Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Krav på byggnader, tomter med mera

Det ställs krav på byggnader, anläggningar, skyltar, tomter med mera. Kraven gäller inte bara vid nybyggnader och ändringar utan vissa gäller också för befintliga byggnader och allmänna platser.

Utformningskrav

Det ställs krav på utformningen av både byggnader och andra anläggningar. Dessa ska vara lämpliga för sitt ändamål, ha god form-, färg- och materialverkan och ska även vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Utformningskraven prövas i samband med bygglovet. Kraven är olika beroende på om det gäller nybyggnad, ombyggnad eller en annan ändring. Det finns även utformningskrav på skyltar och ljusanordningar.

Tekniska egenskapskrav

Det ställs också krav på tekniska egenskaper av både byggnader och andra anläggningar. Dessa ska ha vissa tekniska egenskaper - något som inte bara gäller vid nybyggnad utan även vid ombyggnad eller annan ändring.

De tekniska egenskapskraven är 11 till antal och berör:

 1. bärförmåga, stadga och beständighet
 2. säkerhet i händelse av brand
 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
 4. säkerhet vid användning
 5. skydd mot buller
 6. energihushållning och värmeisolering
 7. lämplighet för det avsedda ändamålet
 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 9. hushållning med vatten och avfall
 10. bredbandsanslutning
 11. Laddning av elfordon

De sex (6) första är krav från EU, resterande fyra (5) är svenska krav

Krav på byggnader och andra anläggningar ska i tillämpliga delar alltid kontrolleras vid det tekniska samrådet.

Krav på varsamhet och förvanskningsförbud

Det ställs det krav på varsamhet vid ändring och flyttning av byggnader. En sådan åtgärd ska alltid utföras varsamt så att man tar hänsyn till dess karaktärsdrag och tar tillvara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har, ett förstärkt skydd och får inte förvanskas.

Underhållskrav

Byggnader och andra anläggningar ska underhållas så att de krav som ställdes vid uppförandet (tekniska egenskapskrav) bevaras - hålls i ett vårdat skick.

Särskilt värdefulla byggnader och andra anläggningar ska underhållas så att dessa värden inte går förlorade.

Krav på tomter

Det finns även krav på tomters utformning. En tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omgivningen och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen.

Det ska finnas utfart eller annan utgång från tomten som också klarar krav på framkomlighet för till exempel utryckningsfordon. Det ska finnas utrymme för bland annat parkering. Personer med till exempel nedsatt rörelseförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och även kunna nyttja tomten, om det är rimligt med hänsyn taget till dess utformning och kostnad.

Avvikelser från kraven

Undantag finns - tillgänglighetskraven och i vissa fall krav på energihushållning för ett fritidshus med högst två bostäder är ett sådant exempel. Ett annat exempel är ett en- eller tvåbostadshus där tomtens besvärliga terrängförhållanden gör det väldigt svårt att uppfylla kraven. Hissar i ett tvåvånings bostadshus är ett annat exempel. Där ska byggherren redovisa om det är möjligt att enkel installera en hiss i framtiden.

Kraven på ändringar ska också ta hänsyn till

 • hur stor och omfattande ändringen blir
 • byggnadens förutsättning till ändringen
 • hur varsamt en ändring kan genomföras vid uppförande eller förändring
 • att åtgärder inte innebär en förvanskning

Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan

Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan ska ändå följa kraven ovan så långt som möjligt.

Senast uppdaterad: 2021-02-02 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se