighet och låta en framtida ägare utnyttja lovet. Sökande behöver inte heller vara den som äger fastigheten. Se även Byggherre.

Tillbaka

T

Taknockhöjd
Med taknockhöjd avses höjden från medelmarknivån till takkonstruktionens högsta del. Totalhöjd innefattar inte uppskjutande delar ovan nock, om inte annat framgår av detaljplanen. Se även Totalhöjd.

Terrass
En anlagd, plan avsats, till exempel ett plant tak med balustrad eller liknande (takterrass) eller en ”avsats” på terrasshus.

Tekniska egenskaper
Byggnadsverks tekniska egenskaper ska uppfylla väsentliga egenskapskrav i fråga om bärförmåga, brandsäkerhet, hänsyn till hygien, hälsa och miljö, skydd mot buller med mera under en byggnads normala livslängd och med normalt underhåll. Totalt är det 11 punkter.

Tekniskt samråd
När kommun har beslutat om lov krävs ofta också ett tekniskt samråd. Vid samrådet går man tillsammans med byggherre, kontrollansvarig och eventuella sakkunniga igenom arbetets organisation och förslag till kontrollplan. Om kommunen känner till att projektet kräver tillstånd av någon annan myndighet ska de upplysa dig om det. Det är kommunen som ska föra protokoll under hela samrådet.

Tidsbegränsat bygglov
Kommunen har möjlighet att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven för ett bygglov, om sökanden begär det. Det får ges för högst tio (10) år.

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Är bygglovspliktig men kan upp till 15 kvm bruttoarea hanteras enligt attefallsreglerna.
Läs mer om tillbyggnad. 

Tilluft
Den luft som tillförs ett rum.

Tomt
Tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och som behövs för att kunna användas för avsett ändamål. Exempel kan vara mark för lek och utevistelse, kommunikationsytor och plats för parkering.

Tomtgräns
Se Fastighetsgräns

Tomtkarta
Tomtkarta är en enklare nybyggnadskarta och bifogas ansökan i område som inte omfattas av detaljplan. Tomtkartan är enklare än nybyggnadskartan - den innehåller inga planföreskrifter att tolka.

Tomträtt
Nyttjanderätt till en hel fastighet som upplåts för visst ändamål, till exempel bostad, under obestämd tid och mot en årlig betalning i pengar.

Totalhöjd
Med totalhöjd avses höjden från medelmarknivån till byggnadens högsta del. Totalhöjd innefattar uppskjutande delar ovan nock, så som skorstenar, fläktrum och andra uppstickande tillbehör till byggnaden, om inte annat framgår av detaljplanen. Se även Taknockhöjd.

Tillbaka

U

Underhåll
En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att behålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Utmärkning
Utmärkning innebär att man varaktigt markerar en fastighetsgräns i terrängen. Det kan gälla att sätta ut gränsmärken eller att röja efter gränsen.

Utkragning
Byggnadskonstruktion där utskjutande bjälkhuvuden alt. konsoler bär upp t ex ett burspråk eller en utskjutande övervåning.

Utstakning
Överföring av mätdata från karta till fysisk markering av punkter på tomten. Utstakningen är underlag för utmärkningen, om sådan ska ske.

U-värde
Värmegenomgångskoefficienten. Anger den mängd värme som passerar vinkelrätt genom 1 kvm av en skiljevägg då medeltemperatur differensen mellan de båda sidorna är 1 grader C. Kallades tidigare K-värde.
För fönster är ett bra U-värde under 2.

Uterum
Rumsliknande anordning på hustomt med växtinhägnad, glasväggar eller dylikt för att skapa rumskänsla. Både dörrar och fönster som är mot uterummet måste vara kvar annars blir uterummet en tillbyggnad till huset. Kräver bygglov om det inte faller inom ramen för friggebod alternativt kan hanteras enligt attefallsreglerna.
Läs mer om uterum. 

Tillbaka

V, W

VA-installation
Servisledningar och alla anordningar som förbundits med ledningar inom fastigheten. Installation eller väsentlig ändring är anmälanspliktigt

Vind
En vind ska anses vara en våning endast om ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för översida på byggnadens översta bjälklag.

Vite
Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs.

Våning
Våning definieras som ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

Vägförening
Äldre sammanslutning av fastigheter med uppgift att ansvara för väghållningen inom ett område. Sedan 1998 får inte nya vägföreningar bildas. En vägförenings vägar anses numera vara en gemensamhetsanläggning och själva föreningen en samfällighetsförening. Begreppet vägförening kan ändå leva kvar i samfällighetsföreningens namn.

Värmepump
Uppvärmningsanordning som avger två till tre gånger så mycket värmeenergi till huset som tillförts i form av el.

Värmeåtervinning
Metod/teknik för att ta vara på värmeinnehåll i till exempel frånluft.

Tillbaka

X

 

Y

Yta eller areal
Se Areal

Tillbaka

Z

Å

Åtgärd
Något som ska utföras till exempel uppföras eller rättas till.

Tillbaka

Ä

Ändring av en byggnad
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Tillbaka

Ö

Öppenarea, OPA
Med öppenarea till en byggnad avses arean av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring.

Översiktsplan
Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se