Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Fel, brister och påföljd

Idag har byggherre, byggare och kommunen fått större möjligheter att kunna upptäcka fel och brister under en byggnation.

Här kan du läsa om hur tillsyn och tillträde, ingripanden och tillhörande påföljder ska hanteras

Vilka styrmedel finns

Kommunen ska normalt i alla lov och anmälningspliktiga ärenden genomföra minst ett arbetsplatsbesök för att medverka till att förebygga, men också undanröja, fel och brister.

Kontrollansvarig har numera också fått en tydligare ansvarsroll. Som namnet antyder finns en kontrollansvarig till, och på plats, för att hjälpa byggherren att göra rätt och se till att kontroller utförs. Något som byggherren får betala för.

Är inte dessa medel tillräckliga finns det i PBL bestämmelser om hur tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (sanktioner) ska ske och hanteras.

Tillträde och tillsyn

För att hjälpa bland annat byggherren är alla tillsynsmyndigheter i Sverige skyldiga att tillsammans verka med andra organ i frågor som berör byggandet. Tillsynsmyndigheter är Regering, Boverket, Länsstyrelsen och kommunerna.

Länsstyrelsen ska i större utsträckning än tidigare hjälpa kommuner med råd och vägledning i deras tillsynsarbete. Man ska också följa upp och utvärdera kommunernas tillsynsverksamhet. Något som kan leda till färre problem i byggandet.

Kommunerna kan numera vara delaktiga i bygget bland annat genom arbetsplatsbesök och samråd. Något som man också tar betalt för genom taxan. En kommun kan ha avtal med en annan kommun om det praktiska tillsynsarbetet men kan inte överlåta beslut rörande tillsynsarbetet på någon annan.

För att kunna utöva sitt tillsynsarbete har kommun eller den som kommunen utsett, rätt att få tillträde till fastigheten och byggnadsverk för att kunna genomföra nödvändigt arbete, utöva sin tillsynsskyldighet och framställa kartor.

Man har också rätt att få de upplysningar och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen liksom få tillgång till produkter för kontroll och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen - dock inte bostäder.

En kommun måste anmäla sitt besök innan verkställighet enligt JO-beslut

Påföljder

Åtgärdsföreläggande
Kan krävas av byggnadsnämnden om någon inte utför en åtgärd som i ett aktuellt byggprojekt måste utföras (rättas till) till exempel från säkerhetssynpunkt då det strider mot bestämmelser i bygglagstiftningen.

Rättelseföreläggande
Kan krävas av byggnadsnämnden om någon i strid med bygglagstiftningen utför något utan att sökt om lov eller inlämnat en anmälan när detta krävs, så kallat svartbygge.

Rättelseföreläggande kan ej beslutas om tio år förflutit från överträdelsen.

Rivningsföreläggande
Kan krävas av byggnadsnämnden om någon underlåter att sätta i stånd ett förfallet eller skadat hus inom skälig tid.

Lovföreläggande
Byggnadsnämnden kan kräva att någon som till exempel uppfört en byggnad utan att söka bygglov om sådant krävs, inlämnar en ansökan om bygglov inom viss tid om det är sannolikt att lov kan beviljas för åtgärden.

Idag har byggherre, byggare och kommunen fått större möjligheter att kunna upptäcka fel och brister under en byggnation.

Här kan du läsa om hur tillsyn och tillträde, ingripanden och tillhörande påföljder ska hanteras

Ingripandebesked

Under byggandet kan du som byggherre begära att få ett skriftligt besked av kommunen om det har skett någon på bygget som skulle motiverar ett ingripande. För att bedöma om en åtgärd strider mot PBL behöver kommunen göra en utredning vilket i de allra flesta fall innebär ett besök på platsen för att få tillräckligt underlag för ingripandebeskedet.

Pröva förutsättningar

Kommun är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Det innebär också att om kommunen gör bedömningen att det inte finns skäl till ingripande ska tillsynsärendet avslutas. Det bör alltid avslutas genom ett formellt beslut inkluderat en motivering.

Enligt förvaltningslagen ska kommun skicka anmälan till den som anmälan riktas mot. Oftast är det fastighetsägaren eller, om det är fråga om en byggnad på ofri grund, byggnadens ägare. Detta gäller oavsett om tillsynsärendet påbörjats genom en anmälan eller på annat sätt. Det är samtidigt lämpligt att ge ägaren möjlighet att lämna synpunkter och informera om eventuellt kommande tillsynsbesök.

Kommunens bedömning

När underlag finns ska kommunen ta ställning till om det skett en överträdelse. Om bör ett skriftligt dokument med motivering skickas till dem som kan bli föremål för ingripanden och påföljder.

Innan kommun beslutar om byggsanktionsavgift (påföljd) eller föreläggande bör kontroll ske om rättelse har gjorts. Har rättelse gjorts ska kommun avsluta tillsynsärendet med ett formellt beslut.

Om rättelse inte skett ska byggnadsnämnden besluta om ingripande och byggsanktionsavgift. Kommunen bör redan i sitt beslut informera om byggsanktionsavgiften och om att en ny byggsanktionsavgift kan komma att tas ut med dubbla beloppet om rättelse inte vidtas senast vid en viss angiven tidpunkt. Tiden ska bestämmas så att ägaren får skälig tid att vidta rättelse.

Kommunen kan också besluta om föreläggande på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Om lov inte kan ges i efterhand för det olovligt uppförda eller om rättelse inte sker trots att kommun beslutat om maximal byggsanktionsavgift, det vill säga 50 prisbasbelopp, ska normalt sett ett rättelseföreläggande om återställande av det olovligt byggda ske Ett sådant rättelseföreläggande bör med hänsyn till att ägarens ovilja att rätta, förenas med en upplysning om åtgärden kan komma att genomföras. Det är också viktigt att kommunen gör en rimlighetsbedömning av beloppets storlek.

Vad är nyttan med ett ingripandebesked

Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk. Det är inte alltid säljaren berättar eller är medveten om det har utförts en åtgärd som kan leda till ingripande. Något som kan få både praktiska och ekonomiska konsekvenser för köparen. Köparen kan nämligen bli tvungen att ta bort det olovliga eller vidta andra åtgärder som till exempel att ändra det uppförda eller betala vite eller byggsanktionsavgift. Även andra än en köpare kan ha nytta av ett ingripandebesked, exempelvis en kreditgivare.

Det kan vara att en byggherre gjort åtgärder utan att först söka lov och/eller när byggherren påbörjat en åtgärd innan den fått startbesked eller tagit i bruk byggnadsverket utan att fått slutbesked. Det kan även gälla byggnadsverk i ovårdat skick.

Inte bindande

Ett ingripandebesked är inte bindande från kommunen utan man kan besluta om ett nytt ingripande. Skulle ett ingripandebesked vara felaktigt och kommunen sedan ingriper, kan detta innebära skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen.

Påföljder

Om du utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har kommunen rätt att ta ut en så kallad byggsanktionsavgift.

Man har också rätt att ta ut en avgift när det gäller t.ex. igångsättning av ett bygglovs- eller anmälningspliktigt arbete innan startbesked meddelats eller när ett byggnadsverk börjat användas innan ett slutbesked föreligger.

Byggsanktionsavgift

Det är rätt kostsamt att inte följa de krav och beslut som krävs för olika åtgärder. Byggsanktionsavgiftens storlek bestäms nämligen utifrån överträdelsens art. Om inte orsaken till överträdelsen åtgärdas kan en ny avgift tas ut med det dubbla beloppet. Det är viktigt att notera att avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett av oaktsamhet eller uppsåtligen.

Byggsanktionsavgift kan reduceras om särskilda skäl föreligger.

Byggsanktionsavgiften är maximerad till 50 prisbasbelopp (ett prisbasbelopp är 48 300 kronor för 2022).

Undantag

Det finns dock undantag då avgift inte ska tas ut som:

  • vid sjukdom som gjort att ansvarig inte kunnat göra de åtgärder som krävts
  • vid omständigheter som inte kunnat förutses
  • när ansvarig gjort åtgärder för att undvika att överträdelsen skulle ske
  • om ansvarig åtgärdat överträdelsen innan frågan behandlats i nämnden
  • om vite utdömts
  • vid rivning i vissa fall

I vissa fall kan kommunen reducera avgiften till hälften eller en fjärdedel om det finns särskilda skäl.

Vem ska betala byggsanktionsavgiften

Avgiften som nämnden beslutat ska betalas av den som är ägare till fastigheten eller byggnadsverket när överträdelsen skedde eller begick överträdelsen eller fått fördel av överträdelsen. Även kontrollansvarig kan bli ansvarig om den inte handlat enligt vad som krävs i lagen.

Om den ansvarige inte fått möjligheten att yttra sig inom 5 år från när överträdelsen inträffade kan ingen byggsanktionsavgift tas ut av kommunen.

Alla avgifter tillfaller kommun.

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se